சவூதி அரேபியா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

சவூதி அரேபியா : அனைத்து நகரங்களிலும் 24 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அபா 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼221.47
அல் குன்ஃபுதா 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼221.47
புரைடா 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼221.47
தம்மம் 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼221.47
ஹா இல் 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼221.47
ஹஃபர் அல் படின் 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼221.47
ஹோஃபுஃப் 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼221.47
ஜெட்டா 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼221.47
ஜுபைல் 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼221.47
காமிஸ் முஷைத் 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼221.47
கர்ஜ் 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼221.47
கோபர் 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼221.47
மக்கா 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼221.47
மதீனா 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼221.47
நஜ்ரான் 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼221.47
கதிஃப் 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼221.47
ரியாத் 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼221.47
தா என்றால் 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼221.47
தபுக் 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼221.47
யான்பு 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼221.47

சவூதி அரேபியா : அனைத்து நகரங்களிலும் 22 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அபா 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼203.00
அல் குன்ஃபுதா 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼203.00
புரைடா 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼203.00
தம்மம் 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼203.00
ஹா இல் 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼203.00
ஹஃபர் அல் படின் 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼203.00
ஹோஃபுஃப் 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼203.00
ஜெட்டா 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼203.00
ஜுபைல் 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼203.00
காமிஸ் முஷைத் 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼203.00
கர்ஜ் 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼203.00
கோபர் 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼203.00
மக்கா 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼203.00
மதீனா 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼203.00
நஜ்ரான் 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼203.00
கதிஃப் 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼203.00
ரியாத் 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼203.00
தா என்றால் 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼203.00
தபுக் 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼203.00
யான்பு 10 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼203.00