மஸ்கட் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

மஸ்கட் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் ஐன் 02 அக்டோபர் 2023 AED د.إ222.25
அல் புராய்மி 02 அக்டோபர் 2023 OMR ﷼23.60
அல் மேடம் 02 அக்டோபர் 2023 AED د.إ222.25
அல் சோஹர் 02 அக்டோபர் 2023 OMR ﷼23.60
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 02 அக்டோபர் 2023 OMR ﷼23.60
சுயேக் என 02 அக்டோபர் 2023 OMR ﷼23.60
பஹ்லா 02 அக்டோபர் 2023 OMR ﷼23.60
பார்கா 02 அக்டோபர் 2023 OMR ﷼23.60
பாவ்ஷர் 02 அக்டோபர் 2023 OMR ﷼23.60
தைத் 02 அக்டோபர் 2023 AED د.إ222.25
திப்பா அல் புஜைரா 02 அக்டோபர் 2023 AED د.إ222.25
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 02 அக்டோபர் 2023 AED د.إ222.25
புஜைரா நகரம் 02 அக்டோபர் 2023 AED د.إ222.25
ஹட்டா 02 அக்டோபர் 2023 AED د.إ222.25
இப்ரி 02 அக்டோபர் 2023 OMR ﷼23.60
கல்பா 02 அக்டோபர் 2023 AED د.إ222.25
கோர் ஃபக்கன் 02 அக்டோபர் 2023 AED د.إ222.25
மஸ்கட் 02 அக்டோபர் 2023 OMR ﷼23.60
நிஸ்வா 02 அக்டோபர் 2023 OMR ﷼23.60
ருஸ்டாக் 02 அக்டோபர் 2023 OMR ﷼23.60
சஹாம் 02 அக்டோபர் 2023 OMR ﷼23.60
சுர் 02 அக்டோபர் 2023 OMR ﷼23.60
மஸ்கட் : 22 காரட் தங்க விலை

மஸ்கட் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் ஐன் 02 அக்டோபர் 2023 AED د.إ205.75
அல் புராய்மி 02 அக்டோபர் 2023 OMR ﷼22.60
அல் மேடம் 02 அக்டோபர் 2023 AED د.إ205.75
அல் சோஹர் 02 அக்டோபர் 2023 OMR ﷼22.60
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 02 அக்டோபர் 2023 OMR ﷼22.60
சுயேக் என 02 அக்டோபர் 2023 OMR ﷼22.60
பஹ்லா 02 அக்டோபர் 2023 OMR ﷼22.60
பார்கா 02 அக்டோபர் 2023 OMR ﷼22.60
பாவ்ஷர் 02 அக்டோபர் 2023 OMR ﷼22.60
தைத் 02 அக்டோபர் 2023 AED د.إ205.75
திப்பா அல் புஜைரா 02 அக்டோபர் 2023 AED د.إ205.75
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 02 அக்டோபர் 2023 AED د.إ205.75
புஜைரா நகரம் 02 அக்டோபர் 2023 AED د.إ205.75
ஹட்டா 02 அக்டோபர் 2023 AED د.إ205.75
இப்ரி 02 அக்டோபர் 2023 OMR ﷼22.60
கல்பா 02 அக்டோபர் 2023 AED د.إ205.75
கோர் ஃபக்கன் 02 அக்டோபர் 2023 AED د.إ205.75
மஸ்கட் 02 அக்டோபர் 2023 OMR ﷼22.60
நிஸ்வா 02 அக்டோபர் 2023 OMR ﷼22.60
ருஸ்டாக் 02 அக்டோபர் 2023 OMR ﷼22.60
சஹாம் 02 அக்டோபர் 2023 OMR ﷼22.60
சுர் 02 அக்டோபர் 2023 OMR ﷼22.60
மஸ்கட் : 22 காரட் தங்க விலை