காமிஸ் முஷைத் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்க விலை

காமிஸ் முஷைத் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

காமிஸ் முஷைத் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபா 19 மே 2022 SAR ﷼232.00
அல் குன்ஃபுதா 19 மே 2022 SAR ﷼232.00
காமிஸ் முஷைத் 19 மே 2022 SAR ﷼232.00
நஜ்ரான் 19 மே 2022 SAR ﷼232.00
காமிஸ் முஷைத் : 22 காரட் தங்க விலை

காமிஸ் முஷைத் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபா 19 மே 2022 SAR ﷼214.00
அல் குன்ஃபுதா 19 மே 2022 SAR ﷼214.00
காமிஸ் முஷைத் 19 மே 2022 SAR ﷼214.00
நஜ்ரான் 19 மே 2022 SAR ﷼214.00
காமிஸ் முஷைத் : 22 காரட் தங்க விலை