சபா அஸ் சலீம், குவைத் : தங்க விலைகள்

சபா அஸ் சலீம் : 24 காரட் தங்க வீதம்

21 மார்ச் 2023
KWD د.ك19.75
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 மார்ச் 2023 KWD د.ك19.75 KWD د.ك-0.15
20 மார்ச் 2023 KWD د.ك19.90 KWD د.ك-0.10
19 மார்ச் 2023 KWD د.ك20.00 KWD د.ك+0.00
18 மார்ச் 2023 KWD د.ك20.00 KWD د.ك+0.55
16 மார்ச் 2023 KWD د.ك19.45 KWD د.ك+0.00
15 மார்ச் 2023 KWD د.ك19.45 KWD د.ك+0.10
14 மார்ச் 2023 KWD د.ك19.35 KWD د.ك+0.10
13 மார்ச் 2023 KWD د.ك19.25 KWD د.ك+0.35
12 மார்ச் 2023 KWD د.ك18.90 KWD د.ك+0.00
11 மார்ச் 2023 KWD د.ك18.90 KWD د.ك+0.10
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை KWD د.ك20.00
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.40
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை KWD د.ك19.08
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) KWD د.ك18.60
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (21 மார்ச்) KWD د.ك19.75
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை KWD د.ك19.55
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك18.35
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை KWD د.ك18.71
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) KWD د.ك19.35
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) KWD د.ك18.45
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை KWD د.ك19.50
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك18.40
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை KWD د.ك19.17
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) KWD د.ك18.40
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) KWD د.ك19.20
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك18.50
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك18.00
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك18.22
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) KWD د.ك18.25
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) KWD د.ك18.40
சபா அஸ் சலீம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

சபா அஸ் சலீம் : 22 காரட் தங்க வீதம்

21 மார்ச் 2023
KWD د.ك18.65
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 மார்ச் 2023 KWD د.ك18.65 KWD د.ك-0.15
20 மார்ச் 2023 KWD د.ك18.80 KWD د.ك-0.15
19 மார்ச் 2023 KWD د.ك18.95 KWD د.ك+0.00
18 மார்ச் 2023 KWD د.ك18.95 KWD د.ك+0.50
16 மார்ச் 2023 KWD د.ك18.45 KWD د.ك+0.00
15 மார்ச் 2023 KWD د.ك18.45 KWD د.ك+0.10
14 மார்ச் 2023 KWD د.ك18.35 KWD د.ك+0.10
13 மார்ச் 2023 KWD د.ك18.25 KWD د.ك+0.35
12 மார்ச் 2023 KWD د.ك17.90 KWD د.ك+0.00
11 மார்ச் 2023 KWD د.ك17.90 KWD د.ك+0.10
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை KWD د.ك18.95
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.45
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை KWD د.ك18.07
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) KWD د.ك17.60
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (21 மார்ச்) KWD د.ك18.65
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை KWD د.ك18.45
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك17.35
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை KWD د.ك17.69
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) KWD د.ك18.25
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) KWD د.ك17.45
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை KWD د.ك18.50
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك17.50
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை KWD د.ك18.18
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) KWD د.ك17.50
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) KWD د.ك18.10
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை KWD د.ك17.55
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.10
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை KWD د.ك17.32
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) KWD د.ك17.35
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) KWD د.ك17.50
சபா அஸ் சலீம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை