ஜிதாஃப்ஸ் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஜிதாஃப்ஸ் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 12 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب29.30
அல் கோர் 12 ஏப்ரல் 2024 QAR ﷼288.50
அல் மாலிகியா 12 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب29.30
அல் ரயான் 12 ஏப்ரல் 2024 QAR ﷼288.50
அல் வக்ரா 12 ஏப்ரல் 2024 QAR ﷼288.50
புடையா 12 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب29.30
தம்மம் 12 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼293.00
தோஹா 12 ஏப்ரல் 2024 QAR ﷼288.50
ஹமாத் டவுன் 12 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب29.30
ஹோஃபுஃப் 12 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼293.00
ஈசா டவுன் 12 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب29.30
ஜிதாஃப்ஸ் 12 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب29.30
ஜுபைல் 12 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼293.00
கோபர் 12 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼293.00
மனமா 12 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب29.30
முஹாரக் 12 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب29.30
கதிஃப் 12 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼293.00
ரிஃபா 12 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب29.30
சித்ரா 12 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب29.30
உம் சலால் முஹம்மது 12 ஏப்ரல் 2024 QAR ﷼288.50
ஜிதாஃப்ஸ் : 22 காரட் தங்க விலை

ஜிதாஃப்ஸ் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 12 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب27.70
அல் கோர் 12 ஏப்ரல் 2024 QAR ﷼270.50
அல் மாலிகியா 12 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب27.70
அல் ரயான் 12 ஏப்ரல் 2024 QAR ﷼270.50
அல் வக்ரா 12 ஏப்ரல் 2024 QAR ﷼270.50
புடையா 12 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب27.70
தம்மம் 12 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼270.00
தோஹா 12 ஏப்ரல் 2024 QAR ﷼270.50
ஹமாத் டவுன் 12 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب27.70
ஹோஃபுஃப் 12 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼270.00
ஈசா டவுன் 12 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب27.70
ஜிதாஃப்ஸ் 12 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب27.70
ஜுபைல் 12 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼270.00
கோபர் 12 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼270.00
மனமா 12 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب27.70
முஹாரக் 12 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب27.70
கதிஃப் 12 ஏப்ரல் 2024 SAR ﷼270.00
ரிஃபா 12 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب27.70
சித்ரா 12 ஏப்ரல் 2024 BHD .د.ب27.70
உம் சலால் முஹம்மது 12 ஏப்ரல் 2024 QAR ﷼270.50
ஜிதாஃப்ஸ் : 22 காரட் தங்க விலை