அர் ரிக்கா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

அர் ரிக்கா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 21 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك19.55
அல் ஃபஹஹீல் 21 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك19.55
அல் ஃபர்வானியா 21 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك19.55
அல் ஃபிண்டாஸ் 21 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك19.55
அல் ஜஹ்ரா 21 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك19.55
அல் மங்காஃப் 21 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك19.55
அர் ரிக்கா 21 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك19.55
அர் ருமைத்தியா 21 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك19.55
சலிமியாவாக 21 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك19.55
ஹஃபர் அல் படின் 21 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼242.00
ஹவல்லி 21 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك19.55
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 21 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك19.55
ஜுபைல் 21 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼242.00
குவைத் நகரம் 21 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك19.55
சபா அஸ் சலீம் 21 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك19.55
அர் ரிக்கா : 22 காரட் தங்க விலை

அர் ரிக்கா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 21 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك18.50
அல் ஃபஹஹீல் 21 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك18.50
அல் ஃபர்வானியா 21 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك18.50
அல் ஃபிண்டாஸ் 21 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك18.50
அல் ஜஹ்ரா 21 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك18.50
அல் மங்காஃப் 21 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك18.50
அர் ரிக்கா 21 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك18.50
அர் ருமைத்தியா 21 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك18.50
சலிமியாவாக 21 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك18.50
ஹஃபர் அல் படின் 21 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼223.00
ஹவல்லி 21 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك18.50
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 21 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك18.50
ஜுபைல் 21 செப்டம்பர் 2023 SAR ﷼223.00
குவைத் நகரம் 21 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك18.50
சபா அஸ் சலீம் 21 செப்டம்பர் 2023 KWD د.ك18.50
அர் ரிக்கா : 22 காரட் தங்க விலை