சாபா சலிமாகப் , குவைத் : தங்கம் விலை

சாபா சலிமாகப் : 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு

25 அக்டோபர் 2020
KWD د.ك19.80
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.00
24 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.00
23 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.00
22 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.00
21 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.11
20 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.69 KWD د.ك+0.11
19 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
18 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
17 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
16 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
சாபா சலிமாகப் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : அதிக விலை KWD د.ك19.86
சாபா சலிமாகப் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : குறைந்த விலை KWD د.ك19.58
சாபா சலிமாகப் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : சராசரி விலை KWD د.ك19.66
சாபா சலிமாகப் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) KWD د.ك19.86
சாபா சலிமாகப் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : விலை முடிவடைகிறது (25 அக்டோபர்) KWD د.ك19.80
சாபா சலிமாகப் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك20.62
சாபா சலிமாகப் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك19.26
சாபா சலிமாகப் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك19.98
சாபா சலிமாகப் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) KWD د.ك20.62
சாபா சலிமாகப் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : விலை முடிவடைகிறது (30 செப்டம்பர்) KWD د.ك19.64
சாபா சலிமாகப் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை KWD د.ك21.17
சாபா சலிமாகப் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை KWD د.ك19.97
சாபா சலிமாகப் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை KWD د.ك20.42
சாபா சலிமாகப் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (04 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك20.35
சாபா சலிமாகப் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : விலை முடிவடைகிறது (31 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك20.29
சாபா சலிமாகப் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : அதிக விலை KWD د.ك20.35
சாபா சலிமாகப் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : குறைந்த விலை KWD د.ك18.87
சாபா சலிமாகப் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : சராசரி விலை KWD د.ك19.21
சாபா சலிமாகப் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) KWD د.ك18.87
சாபா சலிமாகப் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : விலை முடிவடைகிறது (31 ஜூலை) KWD د.ك20.35
சாபா சலிமாகப் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரத் தங்கம் விலை

சாபா சலிமாகப் : 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு

25 அக்டோபர் 2020
KWD د.ك18.15
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.00
24 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.00
23 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.00
22 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.00
21 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.10
20 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك18.05 KWD د.ك+0.10
19 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
18 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
17 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
16 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
சாபா சலிமாகப் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : அதிக விலை KWD د.ك18.20
சாபா சலிமாகப் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.95
சாபா சலிமாகப் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : சராசரி விலை KWD د.ك18.02
சாபா சலிமாகப் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) KWD د.ك18.20
சாபா சலிமாகப் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : விலை முடிவடைகிறது (25 அக்டோபர்) KWD د.ك18.15
சாபா சலிமாகப் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك18.90
சாபா சலிமாகப் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.65
சாபா சலிமாகப் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك18.32
சாபா சலிமாகப் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) KWD د.ك18.90
சாபா சலிமாகப் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : விலை முடிவடைகிறது (30 செப்டம்பர்) KWD د.ك18.00
சாபா சலிமாகப் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை KWD د.ك19.40
சாபா சலிமாகப் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.30
சாபா சலிமாகப் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை KWD د.ك18.72
சாபா சலிமாகப் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (04 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك18.65
சாபா சலிமாகப் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : விலை முடிவடைகிறது (31 ஆகஸ்ட்) KWD د.ك18.60
சாபா சலிமாகப் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : அதிக விலை KWD د.ك18.65
சாபா சலிமாகப் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : குறைந்த விலை KWD د.ك17.30
சாபா சலிமாகப் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : சராசரி விலை KWD د.ك17.61
சாபா சலிமாகப் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) KWD د.ك17.30
சாபா சலிமாகப் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : விலை முடிவடைகிறது (31 ஜூலை) KWD د.ك18.65
சாபா சலிமாகப் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரத் தங்கம் விலை