அர் ராம்ஸ் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

அர் ராம்ஸ் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
அஜ்மான் நகரம் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
அல் ஐன் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
அல் புராய்மி 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼24.00
அல் மேடம் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
அல் குவோஸ் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
அல் சோஹர் 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼24.00
அர் ராம்ஸ் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
சுயேக் என 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼24.00
பார்கா 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼24.00
தைத் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
திப்பா அல் புஜைரா 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
துபாய் நகரம் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
புஜைரா நகரம் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
ஹட்டா 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
இப்ரி 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼24.00
ஜெபல் அலி 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
கல்பா 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
கோர் ஃபக்கன் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
ராஸ் அல் கைமா 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
ருஸ்டாக் 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼24.00
சஹாம் 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼24.00
ஷார்ஜா நகரம் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
உம் அல் குவைன் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ222.56
அர் ராம்ஸ் : 22 காரட் தங்க விலை

அர் ராம்ஸ் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
அஜ்மான் நகரம் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
அல் ஐன் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
அல் புராய்மி 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼22.00
அல் மேடம் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
அல் குவோஸ் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
அல் சோஹர் 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼22.00
அர் ராம்ஸ் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
சுயேக் என 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼22.00
பார்கா 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼22.00
தைத் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
திப்பா அல் புஜைரா 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
துபாய் நகரம் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
புஜைரா நகரம் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
ஹட்டா 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
இப்ரி 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼22.00
ஜெபல் அலி 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
கல்பா 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
கோர் ஃபக்கன் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
ராஸ் அல் கைமா 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
ருஸ்டாக் 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼22.00
சஹாம் 27 நவம்பர் 2021 OMR ﷼22.00
ஷார்ஜா நகரம் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
உம் அல் குவைன் 27 நவம்பர் 2021 AED د.إ204.00
அர் ராம்ஸ் : 22 காரட் தங்க விலை