அல் ரயான், கத்தார் : தங்க விலைகள்

அல் ரயான் : 24 காரட் தங்க வீதம்

06 டிசம்பர் 2023
QAR ﷼248.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 டிசம்பர் 2023 QAR ﷼248.00 QAR ﷼+1.00
05 டிசம்பர் 2023 QAR ﷼247.00 QAR ﷼-3.50
04 டிசம்பர் 2023 QAR ﷼250.50 QAR ﷼-3.00
03 டிசம்பர் 2023 QAR ﷼253.50 QAR ﷼+0.00
02 டிசம்பர் 2023 QAR ﷼253.50 QAR ﷼+4.00
01 டிசம்பர் 2023 QAR ﷼249.50 QAR ﷼+0.50
30 நவம்பர் 2023 QAR ﷼249.00 QAR ﷼-1.00
29 நவம்பர் 2023 QAR ﷼250.00 QAR ﷼+2.00
28 நவம்பர் 2023 QAR ﷼248.00 QAR ﷼+2.00
27 நவம்பர் 2023 QAR ﷼246.00 QAR ﷼+0.50
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை QAR ﷼253.50
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை QAR ﷼247.00
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை QAR ﷼250.33
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) QAR ﷼249.50
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (06 டிசம்பர்) QAR ﷼248.00
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை QAR ﷼250.00
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை QAR ﷼238.00
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை QAR ﷼243.13
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) QAR ﷼244.00
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) QAR ﷼249.00
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை QAR ﷼246.00
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை QAR ﷼224.00
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை QAR ﷼235.56
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) QAR ﷼227.50
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) QAR ﷼244.00
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை QAR ﷼238.50
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை QAR ﷼227.50
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை QAR ﷼235.32
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) QAR ﷼237.50
அல் ரயான் 24 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) QAR ﷼227.50
அல் ரயான் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

அல் ரயான் : 22 காரட் தங்க வீதம்

06 டிசம்பர் 2023
QAR ﷼233.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 டிசம்பர் 2023 QAR ﷼233.00 QAR ﷼+0.50
05 டிசம்பர் 2023 QAR ﷼232.50 QAR ﷼-3.50
04 டிசம்பர் 2023 QAR ﷼236.00 QAR ﷼-2.50
03 டிசம்பர் 2023 QAR ﷼238.50 QAR ﷼+0.00
02 டிசம்பர் 2023 QAR ﷼238.50 QAR ﷼+3.50
01 டிசம்பர் 2023 QAR ﷼235.00 QAR ﷼+0.50
30 நவம்பர் 2023 QAR ﷼234.50 QAR ﷼-1.00
29 நவம்பர் 2023 QAR ﷼235.50 QAR ﷼+2.00
28 நவம்பர் 2023 QAR ﷼233.50 QAR ﷼+2.00
27 நவம்பர் 2023 QAR ﷼231.50 QAR ﷼+0.50
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை QAR ﷼238.50
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை QAR ﷼232.50
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை QAR ﷼235.58
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) QAR ﷼235.00
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (06 டிசம்பர்) QAR ﷼233.00
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை QAR ﷼235.50
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை QAR ﷼224.00
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை QAR ﷼228.95
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) QAR ﷼229.50
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) QAR ﷼234.50
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை QAR ﷼231.50
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை QAR ﷼211.00
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை QAR ﷼221.98
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) QAR ﷼214.50
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) QAR ﷼230.00
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை QAR ﷼224.50
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை QAR ﷼214.50
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை QAR ﷼221.80
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) QAR ﷼224.00
அல் ரயான் 22 காரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) QAR ﷼214.50
அல் ரயான் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை