பாவ்ஷர், ஓமான் : தங்க விலைகள்

பாவ்ஷர் : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 18 அக்டோபர் 2021
OMR ﷼23.73
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼23.73 OMR ﷼+0.00
16 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼23.73 OMR ﷼-0.11
15 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼23.84 OMR ﷼-0.22
14 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼24.06 OMR ﷼+0.00
13 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼24.06 OMR ﷼+0.44
12 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼23.62 OMR ﷼+0.05
11 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼23.57 OMR ﷼+0.00
10 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼23.57 OMR ﷼+0.00
09 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼23.57 OMR ﷼+0.00
08 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼23.57 OMR ﷼-0.05
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை OMR ﷼24.06
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.51
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை OMR ﷼23.67
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) OMR ﷼23.51
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (17 அக்டோபர்) OMR ﷼23.73
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼24.44
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.29
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼23.87
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) OMR ﷼24.22
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) OMR ﷼23.62
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை OMR ﷼24.38
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.13
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை OMR ﷼23.90
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) OMR ﷼24.22
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) OMR ﷼24.22
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை OMR ﷼24.44
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை OMR ﷼23.78
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை OMR ﷼24.15
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) OMR ﷼23.78
பாவ்ஷர் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) OMR ﷼24.22
பாவ்ஷர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

பாவ்ஷர் : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 18 அக்டோபர் 2021
OMR ﷼21.75
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.00
16 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼21.75 OMR ﷼-0.10
15 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼21.85 OMR ﷼-0.20
14 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼22.05 OMR ﷼+0.00
13 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼22.05 OMR ﷼+0.40
12 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼21.65 OMR ﷼+0.05
11 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼21.60 OMR ﷼+0.00
10 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼21.60 OMR ﷼+0.00
09 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼21.60 OMR ﷼+0.00
08 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼21.60 OMR ﷼-0.05
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை OMR ﷼22.05
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை OMR ﷼21.55
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை OMR ﷼21.70
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) OMR ﷼21.55
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (17 அக்டோபர்) OMR ﷼21.75
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼22.40
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼21.35
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼21.88
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) OMR ﷼22.20
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) OMR ﷼21.65
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை OMR ﷼22.35
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை OMR ﷼21.20
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை OMR ﷼21.90
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) OMR ﷼22.20
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) OMR ﷼22.20
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை OMR ﷼22.40
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை OMR ﷼21.80
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை OMR ﷼22.14
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) OMR ﷼21.80
பாவ்ஷர் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) OMR ﷼22.20
பாவ்ஷர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை