மஸ்கட், ஓமான் : தங்க விலைகள்

மஸ்கட் : 24 காரட் தங்க வீதம்

26 செப்டம்பர் 2022
OMR ﷼21.10
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼21.10 OMR ﷼+0.00
25 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼21.10 OMR ﷼+0.00
24 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼21.10 OMR ﷼-0.05
23 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼21.15 OMR ﷼-0.30
22 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼21.45 OMR ﷼-0.05
21 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼21.50 OMR ﷼+0.10
20 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼21.40 OMR ﷼+0.05
19 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼21.35 OMR ﷼-0.15
18 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼21.50 OMR ﷼+0.00
17 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼21.50 OMR ﷼-0.05
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼22.25
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼21.10
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼21.68
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) OMR ﷼21.80
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (26 செப்டம்பர்) OMR ﷼21.10
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை OMR ﷼23.10
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை OMR ﷼22.00
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை OMR ﷼22.63
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) OMR ﷼22.70
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) OMR ﷼22.00
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை OMR ﷼23.20
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை OMR ﷼21.85
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை OMR ﷼22.32
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) OMR ﷼23.15
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) OMR ﷼22.65
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை OMR ﷼23.95
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.10
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை OMR ﷼23.57
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) OMR ﷼23.45
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) OMR ﷼23.10
மஸ்கட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

மஸ்கட் : 22 காரட் தங்க வீதம்

01 ஜனவரி 1970
OMR ﷼20.30
-0.10
தேதி விலை மாற்றம்
23 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼20.40 OMR ﷼-0.25
22 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼20.65 OMR ﷼-0.05
21 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼20.70 OMR ﷼+0.10
20 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼20.60 OMR ﷼+0.05
19 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼20.55 OMR ﷼-0.15
18 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼20.70 OMR ﷼+0.00
17 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼20.70 OMR ﷼+0.00
16 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼20.70 OMR ﷼-0.10
15 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼20.80 OMR ﷼-0.30
14 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼21.10 OMR ﷼+0.15
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼21.35
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼20.40
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼20.93
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) OMR ﷼20.95
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (23 செப்டம்பர்) OMR ﷼20.40
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை OMR ﷼22.15
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை OMR ﷼21.10
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை OMR ﷼21.72
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) OMR ﷼21.80
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) OMR ﷼21.10
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை OMR ﷼22.25
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை OMR ﷼21.00
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை OMR ﷼21.43
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) OMR ﷼22.20
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) OMR ﷼21.75
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை OMR ﷼22.95
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை OMR ﷼22.15
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை OMR ﷼22.58
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) OMR ﷼22.50
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) OMR ﷼22.15
மஸ்கட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை