சபா அஸ் சலீம், குவைத் : தங்க விலைகள்

சபா அஸ் சலீம் : 24 காரட் தங்க வீதம்

16 ஜனவரி 2021
KWD د.ك18.87
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜனவரி 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك-0.22
15 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
14 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
13 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
12 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
11 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
10 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
09 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك-0.60
08 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.69 KWD د.ك+0.00
07 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.69 KWD د.ك-0.33
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை KWD د.ك20.02
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك18.87
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை KWD د.ك19.37
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) KWD د.ك19.42
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (16 ஜனவரி) KWD د.ك18.87
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك19.42
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.66
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك19.19
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) KWD د.ك18.66
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) KWD د.ك19.42
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك20.18
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.33
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك19.31
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) KWD د.ك19.53
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) KWD د.ك18.33
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை KWD د.ك19.86
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை KWD د.ك19.53
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை KWD د.ك19.65
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) KWD د.ك19.86
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) KWD د.ك19.53
சபா அஸ் சலீம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

சபா அஸ் சலீம் : 22 காரட் தங்க வீதம்

16 ஜனவரி 2021
KWD د.ك17.30
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك-0.20
15 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
14 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
13 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
12 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
11 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
10 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
09 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك-0.55
08 ஜனவரி 2021 KWD د.ك18.05 KWD د.ك+0.00
07 ஜனவரி 2021 KWD د.ك18.05 KWD د.ك-0.30
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை KWD د.ك18.35
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك17.30
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை KWD د.ك17.75
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) KWD د.ك17.80
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (16 ஜனவரி) KWD د.ك17.30
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك17.80
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.10
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك17.59
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) KWD د.ك17.10
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) KWD د.ك17.80
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك18.50
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.80
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك17.70
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) KWD د.ك17.90
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) KWD د.ك16.80
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை KWD د.ك18.20
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.90
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை KWD د.ك18.01
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) KWD د.ك18.20
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) KWD د.ك17.90
சபா அஸ் சலீம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை