ரிஃபா, பஹ்ரைன் : தங்க விலைகள்

ரிஃபா : 24 காரட் தங்க வீதம்

21 ஜனவரி 2021
BHD .د.ب23.78
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.78 BHD .د.ب+0.00
20 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.78 BHD .د.ب+0.32
19 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب+0.00
18 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب+0.11
17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.00
16 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.00
15 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب-0.22
14 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب-0.10
13 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.67 BHD .د.ب+0.10
12 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب+0.11
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை BHD .د.ب24.77
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.35
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب23.85
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) BHD .د.ب24.22
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (21 ஜனவரி) BHD .د.ب23.78
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب24.11
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.13
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.73
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) BHD .د.ب23.13
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) BHD .د.ب24.11
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب24.87
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.80
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.85
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) BHD .د.ب24.00
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) BHD .د.ب22.80
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை BHD .د.ب24.66
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.89
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை BHD .د.ب24.28
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) BHD .د.ب24.33
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) BHD .د.ب24.00
ரிஃபா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ரிஃபா : 22 காரட் தங்க வீதம்

21 ஜனவரி 2021
BHD .د.ب21.80
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.00
20 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.30
19 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.00
18 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.10
17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.00
16 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.00
15 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب-0.20
14 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب-0.10
13 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب+0.10
12 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب+0.10
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை BHD .د.ب22.70
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.40
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب21.86
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) BHD .د.ب22.20
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (21 ஜனவரி) BHD .د.ب21.80
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب22.10
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.20
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب21.75
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) BHD .د.ب21.20
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) BHD .د.ب22.10
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب22.80
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.90
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب21.86
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) BHD .د.ب22.00
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) BHD .د.ب20.90
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை BHD .د.ب22.60
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب21.90
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.26
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) BHD .د.ب22.30
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) BHD .د.ب22.00
ரிஃபா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை