சபா அஸ் சலீம், குவைத் : தங்க விலைகள்

சபா அஸ் சலீம் : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 18 ஏப்ரல் 2021
KWD د.ك18.27
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.27 KWD د.ك+0.11
16 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.16 KWD د.ك+0.16
15 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
14 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.11
13 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك-0.11
12 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
11 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
10 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
09 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
08 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.11
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை KWD د.ك18.27
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.78
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை KWD د.ك17.97
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) KWD د.ك17.78
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (17 ஏப்ரல்) KWD د.ك18.27
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை KWD د.ك18.11
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை KWD د.ك17.46
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை KWD د.ك17.82
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) KWD د.ك17.95
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) KWD د.ك17.46
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை KWD د.ك19.20
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك17.95
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை KWD د.ك18.61
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) KWD د.ك19.20
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) KWD د.ك17.95
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை KWD د.ك20.02
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك18.87
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை KWD د.ك19.23
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) KWD د.ك19.42
சபா அஸ் சலீம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) KWD د.ك19.20
சபா அஸ் சலீம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

சபா அஸ் சலீம் : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 18 ஏப்ரல் 2021
KWD د.ك16.75
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.75 KWD د.ك+0.10
16 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.65 KWD د.ك+0.15
15 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
14 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.10
13 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك-0.10
12 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
11 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
10 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
09 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
08 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.10
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை KWD د.ك16.75
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.30
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை KWD د.ك16.47
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) KWD د.ك16.30
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (17 ஏப்ரல்) KWD د.ك16.75
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை KWD د.ك16.60
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை KWD د.ك16.00
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை KWD د.ك16.33
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) KWD د.ك16.45
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) KWD د.ك16.00
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை KWD د.ك17.60
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك16.45
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை KWD د.ك17.05
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) KWD د.ك17.60
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) KWD د.ك16.45
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை KWD د.ك18.35
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை KWD د.ك17.30
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை KWD د.ك17.63
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) KWD د.ك17.80
சபா அஸ் சலீம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) KWD د.ك17.60
சபா அஸ் சலீம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை