ரிஃப்பா, பஹ்ரைன் : தங்கம் விலை

ரிஃப்பா : 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு

30 அக்டோபர் 2020
BHD .د.ب24.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب+0.11
29 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب23.89 BHD .د.ب-0.11
28 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب-0.33
27 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب+0.00
26 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب+0.11
25 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب+0.00
24 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب+0.00
23 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب+0.00
22 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب-0.33
21 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب24.55 BHD .د.ب+0.22
ரிஃப்பா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : அதிக விலை BHD .د.ب24.66
ரிஃப்பா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.89
ரிஃப்பா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : சராசரி விலை BHD .د.ب24.29
ரிஃப்பா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) BHD .د.ب24.33
ரிஃப்பா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : விலை முடிவடைகிறது (30 அக்டோபர்) BHD .د.ب24.00
ரிஃப்பா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب25.09
ரிஃப்பா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.67
ரிஃப்பா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب24.46
ரிஃப்பா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) BHD .د.ب25.09
ரிஃப்பா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : விலை முடிவடைகிறது (30 செப்டம்பர்) BHD .د.ب24.00
ரிஃப்பா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை BHD .د.ب26.18
ரிஃப்பா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை BHD .د.ب24.33
ரிஃப்பா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை BHD .د.ب25.00
ரிஃப்பா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (04 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب25.09
ரிஃப்பா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : விலை முடிவடைகிறது (31 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب24.98
ரிஃப்பா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : அதிக விலை BHD .د.ب24.98
ரிஃப்பா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.58
ரிஃப்பா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : சராசரி விலை BHD .د.ب23.38
ரிஃப்பா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) BHD .د.ب22.69
ரிஃப்பா 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : விலை முடிவடைகிறது (31 ஜூலை) BHD .د.ب24.98
ரிஃப்பா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரத் தங்கம் விலை

ரிஃப்பா : 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு

30 அக்டோபர் 2020
BHD .د.ب22.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.00 BHD .د.ب+0.10
29 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب21.90 BHD .د.ب-0.10
28 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.00 BHD .د.ب-0.30
27 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب+0.00
26 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب+0.10
25 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.00
24 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.00
23 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.00
22 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب-0.30
21 அக்டோபர் 2020 BHD .د.ب22.50 BHD .د.ب+0.20
ரிஃப்பா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : அதிக விலை BHD .د.ب22.60
ரிஃப்பா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.90
ரிஃப்பா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.27
ரிஃப்பா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) BHD .د.ب22.30
ரிஃப்பா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : விலை முடிவடைகிறது (30 அக்டோபர்) BHD .د.ب22.00
ரிஃப்பா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب23.00
ரிஃப்பா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.70
ரிஃப்பா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.42
ரிஃப்பா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) BHD .د.ب23.00
ரிஃப்பா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : விலை முடிவடைகிறது (30 செப்டம்பர்) BHD .د.ب22.00
ரிஃப்பா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை BHD .د.ب24.00
ரிஃப்பா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.30
ரிஃப்பா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.91
ரிஃப்பா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (04 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب23.00
ரிஃப்பா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : விலை முடிவடைகிறது (31 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب22.90
ரிஃப்பா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : அதிக விலை BHD .د.ب22.90
ரிஃப்பா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.70
ரிஃப்பா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : சராசரி விலை BHD .د.ب21.43
ரிஃப்பா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) BHD .د.ب20.80
ரிஃப்பா 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : விலை முடிவடைகிறது (31 ஜூலை) BHD .د.ب22.90
ரிஃப்பா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரத் தங்கம் விலை