ஜுபைல் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஜுபைல் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.40
அல் அஹ்மதி 27 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.85
அல் ஃபஹஹீல் 27 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.85
அல் ஃபர்வானியா 27 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.85
அல் ஃபிண்டாஸ் 27 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.85
அல் கோர் 26 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼203.00
அல் மாலிகியா 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.40
அல் மங்காஃப் 27 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.85
அல் ரயான் 26 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼203.00
அல் வக்ரா 26 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼203.00
அர் ரிக்கா 27 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.85
அர் ருமைத்தியா 27 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.85
சலிமியாவாக 27 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.85
புடையா 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.40
தம்மம் 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼207.00
தோஹா 26 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼203.00
ஹமாத் டவுன் 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.40
ஹவல்லி 27 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.85
ஹோஃபுஃப் 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼207.00
ஈசா டவுன் 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.40
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 27 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.85
ஜிதாஃப்ஸ் 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.40
ஜுபைல் 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼207.00
கோபர் 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼207.00
குவைத் நகரம் 27 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.85
மனமா 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.40
முஹாரக் 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.40
கதிஃப் 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼207.00
ரிஃபா 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.40
சபா அஸ் சலீம் 27 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.85
சித்ரா 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب20.40
உம் சலால் முஹம்மது 26 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼203.00
ஜுபைல் : 22 காரட் தங்க விலை

ஜுபைல் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.40
அல் அஹ்மதி 27 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.10
அல் ஃபஹஹீல் 27 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.10
அல் ஃபர்வானியா 27 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.10
அல் ஃபிண்டாஸ் 27 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.10
அல் கோர் 26 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼192.00
அல் மாலிகியா 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.40
அல் மங்காஃப் 27 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.10
அல் ரயான் 26 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼192.00
அல் வக்ரா 26 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼192.00
அர் ரிக்கா 27 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.10
அர் ருமைத்தியா 27 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.10
சலிமியாவாக 27 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.10
புடையா 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.40
தம்மம் 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼191.00
தோஹா 26 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼192.00
ஹமாத் டவுன் 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.40
ஹவல்லி 27 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.10
ஹோஃபுஃப் 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼191.00
ஈசா டவுன் 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.40
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 27 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.10
ஜிதாஃப்ஸ் 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.40
ஜுபைல் 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼191.00
கோபர் 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼191.00
குவைத் நகரம் 27 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.10
மனமா 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.40
முஹாரக் 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.40
கதிஃப் 26 செப்டம்பர் 2022 SAR ﷼191.00
ரிஃபா 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.40
சபா அஸ் சலீம் 27 செப்டம்பர் 2022 KWD د.ك16.10
சித்ரா 27 செப்டம்பர் 2022 BHD .د.ب19.40
உம் சலால் முஹம்மது 26 செப்டம்பர் 2022 QAR ﷼192.00
ஜுபைல் : 22 காரட் தங்க விலை