தைத் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

தைத் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
அஜ்மான் நகரம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
அல் ஐன் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
அல் புராய்மி 07 ஜூன் 2023 OMR ﷼25.05
அல் மேடம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
அல் குவோஸ் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
அல் சோஹர் 07 ஜூன் 2023 OMR ﷼25.05
அர் ராம்ஸ் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 07 ஜூன் 2023 OMR ﷼25.05
சுயேக் என 07 ஜூன் 2023 OMR ﷼25.05
பஹ்லா 07 ஜூன் 2023 OMR ﷼25.05
பார்கா 07 ஜூன் 2023 OMR ﷼25.05
பாவ்ஷர் 07 ஜூன் 2023 OMR ﷼25.05
தைத் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
திப்பா அல் புஜைரா 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
துபாய் நகரம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
புஜைரா நகரம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
ஹட்டா 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
இப்ரி 07 ஜூன் 2023 OMR ﷼25.05
ஜெபல் அலி 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
கல்பா 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
கோர் ஃபக்கன் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
மதினத் சயீத் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
மஸ்கட் 07 ஜூன் 2023 OMR ﷼25.05
நிஸ்வா 07 ஜூன் 2023 OMR ﷼25.05
ராஸ் அல் கைமா 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
ருஸ்டாக் 07 ஜூன் 2023 OMR ﷼25.05
சஹாம் 07 ஜூன் 2023 OMR ﷼25.05
ஷார்ஜா நகரம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
உம் அல் குவைன் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ238.75
தைத் : 22 காரட் தங்க விலை

தைத் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அபுதாபி நகரம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
அஜ்மான் நகரம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
அல் ஐன் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
அல் புராய்மி 07 ஜூன் 2023 OMR ﷼23.95
அல் மேடம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
அல் குவோஸ் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
அல் சோஹர் 07 ஜூன் 2023 OMR ﷼23.95
அர் ராம்ஸ் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
சிப் அல் ஜாதிதாவாக 07 ஜூன் 2023 OMR ﷼23.95
சுயேக் என 07 ஜூன் 2023 OMR ﷼23.95
பஹ்லா 07 ஜூன் 2023 OMR ﷼23.95
பார்கா 07 ஜூன் 2023 OMR ﷼23.95
பாவ்ஷர் 07 ஜூன் 2023 OMR ﷼23.95
தைத் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
திப்பா அல் புஜைரா 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
திப்பா அல் ஹிஸ்ன் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
துபாய் நகரம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
புஜைரா நகரம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
ஹட்டா 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
இப்ரி 07 ஜூன் 2023 OMR ﷼23.95
ஜெபல் அலி 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
கல்பா 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
கோர் ஃபக்கன் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
மதினத் சயீத் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
மஸ்கட் 07 ஜூன் 2023 OMR ﷼23.95
நிஸ்வா 07 ஜூன் 2023 OMR ﷼23.95
ராஸ் அல் கைமா 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
ருஸ்டாக் 07 ஜூன் 2023 OMR ﷼23.95
சஹாம் 07 ஜூன் 2023 OMR ﷼23.95
ஷார்ஜா நகரம் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
உம் அல் குவைன் 07 ஜூன் 2023 AED د.إ221.00
தைத் : 22 காரட் தங்க விலை