ஜிதாஃப்ஸ் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஜிதாஃப்ஸ் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 01 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.90
அல் கோர் 01 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼237.00
அல் மாலிகியா 01 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.90
அல் ரயான் 01 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼237.00
அல் வக்ரா 01 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼237.00
புடையா 01 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.90
தம்மம் 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼242.00
தோஹா 01 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼237.00
ஹமாத் டவுன் 01 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.90
ஹோஃபுஃப் 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼242.00
ஈசா டவுன் 01 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.90
ஜிதாஃப்ஸ் 01 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.90
ஜுபைல் 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼242.00
கோபர் 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼242.00
மனமா 01 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.90
முஹாரக் 01 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.90
கதிஃப் 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼242.00
ரிஃபா 01 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.90
சித்ரா 01 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.90
உம் சலால் முஹம்மது 01 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼237.00
ஜிதாஃப்ஸ் : 22 காரட் தங்க விலை

ஜிதாஃப்ஸ் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 01 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.60
அல் கோர் 01 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼223.00
அல் மாலிகியா 01 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.60
அல் ரயான் 01 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼223.00
அல் வக்ரா 01 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼223.00
புடையா 01 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.60
தம்மம் 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼223.00
தோஹா 01 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼223.00
ஹமாத் டவுன் 01 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.60
ஹோஃபுஃப் 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼223.00
ஈசா டவுன் 01 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.60
ஜிதாஃப்ஸ் 01 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.60
ஜுபைல் 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼223.00
கோபர் 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼223.00
மனமா 01 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.60
முஹாரக் 01 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.60
கதிஃப் 01 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼223.00
ரிஃபா 01 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.60
சித்ரா 01 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.60
உம் சலால் முஹம்மது 01 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼223.00
ஜிதாஃப்ஸ் : 22 காரட் தங்க விலை