ருஸ்டாக், ஓமான் : தங்க விலைகள்

ருஸ்டாக் : 24 காரட் தங்க வீதம்

15 ஏப்ரல் 2021
OMR ﷼23.29
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
15 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.11
14 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.18 OMR ﷼+0.00
13 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.18 OMR ﷼-0.11
12 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
11 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
10 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
09 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
08 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
07 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.16
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை OMR ﷼23.29
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை OMR ﷼22.97
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை OMR ﷼23.22
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) OMR ﷼22.97
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (16 ஏப்ரல்) OMR ﷼23.29
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை OMR ﷼23.46
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை OMR ﷼22.58
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை OMR ﷼23.14
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) OMR ﷼23.46
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) OMR ﷼22.58
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை OMR ﷼24.60
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼23.24
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை OMR ﷼24.18
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) OMR ﷼24.60
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) OMR ﷼23.24
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை OMR ﷼25.86
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼24.38
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை OMR ﷼24.85
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) OMR ﷼25.20
ருஸ்டாக் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) OMR ﷼24.60
ருஸ்டாக் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

ருஸ்டாக் : 22 காரட் தங்க வீதம்

15 ஏப்ரல் 2021
OMR ﷼21.35
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
15 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.10
14 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.25 OMR ﷼+0.00
13 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.25 OMR ﷼-0.10
12 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
11 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
10 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
09 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
08 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
07 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.15
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை OMR ﷼21.35
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை OMR ﷼21.05
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை OMR ﷼21.28
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) OMR ﷼21.05
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (16 ஏப்ரல்) OMR ﷼21.35
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை OMR ﷼21.50
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை OMR ﷼20.70
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை OMR ﷼21.21
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) OMR ﷼21.50
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) OMR ﷼20.70
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை OMR ﷼22.55
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼21.30
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை OMR ﷼22.16
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) OMR ﷼22.55
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) OMR ﷼21.30
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை OMR ﷼23.70
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼22.35
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை OMR ﷼22.77
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) OMR ﷼23.10
ருஸ்டாக் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) OMR ﷼22.55
ருஸ்டாக் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை