யான்பு : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

யான்பு : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஜெட்டா 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
மதீனா 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
யான்பு 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
யான்பு : 22 காரட் தங்க விலை

யான்பு : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஜெட்டா 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
மதீனா 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
யான்பு 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
யான்பு : 22 காரட் தங்க விலை