நிஸ்வா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

நிஸ்வா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் ஐன் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
அல் புராய்மி 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼23.95
அல் மேடம் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
அல் சோஹர் 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼23.95
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼23.95
சுயேக் என 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼23.95
பஹ்லா 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼23.95
பார்கா 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼23.95
பாவ்ஷர் 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼23.95
தைத் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
புஜைரா நகரம் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
ஹட்டா 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
இப்ரி 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼23.95
கல்பா 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
கோர் ஃபக்கன் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ222.29
மஸ்கட் 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼23.95
நிஸ்வா 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼23.95
ருஸ்டாக் 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼23.95
சஹாம் 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼23.95
சுர் 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼23.95
நிஸ்வா : 22 காரட் தங்க விலை

நிஸ்வா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் ஐன் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
அல் புராய்மி 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼21.95
அல் மேடம் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
அல் சோஹர் 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼21.95
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼21.95
சுயேக் என 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼21.95
பஹ்லா 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼21.95
பார்கா 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼21.95
பாவ்ஷர் 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼21.95
தைத் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
புஜைரா நகரம் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
ஹட்டா 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
இப்ரி 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼21.95
கல்பா 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
கோர் ஃபக்கன் 01 டிசம்பர் 2021 AED د.إ203.75
மஸ்கட் 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼21.95
நிஸ்வா 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼21.95
ருஸ்டாக் 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼21.95
சஹாம் 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼21.95
சுர் 01 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼21.95
நிஸ்வா : 22 காரட் தங்க விலை