ஜெட்டாவில் : தங்கம் விலை என்பதை எல்லா அருகே நகரங்கள்

ஜெட்டாவில் : 24 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
ஜெட்டாவில் 04 டிசம்பர் 2020 SAR ﷼232.38
மெக்கா 04 டிசம்பர் 2020 SAR ﷼232.38
Ta என்றால் 04 டிசம்பர் 2020 SAR ﷼232.38
ய்யாந்பு 04 டிசம்பர் 2020 SAR ﷼232.38
ஜெட்டாவில் : 22 காரத் தங்கம் விலை

ஜெட்டாவில் : 22 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
ஜெட்டாவில் 04 டிசம்பர் 2020 SAR ﷼213.00
மெக்கா 04 டிசம்பர் 2020 SAR ﷼213.00
Ta என்றால் 04 டிசம்பர் 2020 SAR ﷼213.00
ய்யாந்பு 04 டிசம்பர் 2020 SAR ﷼213.00
ஜெட்டாவில் : 22 காரத் தங்கம் விலை