ஃபுஜைரா நகரம், ஐக்கிய அரபு கூட்டாட்சி : தங்கம் விலை

ஃபுஜைரா நகரம் : 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு

24 அக்டோபர் 2020
AED د.إ235.93
-0.54
தேதி விலை மாற்றம்
23 அக்டோபர் 2020 AED د.إ236.47 AED د.إ+0.27
22 அக்டோபர் 2020 AED د.إ236.20 AED د.إ-3.00
21 அக்டோபர் 2020 AED د.إ239.20 AED د.إ+3.27
20 அக்டோபர் 2020 AED د.إ235.93 AED د.إ-1.09
19 அக்டோபர் 2020 AED د.إ237.02 AED د.إ+1.09
18 அக்டோபர் 2020 AED د.إ235.93 AED د.إ+0.00
17 அக்டோபர் 2020 AED د.إ235.93 AED د.إ-0.81
16 அக்டோபர் 2020 AED د.إ236.74 AED د.إ+0.81
15 அக்டோபர் 2020 AED د.إ235.93 AED د.إ-1.36
14 அக்டோபர் 2020 AED د.إ237.29 AED د.إ+1.91
ஃபுஜைரா நகரம் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : அதிக விலை AED د.إ239.74
ஃபுஜைரா நகரம் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : குறைந்த விலை AED د.إ233.74
ஃபுஜைரா நகரம் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : சராசரி விலை AED د.إ236.77
ஃபுஜைரா நகரம் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) AED د.إ236.20
ஃபுஜைரா நகரம் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : விலை முடிவடைகிறது (23 அக்டோபர்) AED د.إ236.47
ஃபுஜைரா நகரம் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : அதிக விலை AED د.إ246.02
ஃபுஜைரா நகரம் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ231.02
ஃபுஜைரா நகரம் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ238.70
ஃபுஜைரா நகரம் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) AED د.إ246.02
ஃபுஜைரா நகரம் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : விலை முடிவடைகிறது (30 செப்டம்பர்) AED د.إ233.74
ஃபுஜைரா நகரம் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை AED د.إ254.47
ஃபுஜைரா நகரம் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை AED د.إ238.38
ஃபுஜைரா நகரம் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை AED د.إ244.68
ஃபுஜைரா நகரம் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (04 ஆகஸ்ட்) AED د.إ245.20
ஃபுஜைரா நகரம் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : விலை முடிவடைகிறது (31 ஆகஸ்ட்) AED د.إ244.38
ஃபுஜைரா நகரம் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : அதிக விலை AED د.إ244.65
ஃபுஜைரா நகரம் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : குறைந்த விலை AED د.إ219.29
ஃபுஜைரா நகரம் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : சராசரி விலை AED د.إ227.89
ஃபுஜைரா நகரம் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) AED د.إ221.20
ஃபுஜைரா நகரம் 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : விலை முடிவடைகிறது (31 ஜூலை) AED د.إ244.65
ஃபுஜைரா நகரம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரத் தங்கம் விலை

ஃபுஜைரா நகரம் : 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு

24 அக்டோபர் 2020
AED د.إ216.25
-0.50
தேதி விலை மாற்றம்
23 அக்டோபர் 2020 AED د.إ216.75 AED د.إ+0.25
22 அக்டோபர் 2020 AED د.إ216.50 AED د.إ-2.75
21 அக்டோபர் 2020 AED د.إ219.25 AED د.إ+3.00
20 அக்டோபர் 2020 AED د.إ216.25 AED د.إ-1.00
19 அக்டோபர் 2020 AED د.إ217.25 AED د.إ+1.00
18 அக்டோபர் 2020 AED د.إ216.25 AED د.إ+0.00
17 அக்டோபர் 2020 AED د.إ216.25 AED د.إ-0.75
16 அக்டோபர் 2020 AED د.إ217.00 AED د.إ+0.75
15 அக்டோபர் 2020 AED د.إ216.25 AED د.إ-1.25
14 அக்டோபர் 2020 AED د.إ217.50 AED د.إ+1.75
ஃபுஜைரா நகரம் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : அதிக விலை AED د.إ219.75
ஃபுஜைரா நகரம் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : குறைந்த விலை AED د.إ214.25
ஃபுஜைரா நகரம் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : சராசரி விலை AED د.إ217.02
ஃபுஜைரா நகரம் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) AED د.إ216.50
ஃபுஜைரா நகரம் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : விலை முடிவடைகிறது (23 அக்டோபர்) AED د.إ216.75
ஃபுஜைரா நகரம் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : அதிக விலை AED د.إ225.50
ஃபுஜைரா நகரம் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை AED د.إ211.75
ஃபுஜைரா நகரம் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : சராசரி விலை AED د.إ218.79
ஃபுஜைரா நகரம் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) AED د.إ225.50
ஃபுஜைரா நகரம் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : விலை முடிவடைகிறது (30 செப்டம்பர்) AED د.إ214.25
ஃபுஜைரா நகரம் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை AED د.إ233.25
ஃபுஜைரா நகரம் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை AED د.إ218.50
ஃபுஜைரா நகரம் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை AED د.إ224.28
ஃபுஜைரா நகரம் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (04 ஆகஸ்ட்) AED د.إ224.75
ஃபுஜைரா நகரம் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : விலை முடிவடைகிறது (31 ஆகஸ்ட்) AED د.إ224.00
ஃபுஜைரா நகரம் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : அதிக விலை AED د.إ224.25
ஃபுஜைரா நகரம் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : குறைந்த விலை AED د.إ201.00
ஃபுஜைரா நகரம் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : சராசரி விலை AED د.إ208.89
ஃபுஜைரா நகரம் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) AED د.إ202.75
ஃபுஜைரா நகரம் 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : விலை முடிவடைகிறது (31 ஜூலை) AED د.إ224.25
ஃபுஜைரா நகரம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரத் தங்கம் விலை