அல் ஃபிண்டாஸ் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

அல் ஃபிண்டாஸ் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.35
அல் ஃபஹஹீல் 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.35
அல் ஃபர்வானியா 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.35
அல் ஃபிண்டாஸ் 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.35
அல் ஜஹ்ரா 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.35
அல் மங்காஃப் 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.35
அர் ரிக்கா 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.35
அர் ருமைத்தியா 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.35
சலிமியாவாக 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.35
ஹஃபர் அல் படின் 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼289.00
ஹவல்லி 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.35
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.35
ஜுபைல் 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼289.00
குவைத் நகரம் 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.35
சபா அஸ் சலீம் 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.35
அல் ஃபிண்டாஸ் : 22 காரட் தங்க விலை

அல் ஃபிண்டாஸ் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00
அல் ஃபஹஹீல் 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00
அல் ஃபர்வானியா 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00
அல் ஃபிண்டாஸ் 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00
அல் ஜஹ்ரா 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00
அல் மங்காஃப் 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00
அர் ரிக்கா 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00
அர் ருமைத்தியா 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00
சலிமியாவாக 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00
ஹஃபர் அல் படின் 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼267.00
ஹவல்லி 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00
ஜுபைல் 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼267.00
குவைத் நகரம் 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00
சபா அஸ் சலீம் 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00
அல் ஃபிண்டாஸ் : 22 காரட் தங்க விலை