அல் மாலிகியா, பஹ்ரைன் : தங்க விலைகள்

அல் மாலிகியா : 24 காரட் தங்க வீதம்

24 ஜூலை 2021
BHD .د.ب23.13
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
23 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
22 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
21 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب-0.11
20 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب+0.00
19 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب+0.00
18 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب+0.00
17 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب+0.00
16 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب-0.22
15 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب+0.11
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை BHD .د.ب23.46
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.69
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை BHD .د.ب23.11
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) BHD .د.ب22.69
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (24 ஜூலை) BHD .د.ب23.13
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை BHD .د.ب24.44
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.47
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை BHD .د.ب23.43
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) BHD .د.ب24.44
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) BHD .د.ب22.47
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை BHD .د.ب24.33
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.69
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை BHD .د.ب23.62
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) BHD .د.ب22.69
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) BHD .د.ب24.33
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை BHD .د.ب22.91
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை BHD .د.ب22.15
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை BHD .د.ب22.51
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) BHD .د.ب22.15
அல் மாலிகியா 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) BHD .د.ب22.58
அல் மாலிகியா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

அல் மாலிகியா : 22 காரட் தங்க வீதம்

24 ஜூலை 2021
BHD .د.ب21.20
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
23 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
22 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
21 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب-0.10
20 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.00
19 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.00
18 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.00
17 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.00
16 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب-0.20
15 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.10
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை BHD .د.ب21.50
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.80
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை BHD .د.ب21.18
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) BHD .د.ب20.80
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (24 ஜூலை) BHD .د.ب21.20
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை BHD .د.ب22.40
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.60
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை BHD .د.ب21.48
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) BHD .د.ب22.40
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) BHD .د.ب20.60
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை BHD .د.ب22.30
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.80
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை BHD .د.ب21.65
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) BHD .د.ب20.80
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) BHD .د.ب22.30
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை BHD .د.ب21.00
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை BHD .د.ب20.30
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை BHD .د.ب20.63
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) BHD .د.ب20.30
அல் மாலிகியா 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) BHD .د.ب20.70
அல் மாலிகியா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை