நிஸ்வா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

நிஸ்வா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் ஐன் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
அல் புராய்மி 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11
அல் மேடம் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
அல் சோஹர் 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11
சுயேக் என 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11
பஹ்லா 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11
பார்கா 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11
பாவ்ஷர் 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11
தைத் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
புஜைரா நகரம் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
ஹட்டா 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
இப்ரி 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11
கல்பா 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
கோர் ஃபக்கன் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ223.65
மஸ்கட் 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11
நிஸ்வா 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11
ருஸ்டாக் 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11
சஹாம் 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11
சுர் 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼24.11
நிஸ்வா : 22 காரட் தங்க விலை

நிஸ்வா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் ஐன் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
அல் புராய்மி 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10
அல் மேடம் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
அல் சோஹர் 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10
சுயேக் என 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10
பஹ்லா 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10
பார்கா 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10
பாவ்ஷர் 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10
தைத் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
புஜைரா நகரம் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
ஹட்டா 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
இப்ரி 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10
கல்பா 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
கோர் ஃபக்கன் 25 ஜூலை 2021 AED د.إ205.00
மஸ்கட் 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10
நிஸ்வா 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10
ருஸ்டாக் 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10
சஹாம் 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10
சுர் 25 ஜூலை 2021 OMR ﷼22.10
நிஸ்வா : 22 காரட் தங்க விலை