அல் மங்காஃப் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

அல் மங்காஃப் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 06 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك20.60
அல் ஃபஹஹீல் 06 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك20.60
அல் ஃபர்வானியா 06 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك20.60
அல் ஃபிண்டாஸ் 06 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك20.60
அல் ஜஹ்ரா 06 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك20.60
அல் மங்காஃப் 06 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك20.60
அர் ரிக்கா 06 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك20.60
அர் ருமைத்தியா 06 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك20.60
சலிமியாவாக 06 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك20.60
ஹஃபர் அல் படின் 06 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼254.00
ஹவல்லி 06 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك20.60
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 06 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك20.60
ஜுபைல் 06 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼254.00
குவைத் நகரம் 06 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك20.60
சபா அஸ் சலீம் 06 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك20.60
அல் மங்காஃப் : 22 காரட் தங்க விலை

அல் மங்காஃப் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 06 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك19.45
அல் ஃபஹஹீல் 06 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك19.45
அல் ஃபர்வானியா 06 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك19.45
அல் ஃபிண்டாஸ் 06 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك19.45
அல் ஜஹ்ரா 06 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك19.45
அல் மங்காஃப் 06 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك19.45
அர் ரிக்கா 06 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك19.45
அர் ருமைத்தியா 06 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك19.45
சலிமியாவாக 06 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك19.45
ஹஃபர் அல் படின் 06 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼234.00
ஹவல்லி 06 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك19.45
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 06 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك19.45
ஜுபைல் 06 டிசம்பர் 2023 SAR ﷼234.00
குவைத் நகரம் 06 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك19.45
சபா அஸ் சலீம் 06 டிசம்பர் 2023 KWD د.ك19.45
அல் மங்காஃப் : 22 காரட் தங்க விலை