நிஸ்வா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

நிஸ்வா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் ஐன் 24 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ199.25
அல் புராய்மி 25 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼21.10
அல் மேடம் 24 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ199.25
அல் சோஹர் 25 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼21.10
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 25 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼21.10
சுயேக் என 25 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼21.10
பஹ்லா 25 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼21.10
பார்கா 25 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼21.10
பாவ்ஷர் 25 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼21.10
தைத் 24 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ199.25
புஜைரா நகரம் 24 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ199.25
ஹட்டா 24 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ199.25
இப்ரி 25 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼21.10
கல்பா 24 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ199.25
கோர் ஃபக்கன் 24 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ199.25
மஸ்கட் 25 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼21.10
நிஸ்வா 25 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼21.10
ருஸ்டாக் 25 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼21.10
சஹாம் 25 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼21.10
சுர் 25 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼21.10
நிஸ்வா : 22 காரட் தங்க விலை

நிஸ்வா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் ஐன் 24 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ187.25
அல் புராய்மி 25 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼20.30
அல் மேடம் 24 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ187.25
அல் சோஹர் 25 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼20.30
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 25 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼20.30
சுயேக் என 25 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼20.30
பஹ்லா 25 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼20.30
பார்கா 25 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼20.30
பாவ்ஷர் 25 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼20.30
தைத் 24 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ187.25
புஜைரா நகரம் 24 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ187.25
ஹட்டா 24 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ187.25
இப்ரி 25 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼20.30
கல்பா 24 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ187.25
கோர் ஃபக்கன் 24 செப்டம்பர் 2022 AED د.إ187.25
மஸ்கட் 25 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼20.30
நிஸ்வா 25 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼20.30
ருஸ்டாக் 25 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼20.30
சஹாம் 25 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼20.30
சுர் 25 செப்டம்பர் 2022 OMR ﷼20.30
நிஸ்வா : 22 காரட் தங்க விலை