ரிஃபா, பஹ்ரைன் : தங்க விலைகள்

ரிஃபா : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 29 ஜூலை 2021
BHD .د.ب23.46
+0.22
தேதி விலை மாற்றம்
28 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب+0.11
27 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
26 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
25 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
23 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
22 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
21 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب-0.11
20 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب+0.00
19 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب+0.00
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை BHD .د.ب23.46
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.69
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை BHD .د.ب23.11
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) BHD .د.ب22.69
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (28 ஜூலை) BHD .د.ب23.24
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை BHD .د.ب24.44
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.47
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.43
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) BHD .د.ب24.44
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) BHD .د.ب22.47
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை BHD .د.ب24.33
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.69
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை BHD .د.ب23.62
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) BHD .د.ب22.69
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) BHD .د.ب24.33
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை BHD .د.ب22.91
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.15
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.51
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) BHD .د.ب22.15
ரிஃபா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) BHD .د.ب22.58
ரிஃபா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ரிஃபா : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 29 ஜூலை 2021
BHD .د.ب21.50
+0.20
தேதி விலை மாற்றம்
28 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.10
27 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
26 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
25 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
23 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
22 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
21 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب-0.10
20 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.00
19 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.00
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை BHD .د.ب21.50
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.80
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை BHD .د.ب21.19
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) BHD .د.ب20.80
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (28 ஜூலை) BHD .د.ب21.30
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை BHD .د.ب22.40
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.60
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை BHD .د.ب21.48
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) BHD .د.ب22.40
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) BHD .د.ب20.60
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை BHD .د.ب22.30
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.80
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை BHD .د.ب21.65
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) BHD .د.ب20.80
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) BHD .د.ب22.30
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை BHD .د.ب21.00
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.30
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை BHD .د.ب20.63
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) BHD .د.ب20.30
ரிஃபா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) BHD .د.ب20.70
ரிஃபா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை