குவைத் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

குவைத் : அனைத்து நகரங்களிலும் 24 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 23 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.04
அல் ஃபஹஹீல் 23 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.04
அல் ஃபர்வானியா 23 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.04
அல் ஃபிண்டாஸ் 23 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.04
அல் ஜஹ்ரா 23 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.04
அல் மங்காஃப் 23 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.04
அர் ரிக்கா 23 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.04
அர் ருமைத்தியா 23 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.04
சலிமியாவாக 23 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.04
ஹவல்லி 23 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.04
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 23 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.04
குவைத் நகரம் 23 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.04
சபா அஸ் சலீம் 23 ஜனவரி 2021 KWD د.ك19.04

குவைத் : அனைத்து நகரங்களிலும் 22 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 23 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.45
அல் ஃபஹஹீல் 23 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.45
அல் ஃபர்வானியா 23 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.45
அல் ஃபிண்டாஸ் 23 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.45
அல் ஜஹ்ரா 23 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.45
அல் மங்காஃப் 23 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.45
அர் ரிக்கா 23 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.45
அர் ருமைத்தியா 23 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.45
சலிமியாவாக 23 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.45
ஹவல்லி 23 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.45
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 23 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.45
குவைத் நகரம் 23 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.45
சபா அஸ் சலீம் 23 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.45