குவைத் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

குவைத் : அனைத்து நகரங்களிலும் 24 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 23 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك18.16
அல் ஃபஹஹீல் 23 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك18.16
அல் ஃபர்வானியா 23 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك18.16
அல் ஃபிண்டாஸ் 23 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك18.16
அல் ஜஹ்ரா 23 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك18.16
அல் மங்காஃப் 23 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك18.16
அர் ரிக்கா 23 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك18.16
அர் ருமைத்தியா 23 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك18.16
சலிமியாவாக 23 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك18.16
ஹவல்லி 23 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك18.16
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 23 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك18.16
குவைத் நகரம் 23 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك18.16
சபா அஸ் சலீம் 23 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك18.16

குவைத் : அனைத்து நகரங்களிலும் 22 காரட் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 23 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك16.65
அல் ஃபஹஹீல் 23 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك16.65
அல் ஃபர்வானியா 23 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك16.65
அல் ஃபிண்டாஸ் 23 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك16.65
அல் ஜஹ்ரா 23 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك16.65
அல் மங்காஃப் 23 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك16.65
அர் ரிக்கா 23 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك16.65
அர் ருமைத்தியா 23 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك16.65
சலிமியாவாக 23 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك16.65
ஹவல்லி 23 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك16.65
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 23 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك16.65
குவைத் நகரம் 23 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك16.65
சபா அஸ் சலீம் 23 செப்டம்பர் 2021 KWD د.ك16.65