ஜுபைல் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்க விலை

ஜுபைல் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஜுபைல் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 22 மே 2022 BHD .د.ب23.00
அல் அஹ்மதி 21 மே 2022 KWD د.ك18.60
அல் ஃபஹஹீல் 21 மே 2022 KWD د.ك18.60
அல் ஃபர்வானியா 21 மே 2022 KWD د.ك18.60
அல் ஃபிண்டாஸ் 21 மே 2022 KWD د.ك18.60
அல் கோர் 21 மே 2022 QAR ﷼227.50
அல் மாலிகியா 22 மே 2022 BHD .د.ب23.00
அல் மங்காஃப் 21 மே 2022 KWD د.ك18.60
அல் ரயான் 21 மே 2022 QAR ﷼227.50
அல் வக்ரா 21 மே 2022 QAR ﷼227.50
அர் ரிக்கா 21 மே 2022 KWD د.ك18.60
அர் ருமைத்தியா 21 மே 2022 KWD د.ك18.60
சலிமியாவாக 21 மே 2022 KWD د.ك18.60
புடையா 22 மே 2022 BHD .د.ب23.00
தம்மம் 21 மே 2022 SAR ﷼232.00
தோஹா 21 மே 2022 QAR ﷼227.50
ஹமாத் டவுன் 22 மே 2022 BHD .د.ب23.00
ஹவல்லி 21 மே 2022 KWD د.ك18.60
ஹோஃபுஃப் 21 மே 2022 SAR ﷼232.00
ஈசா டவுன் 22 மே 2022 BHD .د.ب23.00
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 21 மே 2022 KWD د.ك18.60
ஜிதாஃப்ஸ் 22 மே 2022 BHD .د.ب23.00
ஜுபைல் 21 மே 2022 SAR ﷼232.00
கோபர் 21 மே 2022 SAR ﷼232.00
குவைத் நகரம் 21 மே 2022 KWD د.ك18.60
மனமா 22 மே 2022 BHD .د.ب23.00
முஹாரக் 22 மே 2022 BHD .د.ب23.00
கதிஃப் 21 மே 2022 SAR ﷼232.00
ரிஃபா 22 மே 2022 BHD .د.ب23.00
சபா அஸ் சலீம் 21 மே 2022 KWD د.ك18.60
சித்ரா 22 மே 2022 BHD .د.ب23.00
உம் சலால் முஹம்மது 21 மே 2022 QAR ﷼227.50
ஜுபைல் : 22 காரட் தங்க விலை

ஜுபைல் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 22 மே 2022 BHD .د.ب21.70
அல் அஹ்மதி 21 மே 2022 KWD د.ك17.65
அல் ஃபஹஹீல் 21 மே 2022 KWD د.ك17.65
அல் ஃபர்வானியா 21 மே 2022 KWD د.ك17.65
அல் ஃபிண்டாஸ் 21 மே 2022 KWD د.ك17.65
அல் கோர் 21 மே 2022 QAR ﷼214.50
அல் மாலிகியா 22 மே 2022 BHD .د.ب21.70
அல் மங்காஃப் 21 மே 2022 KWD د.ك17.65
அல் ரயான் 21 மே 2022 QAR ﷼214.50
அல் வக்ரா 21 மே 2022 QAR ﷼214.50
அர் ரிக்கா 21 மே 2022 KWD د.ك17.65
அர் ருமைத்தியா 21 மே 2022 KWD د.ك17.65
சலிமியாவாக 21 மே 2022 KWD د.ك17.65
புடையா 22 மே 2022 BHD .د.ب21.70
தம்மம் 21 மே 2022 SAR ﷼214.00
தோஹா 21 மே 2022 QAR ﷼214.50
ஹமாத் டவுன் 22 மே 2022 BHD .د.ب21.70
ஹவல்லி 21 மே 2022 KWD د.ك17.65
ஹோஃபுஃப் 21 மே 2022 SAR ﷼214.00
ஈசா டவுன் 22 மே 2022 BHD .د.ب21.70
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 21 மே 2022 KWD د.ك17.65
ஜிதாஃப்ஸ் 22 மே 2022 BHD .د.ب21.70
ஜுபைல் 21 மே 2022 SAR ﷼214.00
கோபர் 21 மே 2022 SAR ﷼214.00
குவைத் நகரம் 21 மே 2022 KWD د.ك17.65
மனமா 22 மே 2022 BHD .د.ب21.70
முஹாரக் 22 மே 2022 BHD .د.ب21.70
கதிஃப் 21 மே 2022 SAR ﷼214.00
ரிஃபா 22 மே 2022 BHD .د.ب21.70
சபா அஸ் சலீம் 21 மே 2022 KWD د.ك17.65
சித்ரா 22 மே 2022 BHD .د.ب21.70
உம் சலால் முஹம்மது 21 மே 2022 QAR ﷼214.50
ஜுபைல் : 22 காரட் தங்க விலை