அல் புராய்மி, ஓமான் : தங்க விலைகள்

அல் புராய்மி : 24 காரட் தங்க வீதம்

02 மார்ச் 2024
OMR ﷼26.60
+0.20
தேதி விலை மாற்றம்
01 மார்ச் 2024 OMR ﷼26.40 OMR ﷼+0.25
29 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼26.15 OMR ﷼+0.25
28 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼25.90 OMR ﷼-0.15
27 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼26.05 OMR ﷼+0.10
26 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼25.95 OMR ﷼-0.05
25 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼26.00 OMR ﷼+0.00
24 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼26.00 OMR ﷼+0.15
23 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼25.85 OMR ﷼-0.05
22 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼25.90 OMR ﷼+0.00
21 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼25.90 OMR ﷼+0.00
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை OMR ﷼26.40
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை OMR ﷼26.40
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை OMR ﷼26.40
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) OMR ﷼26.40
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (01 மார்ச்) OMR ﷼26.40
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை OMR ﷼26.15
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼25.45
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை OMR ﷼25.88
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) OMR ﷼26.10
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) OMR ﷼26.15
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை OMR ﷼26.20
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼25.75
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை OMR ﷼26.13
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) OMR ﷼26.20
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) OMR ﷼26.05
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼26.45
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼25.30
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼25.99
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) OMR ﷼26.25
அல் புராய்மி 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) OMR ﷼26.20
அல் புராய்மி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

அல் புராய்மி : 22 காரட் தங்க வீதம்

02 மார்ச் 2024
OMR ﷼25.35
+0.15
தேதி விலை மாற்றம்
01 மார்ச் 2024 OMR ﷼25.20 OMR ﷼+0.25
29 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼24.95 OMR ﷼+0.20
28 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼24.75 OMR ﷼-0.10
27 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼24.85 OMR ﷼+0.05
26 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼24.80 OMR ﷼+0.00
25 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼24.80 OMR ﷼+0.00
24 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼24.80 OMR ﷼+0.10
23 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼24.70 OMR ﷼-0.05
22 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼24.75 OMR ﷼+0.00
21 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼24.75 OMR ﷼+0.05
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை OMR ﷼25.20
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை OMR ﷼25.20
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை OMR ﷼25.20
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) OMR ﷼25.20
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (01 மார்ச்) OMR ﷼25.20
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை OMR ﷼24.95
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼24.30
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை OMR ﷼24.71
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) OMR ﷼24.90
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) OMR ﷼24.95
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை OMR ﷼25.00
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼24.55
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை OMR ﷼24.93
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) OMR ﷼25.00
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) OMR ﷼24.85
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼25.25
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼24.20
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼24.81
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) OMR ﷼25.05
அல் புராய்மி 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) OMR ﷼25.00
அல் புராய்மி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை