சபா அஸ் சலீம், குவைத் : தங்க விலைகள்

சபா அஸ் சலீம் : 24 காரட் தங்க வீதம்

12 ஏப்ரல் 2024
KWD د.ك24.40
+0.55
தேதி விலை மாற்றம்
11 ஏப்ரல் 2024 KWD د.ك23.85 KWD د.ك+0.00
10 ஏப்ரல் 2024 KWD د.ك23.85 KWD د.ك+0.00
09 ஏப்ரல் 2024 KWD د.ك23.85 KWD د.ك+0.35
07 ஏப்ரல் 2024 KWD د.ك23.50 KWD د.ك+0.30
05 ஏப்ரல் 2024 KWD د.ك23.20 KWD د.ك+0.00
04 ஏப்ரல் 2024 KWD د.ك23.20 KWD د.ك+0.20
03 ஏப்ரல் 2024 KWD د.ك23.00 KWD د.ك+0.00
02 ஏப்ரல் 2024 KWD د.ك23.00 KWD د.ك+0.15
01 ஏப்ரல் 2024 KWD د.ك22.85 KWD د.ك+0.25
31 மார்ச் 2024 KWD د.ك22.60 KWD د.ك+0.00
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை KWD د.ك23.85
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை KWD د.ك22.85
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை KWD د.ك23.37
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) KWD د.ك22.85
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (11 ஏப்ரல்) KWD د.ك23.85
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை KWD د.ك22.60
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை KWD د.ك20.75
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை KWD د.ك21.88
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) KWD د.ك20.75
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) KWD د.ك22.60
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை KWD د.ك20.85
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك20.35
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை KWD د.ك20.58
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) KWD د.ك20.75
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) KWD د.ك20.75
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை KWD د.ك20.85
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك20.45
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை KWD د.ك20.77
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) KWD د.ك20.85
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) KWD د.ك20.75
சபா அஸ் சலீம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

சபா அஸ் சலீம் : 22 காரட் தங்க வீதம்

12 ஏப்ரல் 2024
KWD د.ك22.90
+0.50
தேதி விலை மாற்றம்
11 ஏப்ரல் 2024 KWD د.ك22.40 KWD د.ك+0.00
10 ஏப்ரல் 2024 KWD د.ك22.40 KWD د.ك+0.00
09 ஏப்ரல் 2024 KWD د.ك22.40 KWD د.ك+0.30
07 ஏப்ரல் 2024 KWD د.ك22.10 KWD د.ك+0.30
05 ஏப்ரல் 2024 KWD د.ك21.80 KWD د.ك+0.00
04 ஏப்ரல் 2024 KWD د.ك21.80 KWD د.ك+0.15
03 ஏப்ரல் 2024 KWD د.ك21.65 KWD د.ك+0.10
02 ஏப்ரல் 2024 KWD د.ك21.55 KWD د.ك+0.10
01 ஏப்ரல் 2024 KWD د.ك21.45 KWD د.ك+0.20
31 மார்ச் 2024 KWD د.ك21.25 KWD د.ك+0.00
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை KWD د.ك22.40
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை KWD د.ك21.45
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை KWD د.ك21.95
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) KWD د.ك21.45
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (11 ஏப்ரல்) KWD د.ك22.40
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை KWD د.ك21.25
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை KWD د.ك19.65
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை KWD د.ك20.59
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) KWD د.ك19.65
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) KWD د.ك21.25
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை KWD د.ك19.75
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك19.25
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை KWD د.ك19.48
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) KWD د.ك19.65
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) KWD د.ك19.65
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை KWD د.ك19.70
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك19.35
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை KWD د.ك19.64
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) KWD د.ك19.70
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) KWD د.ك19.65
சபா அஸ் சலீம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை