என சிப் அல் Jadidah, ஓமான் : தங்கம் விலை

என சிப் அல் Jadidah : 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு

இன்று 27 அக்டோபர் 2020
OMR ﷼25.37
+0.06
தேதி விலை மாற்றம்
26 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.00
25 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.00
24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼-0.11
23 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.42 OMR ﷼+0.00
22 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.42 OMR ﷼-0.11
21 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.53 OMR ﷼+0.22
20 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.00
19 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.31 OMR ﷼+0.05
18 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.26 OMR ﷼+0.00
17 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼25.26 OMR ﷼-0.11
என சிப் அல் Jadidah 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : அதிக விலை OMR ﷼25.64
என சிப் அல் Jadidah 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : குறைந்த விலை OMR ﷼25.09
என சிப் அல் Jadidah 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : சராசரி விலை OMR ﷼25.35
என சிப் அல் Jadidah 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) OMR ﷼25.26
என சிப் அல் Jadidah 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : விலை முடிவடைகிறது (26 அக்டோபர்) OMR ﷼25.31
என சிப் அல் Jadidah 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼26.18
என சிப் அல் Jadidah 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼24.60
என சிப் அல் Jadidah 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼25.40
என சிப் அல் Jadidah 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) OMR ﷼26.18
என சிப் அல் Jadidah 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : விலை முடிவடைகிறது (30 செப்டம்பர்) OMR ﷼24.98
என சிப் அல் Jadidah 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை OMR ﷼27.00
என சிப் அல் Jadidah 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை OMR ﷼25.31
என சிப் அல் Jadidah 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை OMR ﷼25.93
என சிப் அல் Jadidah 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (04 ஆகஸ்ட்) OMR ﷼26.02
என சிப் அல் Jadidah 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : விலை முடிவடைகிறது (31 ஆகஸ்ட்) OMR ﷼25.91
என சிப் அல் Jadidah 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : அதிக விலை OMR ﷼26.02
என சிப் அல் Jadidah 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : குறைந்த விலை OMR ﷼23.46
என சிப் அல் Jadidah 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : சராசரி விலை OMR ﷼24.28
என சிப் அல் Jadidah 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) OMR ﷼23.57
என சிப் அல் Jadidah 24 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : விலை முடிவடைகிறது (31 ஜூலை) OMR ﷼26.02
என சிப் அல் Jadidah - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரத் தங்கம் விலை

என சிப் அல் Jadidah : 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு

இன்று 27 அக்டோபர் 2020
OMR ﷼23.25
+0.05
தேதி விலை மாற்றம்
26 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.00
25 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.00
24 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼-0.10
23 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.30 OMR ﷼+0.00
22 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.30 OMR ﷼-0.10
21 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.40 OMR ﷼+0.20
20 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.00
19 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.20 OMR ﷼+0.05
18 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.15 OMR ﷼+0.00
17 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼23.15 OMR ﷼-0.10
என சிப் அல் Jadidah 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : அதிக விலை OMR ﷼23.50
என சிப் அல் Jadidah 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.00
என சிப் அல் Jadidah 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : சராசரி விலை OMR ﷼23.24
என சிப் அல் Jadidah 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) OMR ﷼23.15
என சிப் அல் Jadidah 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - அக்டோபர் : விலை முடிவடைகிறது (26 அக்டோபர்) OMR ﷼23.20
என சிப் அல் Jadidah 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : அதிக விலை OMR ﷼24.00
என சிப் அல் Jadidah 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை OMR ﷼22.55
என சிப் அல் Jadidah 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : சராசரி விலை OMR ﷼23.28
என சிப் அல் Jadidah 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) OMR ﷼24.00
என சிப் அல் Jadidah 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - செப்டம்பர் : விலை முடிவடைகிறது (30 செப்டம்பர்) OMR ﷼22.90
என சிப் அல் Jadidah 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை OMR ﷼24.75
என சிப் அல் Jadidah 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை OMR ﷼23.20
என சிப் அல் Jadidah 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை OMR ﷼23.77
என சிப் அல் Jadidah 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (04 ஆகஸ்ட்) OMR ﷼23.85
என சிப் அல் Jadidah 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஆகஸ்ட் : விலை முடிவடைகிறது (31 ஆகஸ்ட்) OMR ﷼23.75
என சிப் அல் Jadidah 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : அதிக விலை OMR ﷼23.85
என சிப் அல் Jadidah 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : குறைந்த விலை OMR ﷼21.50
என சிப் அல் Jadidah 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : சராசரி விலை OMR ﷼22.26
என சிப் அல் Jadidah 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) OMR ﷼21.60
என சிப் அல் Jadidah 22 காரத் தங்கம் மதிப்பீடு - ஜூலை : விலை முடிவடைகிறது (31 ஜூலை) OMR ﷼23.85
என சிப் அல் Jadidah - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரத் தங்கம் விலை