சிப் அல் ஜாதிதாவாக, ஓமான் : தங்க விலைகள்

சிப் அல் ஜாதிதாவாக : 24 காரட் தங்க வீதம்

28 மே 2023
OMR ﷼24.90
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 மே 2023 OMR ﷼24.90 OMR ﷼-0.05
26 மே 2023 OMR ﷼24.95 OMR ﷼+0.10
25 மே 2023 OMR ﷼24.85 OMR ﷼-0.50
24 மே 2023 OMR ﷼25.35 OMR ﷼+0.25
23 மே 2023 OMR ﷼25.10 OMR ﷼-0.15
22 மே 2023 OMR ﷼25.25 OMR ﷼-0.05
21 மே 2023 OMR ﷼25.30 OMR ﷼+0.00
20 மே 2023 OMR ﷼25.30 OMR ﷼+0.00
19 மே 2023 OMR ﷼25.30 OMR ﷼+0.30
18 மே 2023 OMR ﷼25.00 OMR ﷼-0.40
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை OMR ﷼26.25
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை OMR ﷼24.85
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை OMR ﷼25.53
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) OMR ﷼25.50
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (27 மே) OMR ﷼24.90
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை OMR ﷼25.95
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை OMR ﷼25.20
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை OMR ﷼25.53
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) OMR ﷼25.20
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) OMR ﷼25.45
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை OMR ﷼25.50
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.25
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை OMR ﷼24.45
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) OMR ﷼23.50
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) OMR ﷼25.30
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை OMR ﷼24.85
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼23.30
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை OMR ﷼23.93
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) OMR ﷼24.85
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) OMR ﷼23.30
சிப் அல் ஜாதிதாவாக - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

சிப் அல் ஜாதிதாவாக : 22 காரட் தங்க வீதம்

28 மே 2023
OMR ﷼23.80
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 மே 2023 OMR ﷼23.80 OMR ﷼-0.05
26 மே 2023 OMR ﷼23.85 OMR ﷼+0.05
25 மே 2023 OMR ﷼23.80 OMR ﷼-0.45
24 மே 2023 OMR ﷼24.25 OMR ﷼+0.25
23 மே 2023 OMR ﷼24.00 OMR ﷼-0.10
22 மே 2023 OMR ﷼24.10 OMR ﷼-0.05
21 மே 2023 OMR ﷼24.15 OMR ﷼+0.00
20 மே 2023 OMR ﷼24.15 OMR ﷼-0.05
19 மே 2023 OMR ﷼24.20 OMR ﷼+0.30
18 மே 2023 OMR ﷼23.90 OMR ﷼-0.35
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை OMR ﷼25.05
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை OMR ﷼23.80
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை OMR ﷼24.39
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) OMR ﷼24.35
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (27 மே) OMR ﷼23.80
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை OMR ﷼24.75
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை OMR ﷼24.05
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை OMR ﷼24.38
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) OMR ﷼24.05
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) OMR ﷼24.30
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை OMR ﷼24.40
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை OMR ﷼22.30
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை OMR ﷼23.40
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) OMR ﷼22.55
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) OMR ﷼24.15
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை OMR ﷼23.75
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை OMR ﷼22.35
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை OMR ﷼22.90
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) OMR ﷼23.75
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) OMR ﷼22.35
சிப் அல் ஜாதிதாவாக - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை