சஹாம், ஓமான் : தங்க விலைகள்

சஹாம் : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 29 ஜூலை 2021
OMR ﷼24.38
+0.21
தேதி விலை மாற்றம்
28 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.17 OMR ﷼+0.11
27 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.06 OMR ﷼-0.11
26 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.17 OMR ﷼+0.06
25 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11 OMR ﷼+0.00
24 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11 OMR ﷼+0.00
23 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11 OMR ﷼+0.05
22 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.06 OMR ﷼+0.00
21 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.06 OMR ﷼-0.27
20 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.33 OMR ﷼+0.11
19 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.22 OMR ﷼+0.00
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை OMR ﷼24.44
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை OMR ﷼23.78
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை OMR ﷼24.13
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) OMR ﷼23.78
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (28 ஜூலை) OMR ﷼24.17
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை OMR ﷼25.42
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.57
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை OMR ﷼24.51
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) OMR ﷼25.42
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) OMR ﷼23.57
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை OMR ﷼25.42
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை OMR ﷼23.67
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை OMR ﷼24.64
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) OMR ﷼23.67
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) OMR ﷼25.37
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை OMR ﷼23.84
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை OMR ﷼22.97
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை OMR ﷼23.46
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) OMR ﷼22.97
சஹாம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) OMR ﷼23.84
சஹாம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

சஹாம் : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 29 ஜூலை 2021
OMR ﷼22.35
+0.20
தேதி விலை மாற்றம்
28 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.15 OMR ﷼+0.10
27 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.05 OMR ﷼-0.10
26 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.15 OMR ﷼+0.05
25 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10 OMR ﷼+0.00
24 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10 OMR ﷼+0.00
23 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10 OMR ﷼+0.05
22 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.05 OMR ﷼+0.00
21 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.05 OMR ﷼-0.25
20 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.30 OMR ﷼+0.10
19 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.20 OMR ﷼+0.00
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை OMR ﷼22.40
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை OMR ﷼21.80
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை OMR ﷼22.12
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) OMR ﷼21.80
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (28 ஜூலை) OMR ﷼22.15
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை OMR ﷼23.30
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை OMR ﷼21.60
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை OMR ﷼22.47
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) OMR ﷼23.30
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) OMR ﷼21.60
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை OMR ﷼23.30
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை OMR ﷼21.70
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை OMR ﷼22.59
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) OMR ﷼21.70
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) OMR ﷼23.25
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை OMR ﷼21.85
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை OMR ﷼21.05
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை OMR ﷼21.50
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) OMR ﷼21.05
சஹாம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) OMR ﷼21.85
சஹாம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை