குவைத் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

குவைத் : அனைத்து நகரங்களிலும் 24 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك19.85
அல் ஃபஹஹீல் 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك19.85
அல் ஃபர்வானியா 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك19.85
அல் ஃபிண்டாஸ் 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك19.85
அல் ஜஹ்ரா 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك19.85
அல் மங்காஃப் 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك19.85
அர் ரிக்கா 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك19.85
அர் ருமைத்தியா 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك19.85
சலிமியாவாக 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك19.85
ஹவல்லி 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك19.85
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك19.85
குவைத் நகரம் 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك19.85
சபா அஸ் சலீம் 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك19.85

குவைத் : அனைத்து நகரங்களிலும் 22 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك18.80
அல் ஃபஹஹீல் 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك18.80
அல் ஃபர்வானியா 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك18.80
அல் ஃபிண்டாஸ் 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك18.80
அல் ஜஹ்ரா 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك18.80
அல் மங்காஃப் 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك18.80
அர் ரிக்கா 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك18.80
அர் ருமைத்தியா 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك18.80
சலிமியாவாக 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك18.80
ஹவல்லி 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك18.80
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك18.80
குவைத் நகரம் 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك18.80
சபா அஸ் சலீம் 07 ஜூன் 2023 KWD د.ك18.80