அபுதாபி நகரம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

அபுதாபி நகரம் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ49,190.00
அஜ்மான் நகரம் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ49,190.00
அல் ஐன் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ49,190.00
அல் புராய்மி 02 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼49,190.00
அல் கோர் 02 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼49,190.00
அல் மேடம் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ49,190.00
அல் குவோஸ் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ49,190.00
அல் ரயான் 02 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼49,190.00
அல் சோஹர் 02 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼49,190.00
அல் வக்ரா 02 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼49,190.00
அர் ராம்ஸ் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ49,190.00
சுயேக் என 02 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼49,190.00
தைத் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ49,190.00
திப்பா அல் புஜைரா 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ49,190.00
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ49,190.00
தோஹா 02 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼49,190.00
துபாய் நகரம் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ49,190.00
புஜைரா நகரம் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ49,190.00
கயாதி 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ49,190.00
ஹட்டா 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ49,190.00
இப்ரி 02 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼49,190.00
ஜெபல் அலி 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ49,190.00
கல்பா 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ49,190.00
கோர் ஃபக்கன் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ49,190.00
லிவா ஒயாசிஸ் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ49,190.00
மதினத் சயீத் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ49,190.00
ராஸ் அல் கைமா 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ49,190.00
ருவாஸ் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ49,190.00
சஹாம் 02 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼49,190.00
ஷார்ஜா நகரம் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ49,190.00
உம் அல் குவைன் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ49,190.00
உம் சலால் முஹம்மது 02 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼49,190.00
அபுதாபி நகரம் : 22 காரட் தங்க விலை

அபுதாபி நகரம் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ46,790.00
அஜ்மான் நகரம் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ46,790.00
அல் ஐன் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ46,790.00
அல் புராய்மி 02 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼46,790.00
அல் கோர் 02 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼46,790.00
அல் மேடம் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ46,790.00
அல் குவோஸ் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ46,790.00
அல் ரயான் 02 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼46,790.00
அல் சோஹர் 02 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼46,790.00
அல் வக்ரா 02 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼46,790.00
அர் ராம்ஸ் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ46,790.00
சுயேக் என 02 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼46,790.00
தைத் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ46,790.00
திப்பா அல் புஜைரா 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ46,790.00
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ46,790.00
தோஹா 02 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼46,790.00
துபாய் நகரம் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ46,790.00
புஜைரா நகரம் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ46,790.00
கயாதி 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ46,790.00
ஹட்டா 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ46,790.00
இப்ரி 02 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼46,790.00
ஜெபல் அலி 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ46,790.00
கல்பா 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ46,790.00
கோர் ஃபக்கன் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ46,790.00
லிவா ஒயாசிஸ் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ46,790.00
மதினத் சயீத் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ46,790.00
ராஸ் அல் கைமா 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ46,790.00
ருவாஸ் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ46,790.00
சஹாம் 02 டிசம்பர் 2021 OMR ﷼46,790.00
ஷார்ஜா நகரம் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ46,790.00
உம் அல் குவைன் 02 டிசம்பர் 2021 AED د.إ46,790.00
உம் சலால் முஹம்மது 02 டிசம்பர் 2021 QAR ﷼46,790.00
அபுதாபி நகரம் : 22 காரட் தங்க விலை