யான்பு, சவூதி அரேபியா : தங்க விலைகள்

யான்பு : 24 காரட் தங்க வீதம்

26 செப்டம்பர் 2022
SAR ﷼207.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼207.00 SAR ﷼-1.00
25 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼208.00 SAR ﷼+0.00
24 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼208.00 SAR ﷼+0.00
23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼208.00 SAR ﷼-3.00
22 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼211.00 SAR ﷼+0.00
21 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼211.00 SAR ﷼+1.00
20 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+0.00
19 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼210.00 SAR ﷼-1.00
18 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼211.00 SAR ﷼+0.00
17 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼211.00 SAR ﷼+0.00
யான்பு 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼218.00
யான்பு 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼207.00
யான்பு 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼213.08
யான்பு 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) SAR ﷼215.00
யான்பு 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (26 செப்டம்பர்) SAR ﷼207.00
யான்பு 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை SAR ﷼226.00
யான்பு 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை SAR ﷼217.00
யான்பு 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை SAR ﷼222.26
யான்பு 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) SAR ﷼223.00
யான்பு 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) SAR ﷼217.00
யான்பு 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை SAR ﷼228.00
யான்பு 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை SAR ﷼215.00
யான்பு 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை SAR ﷼219.52
யான்பு 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) SAR ﷼227.00
யான்பு 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) SAR ﷼222.00
யான்பு 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை SAR ﷼235.00
யான்பு 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை SAR ﷼228.00
யான்பு 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை SAR ﷼231.63
யான்பு 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) SAR ﷼231.00
யான்பு 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) SAR ﷼228.00
யான்பு - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

யான்பு : 22 காரட் தங்க வீதம்

01 ஜனவரி 1970
SAR ﷼191.00
-1.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼192.00 SAR ﷼-3.00
22 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼195.00 SAR ﷼+0.00
21 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼195.00 SAR ﷼+1.00
20 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼194.00 SAR ﷼+0.00
19 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼194.00 SAR ﷼-1.00
18 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼195.00 SAR ﷼+0.00
17 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼195.00 SAR ﷼+0.00
16 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼195.00 SAR ﷼+1.00
15 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼194.00 SAR ﷼-4.00
14 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼198.00 SAR ﷼+0.00
யான்பு 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼201.00
யான்பு 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼192.00
யான்பு 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼197.35
யான்பு 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) SAR ﷼199.00
யான்பு 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (23 செப்டம்பர்) SAR ﷼192.00
யான்பு 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை SAR ﷼209.00
யான்பு 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை SAR ﷼200.00
யான்பு 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை SAR ﷼205.06
யான்பு 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) SAR ﷼206.00
யான்பு 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) SAR ﷼200.00
யான்பு 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை SAR ﷼210.00
யான்பு 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை SAR ﷼198.00
யான்பு 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை SAR ﷼202.55
யான்பு 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) SAR ﷼210.00
யான்பு 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) SAR ﷼205.00
யான்பு 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை SAR ﷼217.00
யான்பு 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை SAR ﷼210.00
யான்பு 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை SAR ﷼213.67
யான்பு 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) SAR ﷼214.00
யான்பு 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) SAR ﷼210.00
யான்பு - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை