சலிமியாவாக : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

சலிமியாவாக : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك18.90
அல் ஃபஹஹீல் 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك18.90
அல் ஃபர்வானியா 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك18.90
அல் ஃபிண்டாஸ் 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك18.90
அல் ஜஹ்ரா 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك18.90
அல் மங்காஃப் 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك18.90
அர் ரிக்கா 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك18.90
அர் ருமைத்தியா 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك18.90
சலிமியாவாக 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك18.90
ஹஃபர் அல் படின் 30 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼232.00
ஹவல்லி 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك18.90
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك18.90
ஜுபைல் 30 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼232.00
குவைத் நகரம் 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك18.90
சபா அஸ் சலீம் 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك18.90
சலிமியாவாக : 22 காரட் தங்க விலை

சலிமியாவாக : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك17.90
அல் ஃபஹஹீல் 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك17.90
அல் ஃபர்வானியா 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك17.90
அல் ஃபிண்டாஸ் 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك17.90
அல் ஜஹ்ரா 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك17.90
அல் மங்காஃப் 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك17.90
அர் ரிக்கா 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك17.90
அர் ருமைத்தியா 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك17.90
சலிமியாவாக 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك17.90
ஹஃபர் அல் படின் 30 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼214.00
ஹவல்லி 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك17.90
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك17.90
ஜுபைல் 30 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼214.00
குவைத் நகரம் 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك17.90
சபா அஸ் சலீம் 02 அக்டோபர் 2023 KWD د.ك17.90
சலிமியாவாக : 22 காரட் தங்க விலை