அல் Manqaf : தங்கம் விலை என்பதை எல்லா அருகே நகரங்கள்

அல் Manqaf : 24 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
அல் அகமதிய 24 நவம்பர் 2020 KWD د.ك18.71
அல் Fahaheel 24 நவம்பர் 2020 KWD د.ك18.71
அல் Farwaniyah 24 நவம்பர் 2020 KWD د.ك18.71
அல் Fintas 24 நவம்பர் 2020 KWD د.ك18.71
அல் ஜஹ் ra 24 நவம்பர் 2020 KWD د.ك18.71
அல் Manqaf 24 நவம்பர் 2020 KWD د.ك18.71
AR Riqqah 24 நவம்பர் 2020 KWD د.ك18.71
AR Rumaithiya 24 நவம்பர் 2020 KWD د.ك18.71
Salimiyah என 24 நவம்பர் 2020 KWD د.ك18.71
ஹாப்ர் அல் அழ்படின் 27 நவம்பர் 2020 SAR ﷼229.11
Hawalli 24 நவம்பர் 2020 KWD د.ك18.71
Surrah போன்ற Janub 24 நவம்பர் 2020 KWD د.ك18.71
Jubail 27 நவம்பர் 2020 SAR ﷼229.11
குவைத் நகரம் 24 நவம்பர் 2020 KWD د.ك18.71
சாபா சலிமாகப் 24 நவம்பர் 2020 KWD د.ك18.71
அல் Manqaf : 22 காரத் தங்கம் விலை

அல் Manqaf : 22 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
அல் அகமதிய 24 நவம்பர் 2020 KWD د.ك17.15
அல் Fahaheel 24 நவம்பர் 2020 KWD د.ك17.15
அல் Farwaniyah 24 நவம்பர் 2020 KWD د.ك17.15
அல் Fintas 24 நவம்பர் 2020 KWD د.ك17.15
அல் ஜஹ் ra 24 நவம்பர் 2020 KWD د.ك17.15
அல் Manqaf 24 நவம்பர் 2020 KWD د.ك17.15
AR Riqqah 24 நவம்பர் 2020 KWD د.ك17.15
AR Rumaithiya 24 நவம்பர் 2020 KWD د.ك17.15
Salimiyah என 24 நவம்பர் 2020 KWD د.ك17.15
ஹாப்ர் அல் அழ்படின் 27 நவம்பர் 2020 SAR ﷼210.00
Hawalli 24 நவம்பர் 2020 KWD د.ك17.15
Surrah போன்ற Janub 24 நவம்பர் 2020 KWD د.ك17.15
Jubail 27 நவம்பர் 2020 SAR ﷼210.00
குவைத் நகரம் 24 நவம்பர் 2020 KWD د.ك17.15
சாபா சலிமாகப் 24 நவம்பர் 2020 KWD د.ك17.15
அல் Manqaf : 22 காரத் தங்கம் விலை