மஸ்கட், ஓமான் : தங்க விலைகள்

மஸ்கட் : 24 காரட் தங்க வீதம்

26 ஜூலை 2021
OMR ﷼24.17
+0.06
தேதி விலை மாற்றம்
25 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11 OMR ﷼+0.00
24 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11 OMR ﷼+0.00
23 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11 OMR ﷼+0.05
22 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.06 OMR ﷼+0.00
21 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.06 OMR ﷼-0.27
20 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.33 OMR ﷼+0.11
19 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.22 OMR ﷼+0.00
18 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.22 OMR ﷼+0.00
17 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.22 OMR ﷼-0.11
16 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.33 OMR ﷼-0.05
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை OMR ﷼24.44
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை OMR ﷼23.78
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை OMR ﷼24.13
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) OMR ﷼23.78
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (25 ஜூலை) OMR ﷼24.11
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை OMR ﷼25.42
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.57
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை OMR ﷼24.51
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) OMR ﷼25.42
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) OMR ﷼23.57
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை OMR ﷼25.42
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை OMR ﷼23.67
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை OMR ﷼24.64
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) OMR ﷼23.67
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) OMR ﷼25.37
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை OMR ﷼23.84
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை OMR ﷼22.97
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை OMR ﷼23.46
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) OMR ﷼22.97
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) OMR ﷼23.84
மஸ்கட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

மஸ்கட் : 22 காரட் தங்க வீதம்

26 ஜூலை 2021
OMR ﷼22.15
+0.05
தேதி விலை மாற்றம்
25 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10 OMR ﷼+0.00
24 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10 OMR ﷼+0.00
23 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10 OMR ﷼+0.05
22 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.05 OMR ﷼+0.00
21 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.05 OMR ﷼-0.25
20 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.30 OMR ﷼+0.10
19 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.20 OMR ﷼+0.00
18 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.20 OMR ﷼+0.00
17 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.20 OMR ﷼-0.10
16 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.30 OMR ﷼-0.05
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை OMR ﷼22.40
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை OMR ﷼21.80
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை OMR ﷼22.12
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) OMR ﷼21.80
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (25 ஜூலை) OMR ﷼22.10
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை OMR ﷼23.30
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை OMR ﷼21.60
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை OMR ﷼22.47
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) OMR ﷼23.30
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) OMR ﷼21.60
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை OMR ﷼23.30
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை OMR ﷼21.70
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை OMR ﷼22.59
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) OMR ﷼21.70
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) OMR ﷼23.25
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை OMR ﷼21.85
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை OMR ﷼21.05
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை OMR ﷼21.50
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) OMR ﷼21.05
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) OMR ﷼21.85
மஸ்கட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை