அல் புராய்மி, ஓமான் : தங்க விலைகள்

அல் புராய்மி : 24 காரட் தங்க வீதம்

06 ஜூன் 2023
OMR ﷼25.15
+0.10
தேதி விலை மாற்றம்
05 ஜூன் 2023 OMR ﷼25.05 OMR ﷼+0.15
04 ஜூன் 2023 OMR ﷼24.90 OMR ﷼+0.00
03 ஜூன் 2023 OMR ﷼24.90 OMR ﷼-0.40
02 ஜூன் 2023 OMR ﷼25.30 OMR ﷼+0.05
01 ஜூன் 2023 OMR ﷼25.25 OMR ﷼+0.15
31 மே 2023 OMR ﷼25.10 OMR ﷼+0.00
30 மே 2023 OMR ﷼25.10 OMR ﷼+0.20
29 மே 2023 OMR ﷼24.90 OMR ﷼+0.00
28 மே 2023 OMR ﷼24.90 OMR ﷼+0.00
27 மே 2023 OMR ﷼24.90 OMR ﷼-0.05
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை OMR ﷼25.30
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை OMR ﷼24.90
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை OMR ﷼25.08
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) OMR ﷼25.25
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (05 ஜூன்) OMR ﷼25.05
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை OMR ﷼26.25
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை OMR ﷼24.85
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை OMR ﷼25.46
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) OMR ﷼25.50
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) OMR ﷼25.10
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை OMR ﷼25.95
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை OMR ﷼25.20
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை OMR ﷼25.53
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) OMR ﷼25.20
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) OMR ﷼25.45
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை OMR ﷼25.50
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.25
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை OMR ﷼24.45
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) OMR ﷼23.50
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) OMR ﷼25.30
அல் புராய்மி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

அல் புராய்மி : 22 காரட் தங்க வீதம்

06 ஜூன் 2023
OMR ﷼24.00
+0.05
தேதி விலை மாற்றம்
05 ஜூன் 2023 OMR ﷼23.95 OMR ﷼+0.15
04 ஜூன் 2023 OMR ﷼23.80 OMR ﷼+0.00
03 ஜூன் 2023 OMR ﷼23.80 OMR ﷼-0.40
02 ஜூன் 2023 OMR ﷼24.20 OMR ﷼+0.05
01 ஜூன் 2023 OMR ﷼24.15 OMR ﷼+0.15
31 மே 2023 OMR ﷼24.00 OMR ﷼+0.00
30 மே 2023 OMR ﷼24.00 OMR ﷼+0.20
29 மே 2023 OMR ﷼23.80 OMR ﷼+0.00
28 மே 2023 OMR ﷼23.80 OMR ﷼+0.00
27 மே 2023 OMR ﷼23.80 OMR ﷼-0.05
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை OMR ﷼24.20
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.80
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை OMR ﷼23.98
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) OMR ﷼24.15
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (05 ஜூன்) OMR ﷼23.95
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை OMR ﷼25.05
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை OMR ﷼23.80
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை OMR ﷼24.32
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) OMR ﷼24.35
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) OMR ﷼24.00
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை OMR ﷼24.75
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை OMR ﷼24.05
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை OMR ﷼24.38
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) OMR ﷼24.05
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) OMR ﷼24.30
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை OMR ﷼24.40
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை OMR ﷼22.30
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை OMR ﷼23.40
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) OMR ﷼22.55
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) OMR ﷼24.15
அல் புராய்மி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை