சலிமியாவாக : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

சலிமியாவாக : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 16 ஜனவரி 2021 KWD د.ك18.87
அல் ஃபஹஹீல் 16 ஜனவரி 2021 KWD د.ك18.87
அல் ஃபர்வானியா 16 ஜனவரி 2021 KWD د.ك18.87
அல் ஃபிண்டாஸ் 16 ஜனவரி 2021 KWD د.ك18.87
அல் ஜஹ்ரா 16 ஜனவரி 2021 KWD د.ك18.87
அல் மங்காஃப் 16 ஜனவரி 2021 KWD د.ك18.87
அர் ரிக்கா 16 ஜனவரி 2021 KWD د.ك18.87
அர் ருமைத்தியா 16 ஜனவரி 2021 KWD د.ك18.87
சலிமியாவாக 16 ஜனவரி 2021 KWD د.ك18.87
ஹஃபர் அல் படின் 16 ஜனவரி 2021 SAR ﷼231.29
ஹவல்லி 16 ஜனவரி 2021 KWD د.ك18.87
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 16 ஜனவரி 2021 KWD د.ك18.87
ஜுபைல் 16 ஜனவரி 2021 SAR ﷼231.29
குவைத் நகரம் 16 ஜனவரி 2021 KWD د.ك18.87
சபா அஸ் சலீம் 16 ஜனவரி 2021 KWD د.ك18.87
சலிமியாவாக : 22 காரட் தங்க விலை

சலிமியாவாக : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 16 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.30
அல் ஃபஹஹீல் 16 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.30
அல் ஃபர்வானியா 16 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.30
அல் ஃபிண்டாஸ் 16 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.30
அல் ஜஹ்ரா 16 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.30
அல் மங்காஃப் 16 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.30
அர் ரிக்கா 16 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.30
அர் ருமைத்தியா 16 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.30
சலிமியாவாக 16 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.30
ஹஃபர் அல் படின் 16 ஜனவரி 2021 SAR ﷼212.00
ஹவல்லி 16 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.30
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 16 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.30
ஜுபைல் 16 ஜனவரி 2021 SAR ﷼212.00
குவைத் நகரம் 16 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.30
சபா அஸ் சலீம் 16 ஜனவரி 2021 KWD د.ك17.30
சலிமியாவாக : 22 காரட் தங்க விலை