ருஸ்டாக், ஓமான் : தங்க விலைகள்

ருஸ்டாக் : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 24 அக்டோபர் 2021
OMR ﷼24.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼24.00 OMR ﷼-0.06
22 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼24.06 OMR ﷼+0.17
21 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼23.89 OMR ﷼-0.06
20 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼23.95 OMR ﷼+0.06
19 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼23.89 OMR ﷼+0.16
18 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼23.73 OMR ﷼+0.00
17 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼23.73 OMR ﷼+0.00
16 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼23.73 OMR ﷼-0.11
15 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼23.84 OMR ﷼-0.22
14 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼24.06 OMR ﷼+0.00
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை OMR ﷼24.06
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.51
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை OMR ﷼23.74
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) OMR ﷼23.51
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (23 அக்டோபர்) OMR ﷼24.00
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼24.44
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.29
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼23.87
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) OMR ﷼24.22
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) OMR ﷼23.62
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை OMR ﷼24.38
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.13
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை OMR ﷼23.90
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) OMR ﷼24.22
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) OMR ﷼24.22
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை OMR ﷼24.44
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை OMR ﷼23.78
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை OMR ﷼24.15
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) OMR ﷼23.78
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) OMR ﷼24.22
ருஸ்டாக் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ருஸ்டாக் : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 24 அக்டோபர் 2021
OMR ﷼22.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼22.00 OMR ﷼-0.05
22 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼22.05 OMR ﷼+0.15
21 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼21.90 OMR ﷼-0.05
20 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼21.95 OMR ﷼+0.05
19 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼21.90 OMR ﷼+0.15
18 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.00
17 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.00
16 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼21.75 OMR ﷼-0.10
15 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼21.85 OMR ﷼-0.20
14 அக்டோபர் 2021 OMR ﷼22.05 OMR ﷼+0.00
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை OMR ﷼22.05
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை OMR ﷼21.55
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை OMR ﷼21.76
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) OMR ﷼21.55
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (23 அக்டோபர்) OMR ﷼22.00
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼22.40
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼21.35
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼21.88
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) OMR ﷼22.20
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) OMR ﷼21.65
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை OMR ﷼22.35
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை OMR ﷼21.20
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை OMR ﷼21.90
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) OMR ﷼22.20
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) OMR ﷼22.20
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை OMR ﷼22.40
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை OMR ﷼21.80
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை OMR ﷼22.14
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) OMR ﷼21.80
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) OMR ﷼22.20
ருஸ்டாக் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை