ஹா IL : தங்கம் விலை என்பதை எல்லா அருகே நகரங்கள்

ஹா IL : 24 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
Buraydah, 24 நவம்பர் 2020 SAR ﷼231.29
ஹா IL 24 நவம்பர் 2020 SAR ﷼231.29
ஹா IL : 22 காரத் தங்கம் விலை

ஹா IL : 22 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
Buraydah, 24 நவம்பர் 2020 SAR ﷼212.00
ஹா IL 24 நவம்பர் 2020 SAR ﷼212.00
ஹா IL : 22 காரத் தங்கம் விலை