ஜுபைல் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஜுபைல் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13
அல் அஹ்மதி 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.55
அல் ஃபஹஹீல் 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.55
அல் ஃபர்வானியா 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.55
அல் ஃபிண்டாஸ் 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.55
அல் கோர் 25 ஜூலை 2021 QAR ﷼228.56
அல் மாலிகியா 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13
அல் மங்காஃப் 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.55
அல் ரயான் 25 ஜூலை 2021 QAR ﷼228.56
அல் வக்ரா 25 ஜூலை 2021 QAR ﷼228.56
அர் ரிக்கா 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.55
அர் ருமைத்தியா 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.55
சலிமியாவாக 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.55
புடையா 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13
தம்மம் 25 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
தோஹா 25 ஜூலை 2021 QAR ﷼228.56
ஹமாத் டவுன் 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13
ஹவல்லி 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.55
ஹோஃபுஃப் 25 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
ஈசா டவுன் 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.55
ஜிதாஃப்ஸ் 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13
ஜுபைல் 25 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
கோபர் 25 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
குவைத் நகரம் 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.55
மனமா 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13
முஹாரக் 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13
கதிஃப் 25 ஜூலை 2021 SAR ﷼228.02
ரிஃபா 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13
சபா அஸ் சலீம் 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك18.55
சித்ரா 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب23.13
உம் சலால் முஹம்மது 25 ஜூலை 2021 QAR ﷼228.56
ஜுபைல் : 22 காரட் தங்க விலை

ஜுபைல் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20
அல் அஹ்மதி 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.00
அல் ஃபஹஹீல் 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.00
அல் ஃபர்வானியா 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.00
அல் ஃபிண்டாஸ் 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.00
அல் கோர் 25 ஜூலை 2021 QAR ﷼209.50
அல் மாலிகியா 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20
அல் மங்காஃப் 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.00
அல் ரயான் 25 ஜூலை 2021 QAR ﷼209.50
அல் வக்ரா 25 ஜூலை 2021 QAR ﷼209.50
அர் ரிக்கா 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.00
அர் ருமைத்தியா 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.00
சலிமியாவாக 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.00
புடையா 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20
தம்மம் 25 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
தோஹா 25 ஜூலை 2021 QAR ﷼209.50
ஹமாத் டவுன் 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20
ஹவல்லி 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.00
ஹோஃபுஃப் 25 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
ஈசா டவுன் 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.00
ஜிதாஃப்ஸ் 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20
ஜுபைல் 25 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
கோபர் 25 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
குவைத் நகரம் 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.00
மனமா 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20
முஹாரக் 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20
கதிஃப் 25 ஜூலை 2021 SAR ﷼209.00
ரிஃபா 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20
சபா அஸ் சலீம் 25 ஜூலை 2021 KWD د.ك17.00
சித்ரா 24 ஜூலை 2021 BHD .د.ب21.20
உம் சலால் முஹம்மது 25 ஜூலை 2021 QAR ﷼209.50
ஜுபைல் : 22 காரட் தங்க விலை