அல் Qunfudhah : தங்கம் விலை என்பதை எல்லா அருகே நகரங்கள்

அல் Qunfudhah : 24 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
ஆப 27 நவம்பர் 2020 SAR ﷼229.11
அல் Qunfudhah 27 நவம்பர் 2020 SAR ﷼229.11
காமிஸ் Mushait 27 நவம்பர் 2020 SAR ﷼229.11
மெக்கா 27 நவம்பர் 2020 SAR ﷼229.11
Ta என்றால் 27 நவம்பர் 2020 SAR ﷼229.11
அல் Qunfudhah : 22 காரத் தங்கம் விலை

அல் Qunfudhah : 22 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
ஆப 27 நவம்பர் 2020 SAR ﷼210.00
அல் Qunfudhah 27 நவம்பர் 2020 SAR ﷼210.00
காமிஸ் Mushait 27 நவம்பர் 2020 SAR ﷼210.00
மெக்கா 27 நவம்பர் 2020 SAR ﷼210.00
Ta என்றால் 27 நவம்பர் 2020 SAR ﷼210.00
அல் Qunfudhah : 22 காரத் தங்கம் விலை