மனமா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

மனமா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.40
அல் கோர் 26 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼203.00
அல் மாலிகியா 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.40
அல் ரயான் 26 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼203.00
அல் வக்ரா 26 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼203.00
புடையா 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.40
தம்மம் 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼207.00
தோஹா 26 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼203.00
ஹமாத் டவுன் 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.40
ஹோஃபுஃப் 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼207.00
ஈசா டவுன் 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.40
ஜிதாஃப்ஸ் 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.40
ஜுபைல் 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼207.00
கோபர் 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼207.00
மனமா 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.40
முஹாரக் 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.40
கதிஃப் 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼207.00
ரிஃபா 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.40
சித்ரா 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.40
உம் சலால் முஹம்மது 26 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼203.00
மனமா : 22 காரட் தங்க விலை

மனமா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.40
அல் கோர் 26 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼192.00
அல் மாலிகியா 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.40
அல் ரயான் 26 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼192.00
அல் வக்ரா 26 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼192.00
புடையா 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.40
தம்மம் 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼191.00
தோஹா 26 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼192.00
ஹமாத் டவுன் 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.40
ஹோஃபுஃப் 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼191.00
ஈசா டவுன் 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.40
ஜிதாஃப்ஸ் 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.40
ஜுபைல் 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼191.00
கோபர் 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼191.00
மனமா 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.40
முஹாரக் 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.40
கதிஃப் 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼191.00
ரிஃபா 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.40
சித்ரா 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.40
உம் சலால் முஹம்மது 26 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼192.00
மனமா : 22 காரட் தங்க விலை