யான்பு : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

யான்பு : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஜெட்டா 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼235.00
மதீனா 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼235.00
யான்பு 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼235.00
யான்பு : 22 காரட் தங்க விலை

யான்பு : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஜெட்டா 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼217.00
மதீனா 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼217.00
யான்பு 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼217.00
யான்பு : 22 காரட் தங்க விலை