துபாய் நகரம் : தங்கம் விலை என்பதை எல்லா அருகே நகரங்கள்

துபாய் நகரம் : 24 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
அபு தாபியில் நகரம் 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ222.02
அஜ்மான் நகரம் 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ222.02
அல் ஐன் 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ222.02
அல் Buraimi 28 நவம்பர் 2020 OMR ﷼23.89
அல் மேடம் 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ222.02
அல் Quoz 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ222.02
அல் சோஹார் 28 நவம்பர் 2020 OMR ﷼23.89
AR ராம்ஸ் 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ222.02
Suwayq என 28 நவம்பர் 2020 OMR ﷼23.89
Barka 28 நவம்பர் 2020 OMR ﷼23.89
Dhaid 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ222.02
டிப்பா அல் ஃபுஜைரா 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ222.02
டிப்பா அல் Hisn 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ222.02
துபாய் நகரம் 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ222.02
ஃபுஜைரா நகரம் 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ222.02
Ghayathi 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ222.02
ஹத்தா 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ222.02
இப்ரி 28 நவம்பர் 2020 OMR ﷼23.89
ஜெபல் அலி 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ222.02
Kalba 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ222.02
க்ஹோர் Fakkan 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ222.02
லிவா ஒயாசிஸ் 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ222.02
Madinat சயீத் 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ222.02
ராஸ் அல் கைமா 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ222.02
Rustaq 28 நவம்பர் 2020 OMR ﷼23.89
Ruwais 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ222.02
Saham 28 நவம்பர் 2020 OMR ﷼23.89
ஷார்ஜா நகரம் 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ222.02
உம் அல் குவைன் 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ222.02
துபாய் நகரம் : 22 காரத் தங்கம் விலை

துபாய் நகரம் : 22 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
அபு தாபியில் நகரம் 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.50
அஜ்மான் நகரம் 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.50
அல் ஐன் 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.50
அல் Buraimi 28 நவம்பர் 2020 OMR ﷼21.90
அல் மேடம் 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.50
அல் Quoz 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.50
அல் சோஹார் 28 நவம்பர் 2020 OMR ﷼21.90
AR ராம்ஸ் 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.50
Suwayq என 28 நவம்பர் 2020 OMR ﷼21.90
Barka 28 நவம்பர் 2020 OMR ﷼21.90
Dhaid 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.50
டிப்பா அல் ஃபுஜைரா 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.50
டிப்பா அல் Hisn 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.50
துபாய் நகரம் 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.50
ஃபுஜைரா நகரம் 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.50
Ghayathi 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.50
ஹத்தா 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.50
இப்ரி 28 நவம்பர் 2020 OMR ﷼21.90
ஜெபல் அலி 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.50
Kalba 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.50
க்ஹோர் Fakkan 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.50
லிவா ஒயாசிஸ் 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.50
Madinat சயீத் 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.50
ராஸ் அல் கைமா 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.50
Rustaq 28 நவம்பர் 2020 OMR ﷼21.90
Ruwais 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.50
Saham 28 நவம்பர் 2020 OMR ﷼21.90
ஷார்ஜா நகரம் 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.50
உம் அல் குவைன் 29 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.50
துபாய் நகரம் : 22 காரத் தங்கம் விலை