புடையா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

புடையா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 25 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.50
அல் கோர் 25 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼203.50
அல் மாலிகியா 25 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.50
அல் ரயான் 25 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼203.50
அல் வக்ரா 25 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼203.50
புடையா 25 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.50
தம்மம் 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼208.00
தோஹா 25 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼203.50
ஹமாத் டவுன் 25 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.50
ஹோஃபுஃப் 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼208.00
ஈசா டவுன் 25 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.50
ஜிதாஃப்ஸ் 25 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.50
ஜுபைல் 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼208.00
கோபர் 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼208.00
மனமா 25 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.50
முஹாரக் 25 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.50
கதிஃப் 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼208.00
ரிஃபா 25 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.50
சித்ரா 25 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.50
உம் சலால் முஹம்மது 25 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼203.50
புடையா : 22 காரட் தங்க விலை

புடையா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 25 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.50
அல் கோர் 25 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼192.50
அல் மாலிகியா 25 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.50
அல் ரயான் 25 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼192.50
அல் வக்ரா 25 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼192.50
புடையா 25 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.50
தம்மம் 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼192.00
தோஹா 25 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼192.50
ஹமாத் டவுன் 25 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.50
ஹோஃபுஃப் 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼192.00
ஈசா டவுன் 25 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.50
ஜிதாஃப்ஸ் 25 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.50
ஜுபைல் 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼192.00
கோபர் 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼192.00
மனமா 25 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.50
முஹாரக் 25 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.50
கதிஃப் 23 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼192.00
ரிஃபா 25 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.50
சித்ரா 25 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.50
உம் சலால் முஹம்மது 25 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼192.50
புடையா : 22 காரட் தங்க விலை