அல் ரயான், கத்தார் : தங்க விலைகள்

அல் ரயான் : 24 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 25 அக்டோபர் 2021
QAR ﷼228.02
+1.09
தேதி விலை மாற்றம்
24 அக்டோபர் 2021 QAR ﷼226.93 QAR ﷼+0.00
23 அக்டோபர் 2021 QAR ﷼226.93 QAR ﷼-2.72
22 அக்டோபர் 2021 QAR ﷼229.65 QAR ﷼+3.27
21 அக்டோபர் 2021 QAR ﷼226.38 QAR ﷼+1.09
20 அக்டோபர் 2021 QAR ﷼225.29 QAR ﷼+0.00
19 அக்டோபர் 2021 QAR ﷼225.29 QAR ﷼+1.09
18 அக்டோபர் 2021 QAR ﷼224.20 QAR ﷼+0.00
17 அக்டோபர் 2021 QAR ﷼224.20 QAR ﷼+0.00
16 அக்டோபர் 2021 QAR ﷼224.20 QAR ﷼-1.09
15 அக்டோபர் 2021 QAR ﷼225.29 QAR ﷼-2.18
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை QAR ﷼229.65
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை QAR ﷼223.11
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை QAR ﷼224.79
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) QAR ﷼223.65
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (24 அக்டோபர்) QAR ﷼226.93
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை QAR ﷼231.29
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை QAR ﷼220.93
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை QAR ﷼225.93
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) QAR ﷼230.20
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) QAR ﷼223.65
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை QAR ﷼231.84
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை QAR ﷼219.29
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை QAR ﷼226.86
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) QAR ﷼229.65
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) QAR ﷼229.11
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை QAR ﷼231.29
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை QAR ﷼225.83
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை QAR ﷼228.88
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) QAR ﷼225.83
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) QAR ﷼229.65
அல் ரயான் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

அல் ரயான் : 22 காரட் தங்க வீதம்

இன்று 25 அக்டோபர் 2021
QAR ﷼209.00
+1.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 அக்டோபர் 2021 QAR ﷼208.00 QAR ﷼+0.00
23 அக்டோபர் 2021 QAR ﷼208.00 QAR ﷼-2.50
22 அக்டோபர் 2021 QAR ﷼210.50 QAR ﷼+3.00
21 அக்டோபர் 2021 QAR ﷼207.50 QAR ﷼+1.00
20 அக்டோபர் 2021 QAR ﷼206.50 QAR ﷼+0.00
19 அக்டோபர் 2021 QAR ﷼206.50 QAR ﷼+1.00
18 அக்டோபர் 2021 QAR ﷼205.50 QAR ﷼+0.00
17 அக்டோபர் 2021 QAR ﷼205.50 QAR ﷼+0.00
16 அக்டோபர் 2021 QAR ﷼205.50 QAR ﷼-1.00
15 அக்டோபர் 2021 QAR ﷼206.50 QAR ﷼-2.00
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை QAR ﷼210.50
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை QAR ﷼204.50
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை QAR ﷼206.04
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) QAR ﷼205.00
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (24 அக்டோபர்) QAR ﷼208.00
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை QAR ﷼212.00
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை QAR ﷼202.50
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை QAR ﷼207.08
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) QAR ﷼211.00
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) QAR ﷼205.00
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை QAR ﷼212.50
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை QAR ﷼201.00
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை QAR ﷼207.94
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) QAR ﷼210.50
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) QAR ﷼210.00
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை QAR ﷼212.00
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை QAR ﷼207.00
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை QAR ﷼209.79
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) QAR ﷼207.00
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) QAR ﷼210.50
அல் ரயான் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை