அல் சோஹர், ஓமான் : தங்க விலைகள்

அல் சோஹர் : 24 காரட் தங்க வீதம்

23 ஜனவரி 2021
OMR ﷼24.71
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.71 OMR ﷼+0.00
23 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.71 OMR ﷼-0.22
22 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.93 OMR ﷼+0.00
21 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.93 OMR ﷼+0.27
20 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.66 OMR ﷼+0.17
19 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.49 OMR ﷼+0.05
18 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.44 OMR ﷼+0.06
17 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.38 OMR ﷼+0.00
16 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.38 OMR ﷼-0.17
15 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.55 OMR ﷼+0.00
அல் சோஹர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை OMR ﷼25.86
அல் சோஹர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼24.38
அல் சோஹர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை OMR ﷼24.91
அல் சோஹர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) OMR ﷼25.20
அல் சோஹர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) OMR ﷼24.71
அல் சோஹர் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼25.26
அல் சோஹர் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼24.11
அல் சோஹர் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼24.74
அல் சோஹர் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) OMR ﷼24.11
அல் சோஹர் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) OMR ﷼25.20
அல் சோஹர் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼25.91
அல் சோஹர் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.67
அல் சோஹர் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼24.84
அல் சோஹர் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) OMR ﷼25.04
அல் சோஹர் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) OMR ﷼23.67
அல் சோஹர் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை OMR ﷼25.64
அல் சோஹர் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை OMR ﷼24.82
அல் சோஹர் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை OMR ﷼25.30
அல் சோஹர் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) OMR ﷼25.26
அல் சோஹர் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) OMR ﷼25.04
அல் சோஹர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

அல் சோஹர் : 22 காரட் தங்க வீதம்

23 ஜனவரி 2021
OMR ﷼22.65
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.65 OMR ﷼+0.00
23 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.65 OMR ﷼-0.20
22 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.85 OMR ﷼+0.00
21 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.85 OMR ﷼+0.25
20 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.60 OMR ﷼+0.15
19 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.45 OMR ﷼+0.05
18 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.40 OMR ﷼+0.05
17 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.35 OMR ﷼+0.00
16 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.35 OMR ﷼-0.15
15 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.50 OMR ﷼+0.00
அல் சோஹர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை OMR ﷼23.70
அல் சோஹர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼22.35
அல் சோஹர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை OMR ﷼22.83
அல் சோஹர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) OMR ﷼23.10
அல் சோஹர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) OMR ﷼22.65
அல் சோஹர் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼23.15
அல் சோஹர் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼22.10
அல் சோஹர் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼22.68
அல் சோஹர் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) OMR ﷼22.10
அல் சோஹர் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) OMR ﷼23.10
அல் சோஹர் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼23.75
அல் சோஹர் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼21.70
அல் சோஹர் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼22.77
அல் சோஹர் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) OMR ﷼22.95
அல் சோஹர் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) OMR ﷼21.70
அல் சோஹர் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை OMR ﷼23.50
அல் சோஹர் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை OMR ﷼22.75
அல் சோஹர் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை OMR ﷼23.19
அல் சோஹர் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) OMR ﷼23.15
அல் சோஹர் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) OMR ﷼22.95
அல் சோஹர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை