கதிஃப் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

கதிஃப் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب25.80
அல் கோர் 02 மார்ச் 2024 QAR ﷼255.00
அல் மாலிகியா 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب25.80
அல் ரயான் 02 மார்ச் 2024 QAR ﷼255.00
அல் வக்ரா 02 மார்ச் 2024 QAR ﷼255.00
புடையா 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب25.80
தம்மம் 02 மார்ச் 2024 SAR ﷼260.00
தோஹா 02 மார்ச் 2024 QAR ﷼255.00
ஹமாத் டவுன் 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب25.80
ஹோஃபுஃப் 02 மார்ச் 2024 SAR ﷼260.00
ஈசா டவுன் 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب25.80
ஜிதாஃப்ஸ் 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب25.80
ஜுபைல் 02 மார்ச் 2024 SAR ﷼260.00
கோபர் 02 மார்ச் 2024 SAR ﷼260.00
மனமா 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب25.80
முஹாரக் 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب25.80
கதிஃப் 02 மார்ச் 2024 SAR ﷼260.00
ரிஃபா 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب25.80
சித்ரா 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب25.80
உம் சலால் முஹம்மது 02 மார்ச் 2024 QAR ﷼255.00
கதிஃப் : 22 காரட் தங்க விலை

கதிஃப் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب24.40
அல் கோர் 02 மார்ச் 2024 QAR ﷼240.00
அல் மாலிகியா 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب24.40
அல் ரயான் 02 மார்ச் 2024 QAR ﷼240.00
அல் வக்ரா 02 மார்ச் 2024 QAR ﷼240.00
புடையா 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب24.40
தம்மம் 02 மார்ச் 2024 SAR ﷼240.00
தோஹா 02 மார்ச் 2024 QAR ﷼240.00
ஹமாத் டவுன் 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب24.40
ஹோஃபுஃப் 02 மார்ச் 2024 SAR ﷼240.00
ஈசா டவுன் 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب24.40
ஜிதாஃப்ஸ் 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب24.40
ஜுபைல் 02 மார்ச் 2024 SAR ﷼240.00
கோபர் 02 மார்ச் 2024 SAR ﷼240.00
மனமா 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب24.40
முஹாரக் 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب24.40
கதிஃப் 02 மார்ச் 2024 SAR ﷼240.00
ரிஃபா 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب24.40
சித்ரா 02 மார்ச் 2024 BHD .د.ب24.40
உம் சலால் முஹம்மது 02 மார்ச் 2024 QAR ﷼240.00
கதிஃப் : 22 காரட் தங்க விலை