காமிஸ் Mushait : தங்கம் விலை என்பதை எல்லா அருகே நகரங்கள்

காமிஸ் Mushait : 24 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
ஆப 28 நவம்பர் 2020 SAR ﷼226.93
அல் Qunfudhah 28 நவம்பர் 2020 SAR ﷼226.93
காமிஸ் Mushait 28 நவம்பர் 2020 SAR ﷼226.93
Najran, 28 நவம்பர் 2020 SAR ﷼226.93
காமிஸ் Mushait : 22 காரத் தங்கம் விலை

காமிஸ் Mushait : 22 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
ஆப 28 நவம்பர் 2020 SAR ﷼208.00
அல் Qunfudhah 28 நவம்பர் 2020 SAR ﷼208.00
காமிஸ் Mushait 28 நவம்பர் 2020 SAR ﷼208.00
Najran, 28 நவம்பர் 2020 SAR ﷼208.00
காமிஸ் Mushait : 22 காரத் தங்கம் விலை