மஸ்கட், ஓமான் : தங்க விலைகள்

மஸ்கட் : 24 காரட் தங்க வீதம்

16 ஜனவரி 2021
OMR ﷼24.38
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.38 OMR ﷼-0.17
15 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.55 OMR ﷼+0.00
14 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.55 OMR ﷼-0.22
13 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.77 OMR ﷼+0.00
12 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.77 OMR ﷼+0.33
11 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.44 OMR ﷼-0.22
10 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.66 OMR ﷼+0.00
09 ஜனவரி 2021 OMR ﷼24.66 OMR ﷼-0.81
08 ஜனவரி 2021 OMR ﷼25.47 OMR ﷼+0.00
07 ஜனவரி 2021 OMR ﷼25.47 OMR ﷼-0.39
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை OMR ﷼25.86
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼24.38
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை OMR ﷼25.03
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) OMR ﷼25.20
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (16 ஜனவரி) OMR ﷼24.38
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼25.26
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼24.11
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼24.74
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) OMR ﷼24.11
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) OMR ﷼25.20
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼25.91
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.67
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼24.84
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) OMR ﷼25.04
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) OMR ﷼23.67
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை OMR ﷼25.64
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை OMR ﷼24.82
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை OMR ﷼25.30
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) OMR ﷼25.26
மஸ்கட் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) OMR ﷼25.04
மஸ்கட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

மஸ்கட் : 22 காரட் தங்க வீதம்

16 ஜனவரி 2021
OMR ﷼22.35
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.35 OMR ﷼-0.15
15 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.50 OMR ﷼+0.00
14 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.50 OMR ﷼-0.20
13 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.70 OMR ﷼+0.00
12 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.70 OMR ﷼+0.30
11 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.40 OMR ﷼-0.20
10 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.60 OMR ﷼+0.00
09 ஜனவரி 2021 OMR ﷼22.60 OMR ﷼-0.75
08 ஜனவரி 2021 OMR ﷼23.35 OMR ﷼+0.00
07 ஜனவரி 2021 OMR ﷼23.35 OMR ﷼-0.35
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை OMR ﷼23.70
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼22.35
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை OMR ﷼22.94
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) OMR ﷼23.10
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (16 ஜனவரி) OMR ﷼22.35
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼23.15
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼22.10
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼22.68
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) OMR ﷼22.10
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) OMR ﷼23.10
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼23.75
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼21.70
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼22.77
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) OMR ﷼22.95
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) OMR ﷼21.70
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை OMR ﷼23.50
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை OMR ﷼22.75
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை OMR ﷼23.19
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) OMR ﷼23.15
மஸ்கட் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) OMR ﷼22.95
மஸ்கட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை