ரிஃபா, பஹ்ரைன் : தங்க விலைகள்

ரிஃபா : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 12 ஏப்ரல் 2021
BHD .د.ب22.26
-0.11
தேதி விலை மாற்றம்
11 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب+0.00
10 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب+0.00
09 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب-0.10
08 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.47 BHD .د.ب+0.21
07 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.26 BHD .د.ب-0.11
06 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب+0.22
05 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.15 BHD .د.ب+0.00
04 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.15 BHD .د.ب+0.00
03 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.15 BHD .د.ب+0.00
02 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.15 BHD .د.ب+0.00
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை BHD .د.ب22.47
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.15
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.27
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) BHD .د.ب22.15
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (11 ஏப்ரல்) BHD .د.ب22.37
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை BHD .د.ب22.26
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.60
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.05
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) BHD .د.ب22.26
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) BHD .د.ب21.93
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை BHD .د.ب23.78
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.04
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب23.05
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) BHD .د.ب23.78
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) BHD .د.ب22.26
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை BHD .د.ب24.77
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.35
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب23.79
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) BHD .د.ب24.22
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) BHD .د.ب23.67
ரிஃபா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ரிஃபா : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 12 ஏப்ரல் 2021
BHD .د.ب20.40
-0.10
தேதி விலை மாற்றம்
11 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.00
10 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.00
09 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب-0.10
08 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.60 BHD .د.ب+0.20
07 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.40 BHD .د.ب-0.10
06 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.20
05 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.30 BHD .د.ب+0.00
04 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.30 BHD .د.ب+0.00
03 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.30 BHD .د.ب+0.00
02 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.30 BHD .د.ب+0.00
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை BHD .د.ب20.60
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.30
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை BHD .د.ب20.41
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) BHD .د.ب20.30
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (11 ஏப்ரல்) BHD .د.ب20.50
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை BHD .د.ب20.40
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை BHD .د.ب19.80
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை BHD .د.ب20.21
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) BHD .د.ب20.40
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) BHD .د.ب20.10
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை BHD .د.ب21.80
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.20
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب21.13
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) BHD .د.ب21.80
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) BHD .د.ب20.40
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை BHD .د.ب22.70
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.40
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب21.81
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) BHD .د.ب22.20
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) BHD .د.ب21.70
ரிஃபா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை