அல் மாலிகியா, பஹ்ரைன் : தங்க விலைகள்

அல் மாலிகியா : 24 காரட் தங்க வீதம்

26 பிப்ரவரி 2024
BHD .د.ب25.30
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.30 BHD .د.ب+0.00
24 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.30 BHD .د.ب+0.10
23 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.20 BHD .د.ب+0.00
22 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.20 BHD .د.ب+0.00
21 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.20 BHD .د.ب+0.10
20 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.10 BHD .د.ب+0.10
19 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.00 BHD .د.ب+0.00
18 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.00 BHD .د.ب+0.00
17 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب25.00 BHD .د.ب+0.10
16 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب24.90 BHD .د.ب+0.00
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை BHD .د.ب25.40
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب24.70
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب25.11
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) BHD .د.ب25.40
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (25 பிப்ரவரி) BHD .د.ب25.30
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை BHD .د.ب25.50
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب25.00
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب25.40
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) BHD .د.ب25.50
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) BHD .د.ب25.50
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب25.70
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب24.50
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب25.25
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) BHD .د.ب25.50
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) BHD .د.ب25.50
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب25.40
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب24.10
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب24.65
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) BHD .د.ب24.70
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) BHD .د.ب25.40
அல் மாலிகியா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

அல் மாலிகியா : 22 காரட் தங்க வீதம்

26 பிப்ரவரி 2024
BHD .د.ب23.80
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80 BHD .د.ب+0.00
24 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80 BHD .د.ب+0.00
23 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80 BHD .د.ب+0.00
22 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80 BHD .د.ب+0.00
21 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.80 BHD .د.ب+0.10
20 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.70 BHD .د.ب+0.10
19 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.60 BHD .د.ب+0.00
18 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.60 BHD .د.ب+0.00
17 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.60 BHD .د.ب+0.10
16 பிப்ரவரி 2024 BHD .د.ب23.50 BHD .د.ب+0.00
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை BHD .د.ب24.00
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.30
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب23.71
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) BHD .د.ب24.00
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (25 பிப்ரவரி) BHD .د.ب23.80
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை BHD .د.ب24.10
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.60
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை BHD .د.ب23.93
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) BHD .د.ب24.00
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) BHD .د.ب24.10
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب24.20
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب23.20
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.81
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) BHD .د.ب24.10
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) BHD .د.ب24.00
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை BHD .د.ب23.90
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.80
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.28
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) BHD .د.ب23.30
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) BHD .د.ب23.90
அல் மாலிகியா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை