அல் வக்ரா, கத்தார் : தங்க விலைகள்

அல் வக்ரா : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 25 ஜூலை 2021
QAR ﷼228.56
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜூலை 2021 QAR ﷼228.56 QAR ﷼+0.00
23 ஜூலை 2021 QAR ﷼228.56 QAR ﷼+0.00
22 ஜூலை 2021 QAR ﷼228.56 QAR ﷼+0.00
21 ஜூலை 2021 QAR ﷼228.56 QAR ﷼-1.09
20 ஜூலை 2021 QAR ﷼229.65 QAR ﷼+0.00
19 ஜூலை 2021 QAR ﷼229.65 QAR ﷼+0.00
18 ஜூலை 2021 QAR ﷼229.65 QAR ﷼+0.00
17 ஜூலை 2021 QAR ﷼229.65 QAR ﷼+0.00
16 ஜூலை 2021 QAR ﷼229.65 QAR ﷼-1.64
15 ஜூலை 2021 QAR ﷼231.29 QAR ﷼+0.00
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை QAR ﷼231.29
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை QAR ﷼225.83
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை QAR ﷼228.72
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) QAR ﷼225.83
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (24 ஜூலை) QAR ﷼228.56
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை QAR ﷼241.65
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை QAR ﷼223.11
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை QAR ﷼232.27
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) QAR ﷼241.65
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) QAR ﷼223.11
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை QAR ﷼240.02
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை QAR ﷼225.29
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை QAR ﷼233.98
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) QAR ﷼225.83
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) QAR ﷼240.02
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை QAR ﷼226.93
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை QAR ﷼218.20
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை QAR ﷼223.23
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) QAR ﷼218.20
அல் வக்ரா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) QAR ﷼225.83
அல் வக்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

அல் வக்ரா : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 25 ஜூலை 2021
QAR ﷼209.50
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜூலை 2021 QAR ﷼209.50 QAR ﷼+0.00
23 ஜூலை 2021 QAR ﷼209.50 QAR ﷼+0.00
22 ஜூலை 2021 QAR ﷼209.50 QAR ﷼+0.00
21 ஜூலை 2021 QAR ﷼209.50 QAR ﷼-1.00
20 ஜூலை 2021 QAR ﷼210.50 QAR ﷼+0.00
19 ஜூலை 2021 QAR ﷼210.50 QAR ﷼+0.00
18 ஜூலை 2021 QAR ﷼210.50 QAR ﷼+0.00
17 ஜூலை 2021 QAR ﷼210.50 QAR ﷼+0.00
16 ஜூலை 2021 QAR ﷼210.50 QAR ﷼-1.50
15 ஜூலை 2021 QAR ﷼212.00 QAR ﷼+0.00
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை QAR ﷼212.00
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை QAR ﷼207.00
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை QAR ﷼209.65
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) QAR ﷼207.00
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (24 ஜூலை) QAR ﷼209.50
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை QAR ﷼221.50
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை QAR ﷼204.50
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை QAR ﷼212.90
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) QAR ﷼221.50
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) QAR ﷼204.50
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை QAR ﷼220.00
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை QAR ﷼206.50
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை QAR ﷼214.47
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) QAR ﷼207.00
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) QAR ﷼220.00
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை QAR ﷼208.00
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை QAR ﷼200.00
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை QAR ﷼204.62
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) QAR ﷼200.00
அல் வக்ரா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) QAR ﷼207.00
அல் வக்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை