கதிஃப், சவூதி அரேபியா : தங்க விலைகள்

கதிஃப் : 24 காரட் தங்க வீதம்

25 மார்ச் 2023
SAR ﷼248.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 மார்ச் 2023 SAR ﷼248.00 SAR ﷼-2.00
24 மார்ச் 2023 SAR ﷼250.00 SAR ﷼+7.00
22 மார்ச் 2023 SAR ﷼243.00 SAR ﷼-3.00
21 மார்ச் 2023 SAR ﷼246.00 SAR ﷼-1.00
20 மார்ச் 2023 SAR ﷼247.00 SAR ﷼-2.00
19 மார்ச் 2023 SAR ﷼249.00 SAR ﷼+0.00
18 மார்ச் 2023 SAR ﷼249.00 SAR ﷼+7.00
16 மார்ச் 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+0.00
15 மார்ச் 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+2.00
14 மார்ச் 2023 SAR ﷼240.00 SAR ﷼+1.00
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை SAR ﷼250.00
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை SAR ﷼228.00
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை SAR ﷼238.09
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) SAR ﷼231.00
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (25 மார்ச்) SAR ﷼248.00
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை SAR ﷼242.00
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼228.00
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை SAR ﷼232.82
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) SAR ﷼242.00
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) SAR ﷼229.00
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை SAR ﷼243.00
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼229.00
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை SAR ﷼238.19
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) SAR ﷼229.00
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) SAR ﷼241.00
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼229.00
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼223.00
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼225.96
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) SAR ﷼226.00
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) SAR ﷼229.00
கதிஃப் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

கதிஃப் : 22 காரட் தங்க வீதம்

25 மார்ச் 2023
SAR ﷼229.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 மார்ச் 2023 SAR ﷼229.00 SAR ﷼-1.00
24 மார்ச் 2023 SAR ﷼230.00 SAR ﷼+5.00
22 மார்ச் 2023 SAR ﷼225.00 SAR ﷼-2.00
21 மார்ச் 2023 SAR ﷼227.00 SAR ﷼-1.00
20 மார்ச் 2023 SAR ﷼228.00 SAR ﷼-2.00
19 மார்ச் 2023 SAR ﷼230.00 SAR ﷼+0.00
18 மார்ச் 2023 SAR ﷼230.00 SAR ﷼+7.00
16 மார்ச் 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼-1.00
15 மார்ச் 2023 SAR ﷼224.00 SAR ﷼+3.00
14 மார்ச் 2023 SAR ﷼221.00 SAR ﷼+0.00
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை SAR ﷼230.00
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை SAR ﷼210.00
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை SAR ﷼219.65
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) SAR ﷼213.00
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (25 மார்ச்) SAR ﷼229.00
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை SAR ﷼223.00
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼210.00
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை SAR ﷼214.89
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) SAR ﷼223.00
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) SAR ﷼211.00
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை SAR ﷼224.00
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼212.00
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை SAR ﷼219.81
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) SAR ﷼212.00
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) SAR ﷼222.00
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼212.00
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼205.00
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼208.67
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) SAR ﷼209.00
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) SAR ﷼212.00
கதிஃப் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை