குவைத் : தங்கம் இலும் அனைத்து நகரங்கள் விலை

குவைத் : 24 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் அனைத்து நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
அல் அகமதிய 22 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.80
அல் Fahaheel 22 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.80
அல் Farwaniyah 22 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.80
அல் Fintas 22 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.80
அல் ஜஹ் ra 22 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.80
அல் Manqaf 22 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.80
AR Riqqah 22 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.80
AR Rumaithiya 22 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.80
Salimiyah என 22 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.80
Hawalli 22 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.80
Surrah போன்ற Janub 22 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.80
குவைத் நகரம் 22 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.80
சாபா சலிமாகப் 22 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك19.80

குவைத் : 22 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் அனைத்து நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
அல் அகமதிய 22 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك18.15
அல் Fahaheel 22 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك18.15
அல் Farwaniyah 22 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك18.15
அல் Fintas 22 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك18.15
அல் ஜஹ் ra 22 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك18.15
அல் Manqaf 22 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك18.15
AR Riqqah 22 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك18.15
AR Rumaithiya 22 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك18.15
Salimiyah என 22 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك18.15
Hawalli 22 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك18.15
Surrah போன்ற Janub 22 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك18.15
குவைத் நகரம் 22 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك18.15
சாபா சலிமாகப் 22 அக்டோபர் 2020 KWD د.ك18.15