புஜைரா நகரம், ஐக்கிய அரபு நாடுகள் : தங்க விலைகள்

புஜைரா நகரம் : 24 காரட் தங்க வீதம்

30 ஜூன் 2022
AED د.إ220.25
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 ஜூன் 2022 AED د.إ220.25 AED د.إ+0.00
29 ஜூன் 2022 AED د.إ220.25 AED د.إ-0.25
28 ஜூன் 2022 AED د.إ220.50 AED د.إ-1.00
27 ஜூன் 2022 AED د.إ221.50 AED د.إ+0.25
26 ஜூன் 2022 AED د.إ221.25 AED د.إ+0.00
25 ஜூன் 2022 AED د.إ221.25 AED د.إ+0.50
24 ஜூன் 2022 AED د.إ220.75 AED د.إ-2.50
23 ஜூன் 2022 AED د.إ223.25 AED د.إ-0.25
22 ஜூன் 2022 AED د.إ223.50 AED د.إ+0.75
21 ஜூன் 2022 AED د.إ222.75 AED د.إ-0.25
புஜைரா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை AED د.إ
புஜைரா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை AED د.إ
புஜைரா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை AED د.إ
புஜைரா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை () AED د.إ
புஜைரா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை () AED د.إ
புஜைரா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை AED د.إ226.75
புஜைரா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை AED د.إ220.00
புஜைரா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை AED د.إ223.02
புஜைரா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) AED د.إ223.75
புஜைரா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) AED د.إ220.25
புஜைரா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை AED د.إ233.00
புஜைரா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை AED د.إ219.00
புஜைரா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை AED د.إ224.59
புஜைரா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) AED د.إ229.75
புஜைரா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) AED د.إ224.00
புஜைரா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை AED د.إ241.50
புஜைரா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை AED د.إ229.00
புஜைரா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை AED د.إ235.11
புஜைரா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) AED د.إ234.00
புஜைரா நகரம் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) AED د.إ229.75
புஜைரா நகரம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

புஜைரா நகரம் : 22 காரட் தங்க வீதம்

30 ஜூன் 2022
AED د.إ206.75
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 ஜூன் 2022 AED د.إ206.75 AED د.إ+0.00
29 ஜூன் 2022 AED د.إ206.75 AED د.إ-0.50
28 ஜூன் 2022 AED د.إ207.25 AED د.إ-0.75
27 ஜூன் 2022 AED د.إ208.00 AED د.إ+0.25
26 ஜூன் 2022 AED د.إ207.75 AED د.إ+0.00
25 ஜூன் 2022 AED د.إ207.75 AED د.إ+0.50
24 ஜூன் 2022 AED د.إ207.25 AED د.إ-2.50
23 ஜூன் 2022 AED د.إ209.75 AED د.إ-0.25
22 ஜூன் 2022 AED د.إ210.00 AED د.إ+0.75
21 ஜூன் 2022 AED د.إ209.25 AED د.إ-0.25
புஜைரா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை AED د.إ
புஜைரா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை AED د.إ
புஜைரா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை AED د.إ
புஜைரா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை () AED د.إ
புஜைரா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை () AED د.إ
புஜைரா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை AED د.إ213.00
புஜைரா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை AED د.إ206.75
புஜைரா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை AED د.إ209.48
புஜைரா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) AED د.إ210.25
புஜைரா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) AED د.إ206.75
புஜைரா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை AED د.إ215.75
புஜைரா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை AED د.إ205.75
புஜைரா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை AED د.إ210.67
புஜைரா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) AED د.إ215.75
புஜைரா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) AED د.إ210.50
புஜைரா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை AED د.إ226.75
புஜைரா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை AED د.إ215.25
புஜைரா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை AED د.إ220.84
புஜைரா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) AED د.إ219.75
புஜைரா நகரம் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) AED د.إ215.75
புஜைரா நகரம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை