கதிஃப், சவூதி அரேபியா : தங்க விலைகள்

கதிஃப் : 24 காரட் தங்க வீதம்

15 ஜனவரி 2021
SAR ﷼232.38
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜனவரி 2021 SAR ﷼232.38 SAR ﷼-1.09
14 ஜனவரி 2021 SAR ﷼233.47 SAR ﷼-1.09
13 ஜனவரி 2021 SAR ﷼234.56 SAR ﷼+0.00
12 ஜனவரி 2021 SAR ﷼234.56 SAR ﷼+1.09
11 ஜனவரி 2021 SAR ﷼233.47 SAR ﷼+0.00
10 ஜனவரி 2021 SAR ﷼233.47 SAR ﷼+0.00
09 ஜனவரி 2021 SAR ﷼233.47 SAR ﷼-1.09
08 ஜனவரி 2021 SAR ﷼234.56 SAR ﷼-8.73
07 ஜனவரி 2021 SAR ﷼243.29 SAR ﷼-3.27
06 ஜனவரி 2021 SAR ﷼246.56 SAR ﷼+1.09
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை SAR ﷼246.56
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼232.38
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை SAR ﷼237.76
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) SAR ﷼238.93
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (15 ஜனவரி) SAR ﷼232.38
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼240.02
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼228.02
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼235.27
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) SAR ﷼228.02
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) SAR ﷼240.02
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼246.56
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼224.74
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼236.67
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) SAR ﷼237.84
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) SAR ﷼224.74
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை SAR ﷼243.29
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை SAR ﷼236.74
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை SAR ﷼240.55
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) SAR ﷼240.02
கதிஃப் 24 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) SAR ﷼237.84
கதிஃப் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 24 காரட் தங்க விலை

கதிஃப் : 22 காரட் தங்க வீதம்

15 ஜனவரி 2021
SAR ﷼213.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜனவரி 2021 SAR ﷼213.00 SAR ﷼-1.00
14 ஜனவரி 2021 SAR ﷼214.00 SAR ﷼-1.00
13 ஜனவரி 2021 SAR ﷼215.00 SAR ﷼+0.00
12 ஜனவரி 2021 SAR ﷼215.00 SAR ﷼+1.00
11 ஜனவரி 2021 SAR ﷼214.00 SAR ﷼+0.00
10 ஜனவரி 2021 SAR ﷼214.00 SAR ﷼+0.00
09 ஜனவரி 2021 SAR ﷼214.00 SAR ﷼-1.00
08 ஜனவரி 2021 SAR ﷼215.00 SAR ﷼-8.00
07 ஜனவரி 2021 SAR ﷼223.00 SAR ﷼-3.00
06 ஜனவரி 2021 SAR ﷼226.00 SAR ﷼+1.00
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை SAR ﷼226.00
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை SAR ﷼213.00
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை SAR ﷼217.93
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) SAR ﷼219.00
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (15 ஜனவரி) SAR ﷼213.00
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼220.00
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼209.00
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼215.65
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) SAR ﷼209.00
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) SAR ﷼220.00
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை SAR ﷼226.00
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை SAR ﷼206.00
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை SAR ﷼216.93
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) SAR ﷼218.00
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) SAR ﷼206.00
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை SAR ﷼223.00
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை SAR ﷼217.00
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை SAR ﷼220.48
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) SAR ﷼220.00
கதிஃப் 22 காரட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) SAR ﷼218.00
கதிஃப் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : 22 காரட் தங்க விலை