யான்பு : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்க விலை

யான்பு : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

யான்பு : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஜெட்டா 21 மே 2022 SAR ﷼232.00
மதீனா 21 மே 2022 SAR ﷼232.00
யான்பு 21 மே 2022 SAR ﷼232.00
யான்பு : 22 காரட் தங்க விலை

யான்பு : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஜெட்டா 21 மே 2022 SAR ﷼214.00
மதீனா 21 மே 2022 SAR ﷼214.00
யான்பு 21 மே 2022 SAR ﷼214.00
யான்பு : 22 காரட் தங்க விலை