மஸ்கட் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

மஸ்கட் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் ஐன் 29 ஜூலை 2021 AED د.إ226.93
அல் புராய்மி 29 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.38
அல் மேடம் 29 ஜூலை 2021 AED د.إ226.93
அல் சோஹர் 29 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.38
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 29 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.38
சுயேக் என 29 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.38
பஹ்லா 29 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.38
பார்கா 29 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.38
பாவ்ஷர் 29 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.38
தைத் 29 ஜூலை 2021 AED د.إ226.93
திப்பா அல் புஜைரா 29 ஜூலை 2021 AED د.إ226.93
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 29 ஜூலை 2021 AED د.إ226.93
புஜைரா நகரம் 29 ஜூலை 2021 AED د.إ226.93
ஹட்டா 29 ஜூலை 2021 AED د.إ226.93
இப்ரி 29 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.38
கல்பா 29 ஜூலை 2021 AED د.إ226.93
கோர் ஃபக்கன் 29 ஜூலை 2021 AED د.إ226.93
மஸ்கட் 29 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.38
நிஸ்வா 29 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.38
ருஸ்டாக் 29 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.38
சஹாம் 29 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.38
சுர் 29 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.38
மஸ்கட் : 22 காரட் தங்க விலை

மஸ்கட் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் ஐன் 29 ஜூலை 2021 AED د.إ208.00
அல் புராய்மி 29 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.35
அல் மேடம் 29 ஜூலை 2021 AED د.إ208.00
அல் சோஹர் 29 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.35
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 29 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.35
சுயேக் என 29 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.35
பஹ்லா 29 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.35
பார்கா 29 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.35
பாவ்ஷர் 29 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.35
தைத் 29 ஜூலை 2021 AED د.إ208.00
திப்பா அல் புஜைரா 29 ஜூலை 2021 AED د.إ208.00
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 29 ஜூலை 2021 AED د.إ208.00
புஜைரா நகரம் 29 ஜூலை 2021 AED د.إ208.00
ஹட்டா 29 ஜூலை 2021 AED د.إ208.00
இப்ரி 29 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.35
கல்பா 29 ஜூலை 2021 AED د.إ208.00
கோர் ஃபக்கன் 29 ஜூலை 2021 AED د.إ208.00
மஸ்கட் 29 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.35
நிஸ்வா 29 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.35
ருஸ்டாக் 29 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.35
சஹாம் 29 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.35
சுர் 29 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.35
மஸ்கட் : 22 காரட் தங்க விலை