பாவ்ஷர், ஓமான் : தங்க விலைகள்

பாவ்ஷர் : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 16 ஜனவரி 2021
OMR ﷼24.38
-0.17
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.55 OMR ﷼+0.00
14 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.55 OMR ﷼-0.22
13 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.77 OMR ﷼+0.00
12 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.77 OMR ﷼+0.33
11 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.44 OMR ﷼-0.22
10 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.66 OMR ﷼+0.00
09 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.66 OMR ﷼-0.81
08 ஜனவரி 2021 OMR ﷼25.47 OMR ﷼+0.00
07 ஜனவரி 2021 OMR ﷼25.47 OMR ﷼-0.39
06 ஜனவரி 2021 OMR ﷼25.86 OMR ﷼+0.11
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை OMR ﷼25.86
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼24.44
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை OMR ﷼25.08
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) OMR ﷼25.20
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (15 ஜனவரி) OMR ﷼24.55
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼25.26
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼24.11
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼24.74
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) OMR ﷼24.11
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) OMR ﷼25.20
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼25.91
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.67
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼24.84
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) OMR ﷼25.04
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) OMR ﷼23.67
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை OMR ﷼25.64
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை OMR ﷼24.82
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை OMR ﷼25.30
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) OMR ﷼25.26
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) OMR ﷼25.04
பாவ்ஷர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

பாவ்ஷர் : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 16 ஜனவரி 2021
OMR ﷼22.35
-0.15
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.50 OMR ﷼+0.00
14 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.50 OMR ﷼-0.20
13 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.70 OMR ﷼+0.00
12 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.70 OMR ﷼+0.30
11 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.40 OMR ﷼-0.20
10 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.60 OMR ﷼+0.00
09 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.60 OMR ﷼-0.75
08 ஜனவரி 2021 OMR ﷼23.35 OMR ﷼+0.00
07 ஜனவரி 2021 OMR ﷼23.35 OMR ﷼-0.35
06 ஜனவரி 2021 OMR ﷼23.70 OMR ﷼+0.10
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை OMR ﷼23.70
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼22.40
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை OMR ﷼22.98
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) OMR ﷼23.10
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (15 ஜனவரி) OMR ﷼22.50
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼23.15
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼22.10
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼22.68
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) OMR ﷼22.10
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) OMR ﷼23.10
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼23.75
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼21.70
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼22.77
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) OMR ﷼22.95
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) OMR ﷼21.70
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை OMR ﷼23.50
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை OMR ﷼22.75
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை OMR ﷼23.19
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) OMR ﷼23.15
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) OMR ﷼22.95
பாவ்ஷர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை