முஹாரக் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

முஹாரக் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35
அல் கோர் 16 ஜனவரி 2021 QAR ﷼230.20
அல் மாலிகியா 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35
அல் ரயான் 16 ஜனவரி 2021 QAR ﷼230.20
அல் வக்ரா 16 ஜனவரி 2021 QAR ﷼230.20
புடையா 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35
தம்மம் 16 ஜனவரி 2021 SAR ﷼231.29
தோஹா 16 ஜனவரி 2021 QAR ﷼230.20
ஹமாத் டவுன் 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35
ஹோஃபுஃப் 16 ஜனவரி 2021 SAR ﷼231.29
ஈசா டவுன் 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35
ஜிதாஃப்ஸ் 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35
ஜுபைல் 16 ஜனவரி 2021 SAR ﷼231.29
கோபர் 16 ஜனவரி 2021 SAR ﷼231.29
மனமா 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35
முஹாரக் 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35
கதிஃப் 16 ஜனவரி 2021 SAR ﷼231.29
ரிஃபா 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35
சித்ரா 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب23.35
உம் சலால் முஹம்மது 16 ஜனவரி 2021 QAR ﷼230.20
முஹாரக் : 22 காரட் தங்க விலை

முஹாரக் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40
அல் கோர் 16 ஜனவரி 2021 QAR ﷼211.00
அல் மாலிகியா 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40
அல் ரயான் 16 ஜனவரி 2021 QAR ﷼211.00
அல் வக்ரா 16 ஜனவரி 2021 QAR ﷼211.00
புடையா 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40
தம்மம் 16 ஜனவரி 2021 SAR ﷼212.00
தோஹா 16 ஜனவரி 2021 QAR ﷼211.00
ஹமாத் டவுன் 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40
ஹோஃபுஃப் 16 ஜனவரி 2021 SAR ﷼212.00
ஈசா டவுன் 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40
ஜிதாஃப்ஸ் 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40
ஜுபைல் 16 ஜனவரி 2021 SAR ﷼212.00
கோபர் 16 ஜனவரி 2021 SAR ﷼212.00
மனமா 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40
முஹாரக் 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40
கதிஃப் 16 ஜனவரி 2021 SAR ﷼212.00
ரிஃபா 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40
சித்ரா 17 ஜனவரி 2021 BHD .د.ب21.40
உம் சலால் முஹம்மது 16 ஜனவரி 2021 QAR ﷼211.00
முஹாரக் : 22 காரட் தங்க விலை