நிஸ்வா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

நிஸ்வா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் ஐன் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ233.75
அல் புராய்மி 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.85
அல் மேடம் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ233.75
அல் சோஹர் 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.85
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.85
சுயேக் என 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.85
பஹ்லா 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.85
பார்கா 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.85
பாவ்ஷர் 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.85
தைத் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ233.75
புஜைரா நகரம் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ233.75
ஹட்டா 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ233.75
இப்ரி 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.85
கல்பா 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ233.75
கோர் ஃபக்கன் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ233.75
மஸ்கட் 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.85
நிஸ்வா 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.85
ருஸ்டாக் 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.85
சஹாம் 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.85
சுர் 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼24.85
நிஸ்வா : 22 காரட் தங்க விலை

நிஸ்வா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் ஐன் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ216.25
அல் புராய்மி 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.75
அல் மேடம் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ216.25
அல் சோஹர் 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.75
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.75
சுயேக் என 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.75
பஹ்லா 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.75
பார்கா 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.75
பாவ்ஷர் 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.75
தைத் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ216.25
புஜைரா நகரம் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ216.25
ஹட்டா 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ216.25
இப்ரி 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.75
கல்பா 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ216.25
கோர் ஃபக்கன் 01 பிப்ரவரி 2023 AED د.إ216.25
மஸ்கட் 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.75
நிஸ்வா 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.75
ருஸ்டாக் 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.75
சஹாம் 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.75
சுர் 01 பிப்ரவரி 2023 OMR ﷼23.75
நிஸ்வா : 22 காரட் தங்க விலை