புஜைரா நகரம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

புஜைரா நகரம் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
அஜ்மான் நகரம் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
அல் ஐன் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
அல் புராய்மி 06 டிசம்பர் 2023 OMR ﷼25.80
அல் மேடம் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
அல் குவோஸ் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
அல் சோஹர் 06 டிசம்பர் 2023 OMR ﷼25.80
அர் ராம்ஸ் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 06 டிசம்பர் 2023 OMR ﷼25.80
சுயேக் என 06 டிசம்பர் 2023 OMR ﷼25.80
பஹ்லா 06 டிசம்பர் 2023 OMR ﷼25.80
பார்கா 06 டிசம்பர் 2023 OMR ﷼25.80
பாவ்ஷர் 06 டிசம்பர் 2023 OMR ﷼25.80
தைத் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
திப்பா அல் புஜைரா 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
துபாய் நகரம் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
புஜைரா நகரம் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
ஹட்டா 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
இப்ரி 06 டிசம்பர் 2023 OMR ﷼25.80
ஜெபல் அலி 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
கல்பா 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
கோர் ஃபக்கன் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
மதினத் சயீத் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
மஸ்கட் 06 டிசம்பர் 2023 OMR ﷼25.80
நிஸ்வா 06 டிசம்பர் 2023 OMR ﷼25.80
ராஸ் அல் கைமா 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
ருஸ்டாக் 06 டிசம்பர் 2023 OMR ﷼25.80
சஹாம் 06 டிசம்பர் 2023 OMR ﷼25.80
ஷார்ஜா நகரம் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
உம் அல் குவைன் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ245.75
புஜைரா நகரம் : 22 காரட் தங்க விலை

புஜைரா நகரம் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
அஜ்மான் நகரம் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
அல் ஐன் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
அல் புராய்மி 06 டிசம்பர் 2023 OMR ﷼24.65
அல் மேடம் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
அல் குவோஸ் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
அல் சோஹர் 06 டிசம்பர் 2023 OMR ﷼24.65
அர் ராம்ஸ் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 06 டிசம்பர் 2023 OMR ﷼24.65
சுயேக் என 06 டிசம்பர் 2023 OMR ﷼24.65
பஹ்லா 06 டிசம்பர் 2023 OMR ﷼24.65
பார்கா 06 டிசம்பர் 2023 OMR ﷼24.65
பாவ்ஷர் 06 டிசம்பர் 2023 OMR ﷼24.65
தைத் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
திப்பா அல் புஜைரா 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
துபாய் நகரம் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
புஜைரா நகரம் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
ஹட்டா 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
இப்ரி 06 டிசம்பர் 2023 OMR ﷼24.65
ஜெபல் அலி 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
கல்பா 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
கோர் ஃபக்கன் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
மதினத் சயீத் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
மஸ்கட் 06 டிசம்பர் 2023 OMR ﷼24.65
நிஸ்வா 06 டிசம்பர் 2023 OMR ﷼24.65
ராஸ் அல் கைமா 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
ருஸ்டாக் 06 டிசம்பர் 2023 OMR ﷼24.65
சஹாம் 06 டிசம்பர் 2023 OMR ﷼24.65
ஷார்ஜா நகரம் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
உம் அல் குவைன் 06 டிசம்பர் 2023 AED د.إ227.50
புஜைரா நகரம் : 22 காரட் தங்க விலை