என சிப் அல் Jadidah : தங்கம் விலை என்பதை எல்லா அருகே நகரங்கள்

என சிப் அல் Jadidah : 24 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
அல் ஐன் 29 அக்டோபர் 2020 AED د.إ233.74
அல் Buraimi 29 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼24.82
அல் மேடம் 29 அக்டோபர் 2020 AED د.إ233.74
அல் சோஹார் 29 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼24.82
என சிப் அல் Jadidah 29 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼24.82
Suwayq என 29 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼24.82
Bahla 29 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼24.82
Barka 29 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼24.82
Bawshar 29 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼24.82
Dhaid 29 அக்டோபர் 2020 AED د.إ233.74
டிப்பா அல் ஃபுஜைரா 29 அக்டோபர் 2020 AED د.إ233.74
டிப்பா அல் Hisn 29 அக்டோபர் 2020 AED د.إ233.74
ஃபுஜைரா நகரம் 29 அக்டோபர் 2020 AED د.إ233.74
ஹத்தா 29 அக்டோபர் 2020 AED د.إ233.74
இப்ரி 29 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼24.82
Kalba 29 அக்டோபர் 2020 AED د.إ233.74
க்ஹோர் Fakkan 29 அக்டோபர் 2020 AED د.إ233.74
மஸ்கட் 29 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼24.82
நிஸ்வா 29 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼24.82
ராஸ் அல் கைமா 29 அக்டோபர் 2020 AED د.إ233.74
Rustaq 29 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼24.82
Saham 29 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼24.82
சூர் 29 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼24.82
என சிப் அல் Jadidah : 22 காரத் தங்கம் விலை

என சிப் அல் Jadidah : 22 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
அல் ஐன் 29 அக்டோபர் 2020 AED د.إ214.25
அல் Buraimi 29 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼22.75
அல் மேடம் 29 அக்டோபர் 2020 AED د.إ214.25
அல் சோஹார் 29 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼22.75
என சிப் அல் Jadidah 29 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼22.75
Suwayq என 29 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼22.75
Bahla 29 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼22.75
Barka 29 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼22.75
Bawshar 29 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼22.75
Dhaid 29 அக்டோபர் 2020 AED د.إ214.25
டிப்பா அல் ஃபுஜைரா 29 அக்டோபர் 2020 AED د.إ214.25
டிப்பா அல் Hisn 29 அக்டோபர் 2020 AED د.إ214.25
ஃபுஜைரா நகரம் 29 அக்டோபர் 2020 AED د.إ214.25
ஹத்தா 29 அக்டோபர் 2020 AED د.إ214.25
இப்ரி 29 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼22.75
Kalba 29 அக்டோபர் 2020 AED د.إ214.25
க்ஹோர் Fakkan 29 அக்டோபர் 2020 AED د.إ214.25
மஸ்கட் 29 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼22.75
நிஸ்வா 29 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼22.75
ராஸ் அல் கைமா 29 அக்டோபர் 2020 AED د.إ214.25
Rustaq 29 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼22.75
Saham 29 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼22.75
சூர் 29 அக்டோபர் 2020 OMR ﷼22.75
என சிப் அல் Jadidah : 22 காரத் தங்கம் விலை