புஜைரா நகரம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

புஜைரா நகரம் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
அஜ்மான் நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
அல் ஐன் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
அல் புராய்மி 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
அல் மேடம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
அல் குவோஸ் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
அல் சோஹர் 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
அர் ராம்ஸ் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
சுயேக் என 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
பஹ்லா 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
பார்கா 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
பாவ்ஷர் 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
தைத் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
திப்பா அல் புஜைரா 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
துபாய் நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
புஜைரா நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
ஹட்டா 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
இப்ரி 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
ஜெபல் அலி 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
கல்பா 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
கோர் ஃபக்கன் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
மதினத் சயீத் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
மஸ்கட் 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
நிஸ்வா 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
ராஸ் அல் கைமா 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
ருஸ்டாக் 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
சஹாம் 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.10
ஷார்ஜா நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
உம் அல் குவைன் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ226.50
புஜைரா நகரம் : 22 காரட் தங்க விலை

புஜைரா நகரம் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
அஜ்மான் நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
அல் ஐன் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
அல் புராய்மி 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
அல் மேடம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
அல் குவோஸ் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
அல் சோஹர் 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
அர் ராம்ஸ் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
சுயேக் என 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
பஹ்லா 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
பார்கா 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
பாவ்ஷர் 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
தைத் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
திப்பா அல் புஜைரா 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
துபாய் நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
புஜைரா நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
ஹட்டா 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
இப்ரி 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
ஜெபல் அலி 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
கல்பா 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
கோர் ஃபக்கன் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
மதினத் சயீத் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
மஸ்கட் 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
நிஸ்வா 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
ராஸ் அல் கைமா 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
ருஸ்டாக் 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
சஹாம் 07 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.05
ஷார்ஜா நகரம் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
உம் அல் குவைன் 07 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ209.50
புஜைரா நகரம் : 22 காரட் தங்க விலை