முஹாரக் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

முஹாரக் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 06 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب25.10
அல் கோர் 06 டிசம்பர் 2023 QAR ﷼248.00
அல் மாலிகியா 06 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب25.10
அல் ரயான் 06 டிசம்பர் 2023 QAR ﷼248.00
அல் வக்ரா 06 டிசம்பர் 2023 QAR ﷼248.00
புடையா 06 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب25.10
தம்மம் 06 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼254.00
தோஹா 06 டிசம்பர் 2023 QAR ﷼248.00
ஹமாத் டவுன் 06 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب25.10
ஹோஃபுஃப் 06 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼254.00
ஈசா டவுன் 06 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب25.10
ஜிதாஃப்ஸ் 06 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب25.10
ஜுபைல் 06 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼254.00
கோபர் 06 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼254.00
மனமா 06 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب25.10
முஹாரக் 06 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب25.10
கதிஃப் 06 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼254.00
ரிஃபா 06 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب25.10
சித்ரா 06 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب25.10
உம் சலால் முஹம்மது 06 டிசம்பர் 2023 QAR ﷼248.00
முஹாரக் : 22 காரட் தங்க விலை

முஹாரக் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 06 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب23.70
அல் கோர் 06 டிசம்பர் 2023 QAR ﷼233.00
அல் மாலிகியா 06 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب23.70
அல் ரயான் 06 டிசம்பர் 2023 QAR ﷼233.00
அல் வக்ரா 06 டிசம்பர் 2023 QAR ﷼233.00
புடையா 06 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب23.70
தம்மம் 06 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼234.00
தோஹா 06 டிசம்பர் 2023 QAR ﷼233.00
ஹமாத் டவுன் 06 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب23.70
ஹோஃபுஃப் 06 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼234.00
ஈசா டவுன் 06 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب23.70
ஜிதாஃப்ஸ் 06 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب23.70
ஜுபைல் 06 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼234.00
கோபர் 06 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼234.00
மனமா 06 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب23.70
முஹாரக் 06 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب23.70
கதிஃப் 06 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼234.00
ரிஃபா 06 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب23.70
சித்ரா 06 டிசம்பர் 2023 BHD .د.ب23.70
உம் சலால் முஹம்மது 06 டிசம்பர் 2023 QAR ﷼233.00
முஹாரக் : 22 காரட் தங்க விலை