அல் மேடம் : தங்கம் விலை என்பதை எல்லா அருகே நகரங்கள்

அல் மேடம் : 24 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
அபு தாபியில் நகரம் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
அஜ்மான் நகரம் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
அல் ஐன் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
அல் Buraimi 24 நவம்பர் 2020 OMR ﷼24.33
அல் மேடம் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
அல் Quoz 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
அல் சோஹார் 24 நவம்பர் 2020 OMR ﷼24.33
AR ராம்ஸ் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
என சிப் அல் Jadidah 24 நவம்பர் 2020 OMR ﷼24.33
Suwayq என 24 நவம்பர் 2020 OMR ﷼24.33
Bahla 24 நவம்பர் 2020 OMR ﷼24.33
Barka 24 நவம்பர் 2020 OMR ﷼24.33
Bawshar 24 நவம்பர் 2020 OMR ﷼24.33
Dhaid 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
டிப்பா அல் ஃபுஜைரா 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
டிப்பா அல் Hisn 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
துபாய் நகரம் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
ஃபுஜைரா நகரம் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
ஹத்தா 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
இப்ரி 24 நவம்பர் 2020 OMR ﷼24.33
ஜெபல் அலி 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
Kalba 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
க்ஹோர் Fakkan 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
லிவா ஒயாசிஸ் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
Madinat சயீத் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
மஸ்கட் 24 நவம்பர் 2020 OMR ﷼24.33
நிஸ்வா 24 நவம்பர் 2020 OMR ﷼24.33
ராஸ் அல் கைமா 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
Rustaq 24 நவம்பர் 2020 OMR ﷼24.33
Ruwais 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
Saham 24 நவம்பர் 2020 OMR ﷼24.33
ஷார்ஜா நகரம் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
உம் அல் குவைன் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ226.65
அல் மேடம் : 22 காரத் தங்கம் விலை

அல் மேடம் : 22 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
அபு தாபியில் நகரம் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
அஜ்மான் நகரம் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
அல் ஐன் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
அல் Buraimi 24 நவம்பர் 2020 OMR ﷼22.30
அல் மேடம் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
அல் Quoz 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
அல் சோஹார் 24 நவம்பர் 2020 OMR ﷼22.30
AR ராம்ஸ் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
என சிப் அல் Jadidah 24 நவம்பர் 2020 OMR ﷼22.30
Suwayq என 24 நவம்பர் 2020 OMR ﷼22.30
Bahla 24 நவம்பர் 2020 OMR ﷼22.30
Barka 24 நவம்பர் 2020 OMR ﷼22.30
Bawshar 24 நவம்பர் 2020 OMR ﷼22.30
Dhaid 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
டிப்பா அல் ஃபுஜைரா 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
டிப்பா அல் Hisn 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
துபாய் நகரம் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
ஃபுஜைரா நகரம் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
ஹத்தா 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
இப்ரி 24 நவம்பர் 2020 OMR ﷼22.30
ஜெபல் அலி 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
Kalba 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
க்ஹோர் Fakkan 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
லிவா ஒயாசிஸ் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
Madinat சயீத் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
மஸ்கட் 24 நவம்பர் 2020 OMR ﷼22.30
நிஸ்வா 24 நவம்பர் 2020 OMR ﷼22.30
ராஸ் அல் கைமா 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
Rustaq 24 நவம்பர் 2020 OMR ﷼22.30
Ruwais 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
Saham 24 நவம்பர் 2020 OMR ﷼22.30
ஷார்ஜா நகரம் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
உம் அல் குவைன் 24 நவம்பர் 2020 AED د.إ207.75
அல் மேடம் : 22 காரத் தங்கம் விலை