அல் ஐன் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

அல் ஐன் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 17 ஜூன் 2024 AED د.إ281.00
அஜ்மான் நகரம் 17 ஜூன் 2024 AED د.إ281.00
அல் ஐன் 17 ஜூன் 2024 AED د.إ281.00
அல் புராய்மி 17 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.50
அல் மேடம் 17 ஜூன் 2024 AED د.إ281.00
அல் குவோஸ் 17 ஜூன் 2024 AED د.إ281.00
அல் சோஹர் 17 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.50
அர் ராம்ஸ் 17 ஜூன் 2024 AED د.إ281.00
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 17 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.50
சுயேக் என 17 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.50
பஹ்லா 17 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.50
பார்கா 17 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.50
பாவ்ஷர் 17 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.50
தைத் 17 ஜூன் 2024 AED د.إ281.00
திப்பா அல் புஜைரா 17 ஜூன் 2024 AED د.إ281.00
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 17 ஜூன் 2024 AED د.إ281.00
துபாய் நகரம் 17 ஜூன் 2024 AED د.إ281.00
புஜைரா நகரம் 17 ஜூன் 2024 AED د.إ281.00
கயாதி 17 ஜூன் 2024 AED د.إ281.00
ஹட்டா 17 ஜூன் 2024 AED د.إ281.00
இப்ரி 17 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.50
ஜெபல் அலி 17 ஜூன் 2024 AED د.إ281.00
கல்பா 17 ஜூன் 2024 AED د.إ281.00
கோர் ஃபக்கன் 17 ஜூன் 2024 AED د.إ281.00
லிவா ஒயாசிஸ் 17 ஜூன் 2024 AED د.إ281.00
மதினத் சயீத் 17 ஜூன் 2024 AED د.إ281.00
மஸ்கட் 17 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.50
நிஸ்வா 17 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.50
ராஸ் அல் கைமா 17 ஜூன் 2024 AED د.إ281.00
ருஸ்டாக் 17 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.50
ருவாஸ் 17 ஜூன் 2024 AED د.إ281.00
சஹாம் 17 ஜூன் 2024 OMR ﷼29.50
ஷார்ஜா நகரம் 17 ஜூன் 2024 AED د.إ281.00
உம் அல் குவைன் 17 ஜூன் 2024 AED د.إ281.00
அல் ஐன் : 22 காரட் தங்க விலை

அல் ஐன் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 17 ஜூன் 2024 AED د.إ260.25
அஜ்மான் நகரம் 17 ஜூன் 2024 AED د.إ260.25
அல் ஐன் 17 ஜூன் 2024 AED د.إ260.25
அல் புராய்மி 17 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.70
அல் மேடம் 17 ஜூன் 2024 AED د.إ260.25
அல் குவோஸ் 17 ஜூன் 2024 AED د.إ260.25
அல் சோஹர் 17 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.70
அர் ராம்ஸ் 17 ஜூன் 2024 AED د.إ260.25
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 17 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.70
சுயேக் என 17 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.70
பஹ்லா 17 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.70
பார்கா 17 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.70
பாவ்ஷர் 17 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.70
தைத் 17 ஜூன் 2024 AED د.إ260.25
திப்பா அல் புஜைரா 17 ஜூன் 2024 AED د.إ260.25
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 17 ஜூன் 2024 AED د.إ260.25
துபாய் நகரம் 17 ஜூன் 2024 AED د.إ260.25
புஜைரா நகரம் 17 ஜூன் 2024 AED د.إ260.25
கயாதி 17 ஜூன் 2024 AED د.إ260.25
ஹட்டா 17 ஜூன் 2024 AED د.إ260.25
இப்ரி 17 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.70
ஜெபல் அலி 17 ஜூன் 2024 AED د.إ260.25
கல்பா 17 ஜூன் 2024 AED د.إ260.25
கோர் ஃபக்கன் 17 ஜூன் 2024 AED د.إ260.25
லிவா ஒயாசிஸ் 17 ஜூன் 2024 AED د.إ260.25
மதினத் சயீத் 17 ஜூன் 2024 AED د.إ260.25
மஸ்கட் 17 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.70
நிஸ்வா 17 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.70
ராஸ் அல் கைமா 17 ஜூன் 2024 AED د.إ260.25
ருஸ்டாக் 17 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.70
ருவாஸ் 17 ஜூன் 2024 AED د.إ260.25
சஹாம் 17 ஜூன் 2024 OMR ﷼27.70
ஷார்ஜா நகரம் 17 ஜூன் 2024 AED د.إ260.25
உம் அல் குவைன் 17 ஜூன் 2024 AED د.إ260.25
அல் ஐன் : 22 காரட் தங்க விலை