மஸ்கட் : தங்கம் விலை என்பதை எல்லா அருகே நகரங்கள்

மஸ்கட் : 24 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
அல் ஐன் 25 அக்டோபர் 2020 AED د.إ235.93
அல் Buraimi 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31
அல் மேடம் 25 அக்டோபர் 2020 AED د.إ235.93
அல் சோஹார் 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31
என சிப் அல் Jadidah 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31
Suwayq என 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31
Bahla 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31
Barka 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31
Bawshar 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31
Dhaid 25 அக்டோபர் 2020 AED د.إ235.93
டிப்பா அல் ஃபுஜைரா 25 அக்டோபர் 2020 AED د.إ235.93
டிப்பா அல் Hisn 25 அக்டோபர் 2020 AED د.إ235.93
ஃபுஜைரா நகரம் 25 அக்டோபர் 2020 AED د.إ235.93
ஹத்தா 25 அக்டோபர் 2020 AED د.إ235.93
இப்ரி 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31
Kalba 25 அக்டோபர் 2020 AED د.إ235.93
க்ஹோர் Fakkan 25 அக்டோபர் 2020 AED د.إ235.93
மஸ்கட் 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31
நிஸ்வா 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31
Rustaq 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31
Saham 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31
சூர் 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31
மஸ்கட் : 22 காரத் தங்கம் விலை

மஸ்கட் : 22 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
அல் ஐன் 25 அக்டோபர் 2020 AED د.إ216.25
அல் Buraimi 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20
அல் மேடம் 25 அக்டோபர் 2020 AED د.إ216.25
அல் சோஹார் 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20
என சிப் அல் Jadidah 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20
Suwayq என 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20
Bahla 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20
Barka 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20
Bawshar 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20
Dhaid 25 அக்டோபர் 2020 AED د.إ216.25
டிப்பா அல் ஃபுஜைரா 25 அக்டோபர் 2020 AED د.إ216.25
டிப்பா அல் Hisn 25 அக்டோபர் 2020 AED د.إ216.25
ஃபுஜைரா நகரம் 25 அக்டோபர் 2020 AED د.إ216.25
ஹத்தா 25 அக்டோபர் 2020 AED د.إ216.25
இப்ரி 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20
Kalba 25 அக்டோபர் 2020 AED د.إ216.25
க்ஹோர் Fakkan 25 அக்டோபர் 2020 AED د.إ216.25
மஸ்கட் 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20
நிஸ்வா 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20
Rustaq 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20
Saham 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20
சூர் 24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20
மஸ்கட் : 22 காரத் தங்கம் விலை