மஸ்கட், ஓமான் : தங்க விலைகள்

மஸ்கட் : 24 காரட் தங்க வீதம்

20 ஏப்ரல் 2024
OMR ﷼30.45
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼30.45 OMR ﷼+0.00
20 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼30.45 OMR ﷼+0.15
19 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼30.30 OMR ﷼-0.05
18 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼30.35 OMR ﷼+0.00
17 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼30.35 OMR ﷼+0.15
16 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼30.20 OMR ﷼+0.25
15 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼29.95 OMR ﷼+0.10
14 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼29.85 OMR ﷼+0.00
13 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼29.85 OMR ﷼-0.85
12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼30.70 OMR ﷼+1.00
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை OMR ﷼30.70
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை OMR ﷼28.60
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை OMR ﷼29.84
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) OMR ﷼28.60
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (21 ஏப்ரல்) OMR ﷼30.45
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை OMR ﷼28.45
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை OMR ﷼26.40
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை OMR ﷼27.59
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) OMR ﷼26.40
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) OMR ﷼28.45
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை OMR ﷼26.15
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼25.45
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை OMR ﷼25.88
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) OMR ﷼26.10
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) OMR ﷼26.15
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை OMR ﷼26.20
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼25.75
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை OMR ﷼26.13
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) OMR ﷼26.20
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) OMR ﷼26.05
மஸ்கட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

மஸ்கட் : 22 காரட் தங்க வீதம்

20 ஏப்ரல் 2024
OMR ﷼28.90
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼28.90 OMR ﷼+0.00
20 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼28.90 OMR ﷼+0.15
19 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼28.75 OMR ﷼-0.05
18 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼28.80 OMR ﷼-0.05
17 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼28.85 OMR ﷼+0.15
16 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼28.70 OMR ﷼+0.25
15 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼28.45 OMR ﷼+0.10
14 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼28.35 OMR ﷼+0.00
13 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼28.35 OMR ﷼-0.80
12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼29.15 OMR ﷼+0.95
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை OMR ﷼29.15
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை OMR ﷼27.20
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை OMR ﷼28.35
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) OMR ﷼27.20
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (21 ஏப்ரல்) OMR ﷼28.90
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை OMR ﷼27.10
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை OMR ﷼25.20
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை OMR ﷼26.28
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) OMR ﷼25.20
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) OMR ﷼27.10
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை OMR ﷼24.95
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼24.30
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை OMR ﷼24.71
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) OMR ﷼24.90
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) OMR ﷼24.95
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை OMR ﷼25.00
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼24.55
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை OMR ﷼24.93
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) OMR ﷼25.00
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) OMR ﷼24.85
மஸ்கட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை