நிஸ்வா : தங்கம் விலை என்பதை எல்லா அருகே நகரங்கள்

நிஸ்வா : 24 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
அல் ஐன் 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ228.29
அல் Buraimi 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼24.49
அல் மேடம் 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ228.29
அல் சோஹார் 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼24.49
என சிப் அல் Jadidah 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼24.49
Suwayq என 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼24.49
Bahla 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼24.49
Barka 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼24.49
Bawshar 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼24.49
Dhaid 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ228.29
ஃபுஜைரா நகரம் 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ228.29
ஹத்தா 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ228.29
இப்ரி 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼24.49
Kalba 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ228.29
க்ஹோர் Fakkan 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ228.29
மஸ்கட் 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼24.49
நிஸ்வா 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼24.49
Rustaq 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼24.49
Saham 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼24.49
சூர் 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼24.49
நிஸ்வா : 22 காரத் தங்கம் விலை

நிஸ்வா : 22 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
அல் ஐன் 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ209.25
அல் Buraimi 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼22.45
அல் மேடம் 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ209.25
அல் சோஹார் 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼22.45
என சிப் அல் Jadidah 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼22.45
Suwayq என 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼22.45
Bahla 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼22.45
Barka 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼22.45
Bawshar 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼22.45
Dhaid 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ209.25
ஃபுஜைரா நகரம் 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ209.25
ஹத்தா 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ209.25
இப்ரி 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼22.45
Kalba 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ209.25
க்ஹோர் Fakkan 04 டிசம்பர் 2020 AED د.إ209.25
மஸ்கட் 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼22.45
நிஸ்வா 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼22.45
Rustaq 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼22.45
Saham 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼22.45
சூர் 03 டிசம்பர் 2020 OMR ﷼22.45
நிஸ்வா : 22 காரத் தங்கம் விலை