சிப் அல் ஜாதிதாவாக, ஓமான் : தங்க விலைகள்

சிப் அல் ஜாதிதாவாக : 24 காரட் தங்க வீதம்

27 பிப்ரவரி 2024
OMR ﷼26.05
+0.10
தேதி விலை மாற்றம்
26 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼25.95 OMR ﷼-0.05
25 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼26.00 OMR ﷼+0.00
24 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼26.00 OMR ﷼+0.15
23 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼25.85 OMR ﷼-0.05
22 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼25.90 OMR ﷼+0.00
21 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼25.90 OMR ﷼+0.00
20 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼25.90 OMR ﷼+0.10
19 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼25.80 OMR ﷼+0.10
18 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼25.70 OMR ﷼+0.00
17 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼25.70 OMR ﷼+0.05
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை OMR ﷼26.10
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼25.45
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை OMR ﷼25.86
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) OMR ﷼26.10
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (26 பிப்ரவரி) OMR ﷼25.95
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை OMR ﷼26.20
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼25.75
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை OMR ﷼26.13
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) OMR ﷼26.20
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) OMR ﷼26.05
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼26.45
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼25.30
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼25.99
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) OMR ﷼26.25
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) OMR ﷼26.20
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼26.05
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼24.75
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼25.35
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) OMR ﷼25.40
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) OMR ﷼26.00
சிப் அல் ஜாதிதாவாக - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

சிப் அல் ஜாதிதாவாக : 22 காரட் தங்க வீதம்

27 பிப்ரவரி 2024
OMR ﷼24.85
+0.05
தேதி விலை மாற்றம்
26 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼24.80 OMR ﷼+0.00
25 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼24.80 OMR ﷼+0.00
24 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼24.80 OMR ﷼+0.10
23 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼24.70 OMR ﷼-0.05
22 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼24.75 OMR ﷼+0.00
21 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼24.75 OMR ﷼+0.05
20 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼24.70 OMR ﷼+0.10
19 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼24.60 OMR ﷼+0.05
18 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼24.55 OMR ﷼+0.00
17 பிப்ரவரி 2024 OMR ﷼24.55 OMR ﷼+0.05
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை OMR ﷼24.90
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼24.30
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை OMR ﷼24.69
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) OMR ﷼24.90
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (26 பிப்ரவரி) OMR ﷼24.80
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை OMR ﷼25.00
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼24.55
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை OMR ﷼24.93
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) OMR ﷼25.00
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) OMR ﷼24.85
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼25.25
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼24.20
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼24.81
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) OMR ﷼25.05
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) OMR ﷼25.00
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼24.85
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.70
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼24.23
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) OMR ﷼24.25
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) OMR ﷼24.85
சிப் அல் ஜாதிதாவாக - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை