தம்மம் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

தம்மம் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.30
அல் கோர் 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼231.00
அல் மாலிகியா 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.30
அல் ரயான் 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼231.00
அல் வக்ரா 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼231.00
புடையா 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.30
தம்மம் 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼235.00
தோஹா 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼231.00
ஹமாத் டவுன் 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.30
ஹோஃபுஃப் 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼235.00
ஈசா டவுன் 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.30
ஜிதாஃப்ஸ் 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.30
ஜுபைல் 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼235.00
கோபர் 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼235.00
மனமா 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.30
முஹாரக் 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.30
கதிஃப் 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼235.00
ரிஃபா 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.30
சித்ரா 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.30
உம் சலால் முஹம்மது 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼231.00
தம்மம் : 22 காரட் தங்க விலை

தம்மம் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.00
அல் கோர் 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼217.50
அல் மாலிகியா 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.00
அல் ரயான் 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼217.50
அல் வக்ரா 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼217.50
புடையா 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.00
தம்மம் 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼217.00
தோஹா 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼217.50
ஹமாத் டவுன் 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.00
ஹோஃபுஃப் 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼217.00
ஈசா டவுன் 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.00
ஜிதாஃப்ஸ் 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.00
ஜுபைல் 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼217.00
கோபர் 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼217.00
மனமா 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.00
முஹாரக் 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.00
கதிஃப் 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼217.00
ரிஃபா 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.00
சித்ரா 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.00
உம் சலால் முஹம்மது 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼217.50
தம்மம் : 22 காரட் தங்க விலை