ஜிதாஃப்ஸ் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஜிதாஃப்ஸ் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 19 ஜூலை 2024 BHD .د.ب30.00
அல் கோர் 18 ஜூலை 2024 QAR ﷼300.00
அல் மாலிகியா 19 ஜூலை 2024 BHD .د.ب30.00
அல் ரயான் 18 ஜூலை 2024 QAR ﷼300.00
அல் வக்ரா 18 ஜூலை 2024 QAR ﷼300.00
புடையா 19 ஜூலை 2024 BHD .د.ب30.00
தம்மம் 18 ஜூலை 2024 SAR ﷼307.00
தோஹா 18 ஜூலை 2024 QAR ﷼300.00
ஹமாத் டவுன் 19 ஜூலை 2024 BHD .د.ب30.00
ஹோஃபுஃப் 18 ஜூலை 2024 SAR ﷼307.00
ஈசா டவுன் 19 ஜூலை 2024 BHD .د.ب30.00
ஜிதாஃப்ஸ் 19 ஜூலை 2024 BHD .د.ب30.00
ஜுபைல் 18 ஜூலை 2024 SAR ﷼307.00
கோபர் 18 ஜூலை 2024 SAR ﷼307.00
மனமா 19 ஜூலை 2024 BHD .د.ب30.00
முஹாரக் 19 ஜூலை 2024 BHD .د.ب30.00
கதிஃப் 18 ஜூலை 2024 SAR ﷼307.00
ரிஃபா 19 ஜூலை 2024 BHD .د.ب30.00
சித்ரா 19 ஜூலை 2024 BHD .د.ب30.00
உம் சலால் முஹம்மது 18 ஜூலை 2024 QAR ﷼300.00
ஜிதாஃப்ஸ் : 22 காரட் தங்க விலை

ஜிதாஃப்ஸ் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 19 ஜூலை 2024 BHD .د.ب28.20
அல் கோர் 18 ஜூலை 2024 QAR ﷼281.00
அல் மாலிகியா 19 ஜூலை 2024 BHD .د.ب28.20
அல் ரயான் 18 ஜூலை 2024 QAR ﷼281.00
அல் வக்ரா 18 ஜூலை 2024 QAR ﷼281.00
புடையா 19 ஜூலை 2024 BHD .د.ب28.20
தம்மம் 18 ஜூலை 2024 SAR ﷼283.00
தோஹா 18 ஜூலை 2024 QAR ﷼281.00
ஹமாத் டவுன் 19 ஜூலை 2024 BHD .د.ب28.20
ஹோஃபுஃப் 18 ஜூலை 2024 SAR ﷼283.00
ஈசா டவுன் 19 ஜூலை 2024 BHD .د.ب28.20
ஜிதாஃப்ஸ் 19 ஜூலை 2024 BHD .د.ب28.20
ஜுபைல் 18 ஜூலை 2024 SAR ﷼283.00
கோபர் 18 ஜூலை 2024 SAR ﷼283.00
மனமா 19 ஜூலை 2024 BHD .د.ب28.20
முஹாரக் 19 ஜூலை 2024 BHD .د.ب28.20
கதிஃப் 18 ஜூலை 2024 SAR ﷼283.00
ரிஃபா 19 ஜூலை 2024 BHD .د.ب28.20
சித்ரா 19 ஜூலை 2024 BHD .د.ب28.20
உம் சலால் முஹம்மது 18 ஜூலை 2024 QAR ﷼281.00
ஜிதாஃப்ஸ் : 22 காரட் தங்க விலை