அல் வக்ரா, கத்தார் : தங்க விலைகள்

அல் வக்ரா : 24 காரட் தங்க வீதம்

02 மார்ச் 2024
QAR ﷼255.00
+2.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 மார்ச் 2024 QAR ﷼253.00 QAR ﷼+2.50
29 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼250.50 QAR ﷼+1.50
28 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼249.00 QAR ﷼+0.00
27 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼249.00 QAR ﷼+1.00
26 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼248.00 QAR ﷼-1.50
25 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼249.50 QAR ﷼+0.00
24 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼249.50 QAR ﷼+1.50
23 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼248.00 QAR ﷼+0.00
22 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼248.00 QAR ﷼-0.50
21 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼248.50 QAR ﷼+0.50
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை QAR ﷼253.00
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை QAR ﷼253.00
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை QAR ﷼253.00
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) QAR ﷼253.00
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (01 மார்ச்) QAR ﷼253.00
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை QAR ﷼250.50
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை QAR ﷼243.50
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை QAR ﷼248.03
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) QAR ﷼250.50
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) QAR ﷼250.50
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை QAR ﷼251.50
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை QAR ﷼247.50
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை QAR ﷼250.85
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) QAR ﷼251.50
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) QAR ﷼251.50
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை QAR ﷼253.50
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை QAR ﷼243.00
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை QAR ﷼249.35
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) QAR ﷼249.50
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) QAR ﷼251.50
அல் வக்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

அல் வக்ரா : 22 காரட் தங்க வீதம்

02 மார்ச் 2024
QAR ﷼240.00
+2.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 மார்ச் 2024 QAR ﷼238.00 QAR ﷼+2.00
29 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼236.00 QAR ﷼+1.50
28 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼234.50 QAR ﷼+0.00
27 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼234.50 QAR ﷼+1.00
26 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼233.50 QAR ﷼-1.00
25 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼234.50 QAR ﷼+0.00
24 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼234.50 QAR ﷼+1.00
23 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼233.50 QAR ﷼+0.00
22 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼233.50 QAR ﷼-0.50
21 பிப்ரவரி 2024 QAR ﷼234.00 QAR ﷼+0.50
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை QAR ﷼238.00
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை QAR ﷼238.00
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை QAR ﷼238.00
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) QAR ﷼238.00
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (01 மார்ச்) QAR ﷼238.00
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை QAR ﷼236.00
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை QAR ﷼229.50
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை QAR ﷼233.50
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) QAR ﷼236.00
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) QAR ﷼236.00
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை QAR ﷼236.50
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை QAR ﷼233.00
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை QAR ﷼235.92
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) QAR ﷼236.50
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) QAR ﷼236.50
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை QAR ﷼238.50
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை QAR ﷼229.00
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை QAR ﷼234.56
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) QAR ﷼235.00
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) QAR ﷼236.50
அல் வக்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை