ய்யாந்பு : தங்கம் விலை என்பதை எல்லா அருகே நகரங்கள்

ய்யாந்பு : 24 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
ஜெட்டாவில் 04 டிசம்பர் 2020 SAR ﷼232.38
மதீனா 04 டிசம்பர் 2020 SAR ﷼232.38
ய்யாந்பு 04 டிசம்பர் 2020 SAR ﷼232.38
ய்யாந்பு : 22 காரத் தங்கம் விலை

ய்யாந்பு : 22 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
ஜெட்டாவில் 04 டிசம்பர் 2020 SAR ﷼213.00
மதீனா 04 டிசம்பர் 2020 SAR ﷼213.00
ய்யாந்பு 04 டிசம்பர் 2020 SAR ﷼213.00
ய்யாந்பு : 22 காரத் தங்கம் விலை