நிஸ்வா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

நிஸ்வா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் ஐன் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
அல் புராய்மி 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼30.70
அல் மேடம் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
அல் சோஹர் 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼30.70
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼30.70
சுயேக் என 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼30.70
பஹ்லா 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼30.70
பார்கா 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼30.70
பாவ்ஷர் 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼30.70
தைத் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
புஜைரா நகரம் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
ஹட்டா 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
இப்ரி 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼30.70
கல்பா 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
கோர் ஃபக்கன் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ291.25
மஸ்கட் 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼30.70
நிஸ்வா 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼30.70
ருஸ்டாக் 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼30.70
சஹாம் 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼30.70
சுர் 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼30.70
நிஸ்வா : 22 காரட் தங்க விலை

நிஸ்வா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் ஐன் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
அல் புராய்மி 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼29.15
அல் மேடம் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
அல் சோஹர் 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼29.15
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼29.15
சுயேக் என 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼29.15
பஹ்லா 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼29.15
பார்கா 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼29.15
பாவ்ஷர் 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼29.15
தைத் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
புஜைரா நகரம் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
ஹட்டா 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
இப்ரி 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼29.15
கல்பா 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
கோர் ஃபக்கன் 12 ஏப்ரல் 2024 AED د.إ269.50
மஸ்கட் 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼29.15
நிஸ்வா 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼29.15
ருஸ்டாக் 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼29.15
சஹாம் 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼29.15
சுர் 12 ஏப்ரல் 2024 OMR ﷼29.15
நிஸ்வா : 22 காரட் தங்க விலை