அபுதாபி நகரம் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்க விலை

அபுதாபி நகரம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

அபுதாபி நகரம் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 21 மே 2022 AED د.إ223.75
அஜ்மான் நகரம் 21 மே 2022 AED د.إ223.75
அல் ஐன் 21 மே 2022 AED د.إ223.75
அல் புராய்மி 22 மே 2022 OMR ﷼23.65
அல் கோர் 21 மே 2022 QAR ﷼227.50
அல் மேடம் 21 மே 2022 AED د.إ223.75
அல் குவோஸ் 21 மே 2022 AED د.إ223.75
அல் ரயான் 21 மே 2022 QAR ﷼227.50
அல் சோஹர் 22 மே 2022 OMR ﷼23.65
அல் வக்ரா 21 மே 2022 QAR ﷼227.50
அர் ராம்ஸ் 21 மே 2022 AED د.إ223.75
சுயேக் என 22 மே 2022 OMR ﷼23.65
தைத் 21 மே 2022 AED د.إ223.75
திப்பா அல் புஜைரா 21 மே 2022 AED د.إ223.75
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 21 மே 2022 AED د.إ223.75
தோஹா 21 மே 2022 QAR ﷼227.50
துபாய் நகரம் 21 மே 2022 AED د.إ223.75
புஜைரா நகரம் 21 மே 2022 AED د.إ223.75
கயாதி 21 மே 2022 AED د.إ223.75
ஹட்டா 21 மே 2022 AED د.إ223.75
இப்ரி 22 மே 2022 OMR ﷼23.65
ஜெபல் அலி 21 மே 2022 AED د.إ223.75
கல்பா 21 மே 2022 AED د.إ223.75
கோர் ஃபக்கன் 21 மே 2022 AED د.إ223.75
லிவா ஒயாசிஸ் 21 மே 2022 AED د.إ223.75
மதினத் சயீத் 21 மே 2022 AED د.إ223.75
ராஸ் அல் கைமா 21 மே 2022 AED د.إ223.75
ருவாஸ் 21 மே 2022 AED د.إ223.75
சஹாம் 22 மே 2022 OMR ﷼23.65
ஷார்ஜா நகரம் 21 மே 2022 AED د.إ223.75
உம் அல் குவைன் 21 மே 2022 AED د.إ223.75
உம் சலால் முஹம்மது 21 மே 2022 QAR ﷼227.50
அபுதாபி நகரம் : 22 காரட் தங்க விலை

அபுதாபி நகரம் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 21 மே 2022 AED د.إ210.25
அஜ்மான் நகரம் 21 மே 2022 AED د.إ210.25
அல் ஐன் 21 மே 2022 AED د.إ210.25
அல் புராய்மி 22 மே 2022 OMR ﷼22.65
அல் கோர் 21 மே 2022 QAR ﷼214.50
அல் மேடம் 21 மே 2022 AED د.إ210.25
அல் குவோஸ் 21 மே 2022 AED د.إ210.25
அல் ரயான் 21 மே 2022 QAR ﷼214.50
அல் சோஹர் 22 மே 2022 OMR ﷼22.65
அல் வக்ரா 21 மே 2022 QAR ﷼214.50
அர் ராம்ஸ் 21 மே 2022 AED د.إ210.25
சுயேக் என 22 மே 2022 OMR ﷼22.65
தைத் 21 மே 2022 AED د.إ210.25
திப்பா அல் புஜைரா 21 மே 2022 AED د.إ210.25
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 21 மே 2022 AED د.إ210.25
தோஹா 21 மே 2022 QAR ﷼214.50
துபாய் நகரம் 21 மே 2022 AED د.إ210.25
புஜைரா நகரம் 21 மே 2022 AED د.إ210.25
கயாதி 21 மே 2022 AED د.إ210.25
ஹட்டா 21 மே 2022 AED د.إ210.25
இப்ரி 22 மே 2022 OMR ﷼22.65
ஜெபல் அலி 21 மே 2022 AED د.إ210.25
கல்பா 21 மே 2022 AED د.إ210.25
கோர் ஃபக்கன் 21 மே 2022 AED د.إ210.25
லிவா ஒயாசிஸ் 21 மே 2022 AED د.إ210.25
மதினத் சயீத் 21 மே 2022 AED د.إ210.25
ராஸ் அல் கைமா 21 மே 2022 AED د.إ210.25
ருவாஸ் 21 மே 2022 AED د.إ210.25
சஹாம் 22 மே 2022 OMR ﷼22.65
ஷார்ஜா நகரம் 21 மே 2022 AED د.إ210.25
உம் அல் குவைன் 21 மே 2022 AED د.إ210.25
உம் சலால் முஹம்மது 21 மே 2022 QAR ﷼214.50
அபுதாபி நகரம் : 22 காரட் தங்க விலை