ஜுபைல் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஜுபைல் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
அல் அஹ்மதி 26 நவம்பர் 2021 KWD د.ك18.66
அல் ஃபஹஹீல் 26 நவம்பர் 2021 KWD د.ك18.66
அல் ஃபர்வானியா 26 நவம்பர் 2021 KWD د.ك18.66
அல் ஃபிண்டாஸ் 26 நவம்பர் 2021 KWD د.ك18.66
அல் கோர் 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼226.93
அல் மாலிகியா 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
அல் மங்காஃப் 26 நவம்பர் 2021 KWD د.ك18.66
அல் ரயான் 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼226.93
அல் வக்ரா 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼226.93
அர் ரிக்கா 26 நவம்பர் 2021 KWD د.ك18.66
அர் ருமைத்தியா 26 நவம்பர் 2021 KWD د.ك18.66
சலிமியாவாக 26 நவம்பர் 2021 KWD د.ك18.66
புடையா 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
தம்மம் 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
தோஹா 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼226.93
ஹமாத் டவுன் 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
ஹவல்லி 26 நவம்பர் 2021 KWD د.ك18.66
ஹோஃபுஃப் 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
ஈசா டவுன் 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 26 நவம்பர் 2021 KWD د.ك18.66
ஜிதாஃப்ஸ் 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
ஜுபைல் 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
கோபர் 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
குவைத் நகரம் 26 நவம்பர் 2021 KWD د.ك18.66
மனமா 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
முஹாரக் 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
கதிஃப் 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼226.93
ரிஃபா 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
சபா அஸ் சலீம் 26 நவம்பர் 2021 KWD د.ك18.66
சித்ரா 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب23.02
உம் சலால் முஹம்மது 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼226.93
ஜுபைல் : 22 காரட் தங்க விலை

ஜுபைல் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
அல் அஹ்மதி 26 நவம்பர் 2021 KWD د.ك17.10
அல் ஃபஹஹீல் 26 நவம்பர் 2021 KWD د.ك17.10
அல் ஃபர்வானியா 26 நவம்பர் 2021 KWD د.ك17.10
அல் ஃபிண்டாஸ் 26 நவம்பர் 2021 KWD د.ك17.10
அல் கோர் 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼208.00
அல் மாலிகியா 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
அல் மங்காஃப் 26 நவம்பர் 2021 KWD د.ك17.10
அல் ரயான் 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼208.00
அல் வக்ரா 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼208.00
அர் ரிக்கா 26 நவம்பர் 2021 KWD د.ك17.10
அர் ருமைத்தியா 26 நவம்பர் 2021 KWD د.ك17.10
சலிமியாவாக 26 நவம்பர் 2021 KWD د.ك17.10
புடையா 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
தம்மம் 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
தோஹா 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼208.00
ஹமாத் டவுன் 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
ஹவல்லி 26 நவம்பர் 2021 KWD د.ك17.10
ஹோஃபுஃப் 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
ஈசா டவுன் 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 26 நவம்பர் 2021 KWD د.ك17.10
ஜிதாஃப்ஸ் 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
ஜுபைல் 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
கோபர் 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
குவைத் நகரம் 26 நவம்பர் 2021 KWD د.ك17.10
மனமா 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
முஹாரக் 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
கதிஃப் 27 நவம்பர் 2021 SAR ﷼208.00
ரிஃபா 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
சபா அஸ் சலீம் 26 நவம்பர் 2021 KWD د.ك17.10
சித்ரா 27 நவம்பர் 2021 BHD .د.ب21.10
உம் சலால் முஹம்மது 27 நவம்பர் 2021 QAR ﷼208.00
ஜுபைல் : 22 காரட் தங்க விலை