யான்பு : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

யான்பு : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஜெட்டா 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼224.74
மதீனா 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼224.74
யான்பு 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼224.74
யான்பு : 22 காரட் தங்க விலை

யான்பு : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஜெட்டா 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼206.00
மதீனா 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼206.00
யான்பு 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼206.00
யான்பு : 22 காரட் தங்க விலை