ரிஃபா, பஹ்ரைன் : தங்க விலைகள்

ரிஃபா : 24 காரட் தங்க வீதம்

27 செப்டம்பர் 2022
BHD .د.ب20.40
-0.10
தேதி விலை மாற்றம்
26 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.00
25 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.00
24 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.00
23 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب-0.40
22 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب+0.00
21 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب+0.10
20 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب-0.10
19 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب+0.00
18 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب+0.00
17 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب-0.10
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب21.40
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.50
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب21.04
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) BHD .د.ب21.10
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (26 செப்டம்பர்) BHD .د.ب20.50
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை BHD .د.ب22.40
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.40
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை BHD .د.ب21.99
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب22.10
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب21.40
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை BHD .د.ب22.60
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.30
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை BHD .د.ب21.71
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) BHD .د.ب22.50
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) BHD .د.ب22.00
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை BHD .د.ب23.30
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.60
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.90
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) BHD .د.ب23.00
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) BHD .د.ب22.60
ரிஃபா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ரிஃபா : 22 காரட் தங்க வீதம்

01 ஜனவரி 1970
BHD .د.ب19.40
-0.10
தேதி விலை மாற்றம்
23 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.50 BHD .د.ب-0.30
22 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.80 BHD .د.ب+0.00
21 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.80 BHD .د.ب+0.10
20 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.70 BHD .د.ب-0.10
19 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.80 BHD .د.ب+0.00
18 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.80 BHD .د.ب+0.00
17 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.80 BHD .د.ب-0.10
16 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.90 BHD .د.ب+0.20
15 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.70 BHD .د.ب-0.40
14 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.10 BHD .د.ب-0.10
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب20.30
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب19.50
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب20.02
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) BHD .د.ب20.00
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (23 செப்டம்பர்) BHD .د.ب19.50
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை BHD .د.ب21.20
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.30
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை BHD .د.ب20.82
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب20.90
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) BHD .د.ب20.30
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை BHD .د.ب21.40
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.20
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை BHD .د.ب20.57
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) BHD .د.ب21.30
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) BHD .د.ب20.80
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை BHD .د.ب22.00
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.40
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை BHD .د.ب21.68
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) BHD .د.ب21.70
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) BHD .د.ب21.40
ரிஃபா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை