ஹவல்லி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஹவல்லி : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.27
அல் ஃபஹஹீல் 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.27
அல் ஃபர்வானியா 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.27
அல் ஃபிண்டாஸ் 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.27
அல் ஜஹ்ரா 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.27
அல் மங்காஃப் 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.27
அர் ரிக்கா 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.27
அர் ருமைத்தியா 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.27
சலிமியாவாக 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.27
ஹஃபர் அல் படின் 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼224.74
ஹவல்லி 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.27
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.27
ஜுபைல் 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼224.74
குவைத் நகரம் 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.27
சபா அஸ் சலீம் 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.27
ஹவல்லி : 22 காரட் தங்க விலை

ஹவல்லி : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் அஹ்மதி 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.75
அல் ஃபஹஹீல் 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.75
அல் ஃபர்வானியா 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.75
அல் ஃபிண்டாஸ் 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.75
அல் ஜஹ்ரா 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.75
அல் மங்காஃப் 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.75
அர் ரிக்கா 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.75
அர் ருமைத்தியா 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.75
சலிமியாவாக 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.75
ஹஃபர் அல் படின் 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼206.00
ஹவல்லி 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.75
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.75
ஜுபைல் 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼206.00
குவைத் நகரம் 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.75
சபா அஸ் சலீம் 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.75
ஹவல்லி : 22 காரட் தங்க விலை