குவைத் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

குவைத் : அனைத்து நகரங்களிலும் 24 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 27 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60
அல் ஃபஹஹீல் 27 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60
அல் ஃபர்வானியா 27 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60
அல் ஃபிண்டாஸ் 27 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60
அல் ஜஹ்ரா 27 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60
அல் மங்காஃப் 27 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60
அர் ரிக்கா 27 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60
அர் ருமைத்தியா 27 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60
சலிமியாவாக 27 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60
ஹவல்லி 27 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 27 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60
குவைத் நகரம் 27 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60
சபா அஸ் சலீம் 27 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك20.60

குவைத் : அனைத்து நகரங்களிலும் 22 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 27 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50
அல் ஃபஹஹீல் 27 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50
அல் ஃபர்வானியா 27 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50
அல் ஃபிண்டாஸ் 27 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50
அல் ஜஹ்ரா 27 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50
அல் மங்காஃப் 27 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50
அர் ரிக்கா 27 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50
அர் ருமைத்தியா 27 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50
சலிமியாவாக 27 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50
ஹவல்லி 27 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 27 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50
குவைத் நகரம் 27 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50
சபா அஸ் சலீம் 27 பிப்ரவரி 2024 KWD د.ك19.50