ஜுபைல் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஜுபைல் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.30
அல் அஹ்மதி 06 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك18.90
அல் ஃபஹஹீல் 06 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك18.90
அல் ஃபர்வானியா 06 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك18.90
அல் ஃபிண்டாஸ் 06 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك18.90
அல் கோர் 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼231.00
அல் மாலிகியா 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.30
அல் மங்காஃப் 06 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك18.90
அல் ரயான் 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼231.00
அல் வக்ரா 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼231.00
அர் ரிக்கா 06 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك18.90
அர் ருமைத்தியா 06 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك18.90
சலிமியாவாக 06 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك18.90
புடையா 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.30
தம்மம் 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼235.00
தோஹா 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼231.00
ஹமாத் டவுன் 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.30
ஹவல்லி 06 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك18.90
ஹோஃபுஃப் 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼235.00
ஈசா டவுன் 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.30
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 06 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك18.90
ஜிதாஃப்ஸ் 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.30
ஜுபைல் 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼235.00
கோபர் 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼235.00
குவைத் நகரம் 06 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك18.90
மனமா 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.30
முஹாரக் 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.30
கதிஃப் 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼235.00
ரிஃபா 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.30
சபா அஸ் சலீம் 06 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك18.90
சித்ரா 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب23.30
உம் சலால் முஹம்மது 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼231.00
ஜுபைல் : 22 காரட் தங்க விலை

ஜுபைல் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.00
அல் அஹ்மதி 06 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك17.85
அல் ஃபஹஹீல் 06 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك17.85
அல் ஃபர்வானியா 06 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك17.85
அல் ஃபிண்டாஸ் 06 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك17.85
அல் கோர் 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼217.50
அல் மாலிகியா 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.00
அல் மங்காஃப் 06 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك17.85
அல் ரயான் 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼217.50
அல் வக்ரா 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼217.50
அர் ரிக்கா 06 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك17.85
அர் ருமைத்தியா 06 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك17.85
சலிமியாவாக 06 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك17.85
புடையா 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.00
தம்மம் 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼217.00
தோஹா 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼217.50
ஹமாத் டவுன் 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.00
ஹவல்லி 06 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك17.85
ஹோஃபுஃப் 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼217.00
ஈசா டவுன் 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.00
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 06 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك17.85
ஜிதாஃப்ஸ் 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.00
ஜுபைல் 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼217.00
கோபர் 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼217.00
குவைத் நகரம் 06 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك17.85
மனமா 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.00
முஹாரக் 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.00
கதிஃப் 07 பிப்ரவரி 2023 SAR ﷼217.00
ரிஃபா 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.00
சபா அஸ் சலீம் 06 பிப்ரவரி 2023 KWD د.ك17.85
சித்ரா 07 பிப்ரவரி 2023 BHD .د.ب22.00
உம் சலால் முஹம்மது 06 பிப்ரவரி 2023 QAR ﷼217.50
ஜுபைல் : 22 காரட் தங்க விலை