அஜ்மான் நகரம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

அஜ்மான் நகரம் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
அஜ்மான் நகரம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
அல் ஐன் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
அல் புராய்மி 15 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.29
அல் மேடம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
அல் குவோஸ் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
அல் சோஹர் 15 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.29
அர் ராம்ஸ் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
சுயேக் என 15 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.29
பார்கா 15 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.29
தைத் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
திப்பா அல் புஜைரா 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
துபாய் நகரம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
புஜைரா நகரம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
ஹட்டா 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
இப்ரி 15 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.29
ஜெபல் அலி 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
கல்பா 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
கோர் ஃபக்கன் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
மதினத் சயீத் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
ராஸ் அல் கைமா 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
ருஸ்டாக் 15 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.29
ருவாஸ் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
சஹாம் 15 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼23.29
ஷார்ஜா நகரம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
உம் அல் குவைன் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ220.65
அஜ்மான் நகரம் : 22 காரட் தங்க விலை

அஜ்மான் நகரம் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
அஜ்மான் நகரம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
அல் ஐன் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
அல் புராய்மி 15 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.35
அல் மேடம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
அல் குவோஸ் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
அல் சோஹர் 15 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.35
அர் ராம்ஸ் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
சுயேக் என 15 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.35
பார்கா 15 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.35
தைத் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
திப்பா அல் புஜைரா 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
துபாய் நகரம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
புஜைரா நகரம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
ஹட்டா 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
இப்ரி 15 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.35
ஜெபல் அலி 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
கல்பா 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
கோர் ஃபக்கன் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
மதினத் சயீத் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
ராஸ் அல் கைமா 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
ருஸ்டாக் 15 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.35
ருவாஸ் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
சஹாம் 15 ஏப்ரல் 2021 OMR ﷼21.35
ஷார்ஜா நகரம் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
உம் அல் குவைன் 17 ஏப்ரல் 2021 AED د.إ202.25
அஜ்மான் நகரம் : 22 காரட் தங்க விலை