மஸ்கட் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

மஸ்கட் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் ஐன் 24 ஜூன் 2024 AED د.إ281.75
அல் புராய்மி 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.60
அல் மேடம் 24 ஜூன் 2024 AED د.إ281.75
அல் சோஹர் 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.60
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.60
சுயேக் என 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.60
பஹ்லா 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.60
பார்கா 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.60
பாவ்ஷர் 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.60
தைத் 24 ஜூன் 2024 AED د.إ281.75
திப்பா அல் புஜைரா 24 ஜூன் 2024 AED د.إ281.75
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 24 ஜூன் 2024 AED د.إ281.75
புஜைரா நகரம் 24 ஜூன் 2024 AED د.إ281.75
ஹட்டா 24 ஜூன் 2024 AED د.إ281.75
இப்ரி 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.60
கல்பா 24 ஜூன் 2024 AED د.إ281.75
கோர் ஃபக்கன் 24 ஜூன் 2024 AED د.إ281.75
மஸ்கட் 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.60
நிஸ்வா 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.60
ருஸ்டாக் 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.60
சஹாம் 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.60
சுர் 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.60
மஸ்கட் : 22 காரட் தங்க விலை

மஸ்கட் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் ஐன் 24 ஜூன் 2024 AED د.إ261.00
அல் புராய்மி 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.80
அல் மேடம் 24 ஜூன் 2024 AED د.إ261.00
அல் சோஹர் 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.80
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.80
சுயேக் என 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.80
பஹ்லா 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.80
பார்கா 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.80
பாவ்ஷர் 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.80
தைத் 24 ஜூன் 2024 AED د.إ261.00
திப்பா அல் புஜைரா 24 ஜூன் 2024 AED د.إ261.00
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 24 ஜூன் 2024 AED د.إ261.00
புஜைரா நகரம் 24 ஜூன் 2024 AED د.إ261.00
ஹட்டா 24 ஜூன் 2024 AED د.إ261.00
இப்ரி 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.80
கல்பா 24 ஜூன் 2024 AED د.إ261.00
கோர் ஃபக்கன் 24 ஜூன் 2024 AED د.إ261.00
மஸ்கட் 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.80
நிஸ்வா 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.80
ருஸ்டாக் 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.80
சஹாம் 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.80
சுர் 24 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.80
மஸ்கட் : 22 காரட் தங்க விலை