ஜுபைல் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஜுபைல் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.80
அல் அஹ்மதி 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.35
அல் ஃபஹஹீல் 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.35
அல் ஃபர்வானியா 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.35
அல் ஃபிண்டாஸ் 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.35
அல் கோர் 24 ஜூன் 2024 QAR ﷼284.00
அல் மாலிகியா 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.80
அல் மங்காஃப் 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.35
அல் ரயான் 24 ஜூன் 2024 QAR ﷼284.00
அல் வக்ரா 24 ஜூன் 2024 QAR ﷼284.00
அர் ரிக்கா 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.35
அர் ருமைத்தியா 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.35
சலிமியாவாக 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.35
புடையா 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.80
தம்மம் 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼289.00
தோஹா 24 ஜூன் 2024 QAR ﷼284.00
ஹமாத் டவுன் 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.80
ஹவல்லி 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.35
ஹோஃபுஃப் 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼289.00
ஈசா டவுன் 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.80
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.35
ஜிதாஃப்ஸ் 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.80
ஜுபைல் 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼289.00
கோபர் 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼289.00
குவைத் நகரம் 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.35
மனமா 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.80
முஹாரக் 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.80
கதிஃப் 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼289.00
ரிஃபா 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.80
சபா அஸ் சலீம் 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك23.35
சித்ரா 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب28.80
உம் சலால் முஹம்மது 24 ஜூன் 2024 QAR ﷼284.00
ஜுபைல் : 22 காரட் தங்க விலை

ஜுபைல் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.10
அல் அஹ்மதி 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00
அல் ஃபஹஹீல் 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00
அல் ஃபர்வானியா 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00
அல் ஃபிண்டாஸ் 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00
அல் கோர் 24 ஜூன் 2024 QAR ﷼266.50
அல் மாலிகியா 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.10
அல் மங்காஃப் 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00
அல் ரயான் 24 ஜூன் 2024 QAR ﷼266.50
அல் வக்ரா 24 ஜூன் 2024 QAR ﷼266.50
அர் ரிக்கா 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00
அர் ருமைத்தியா 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00
சலிமியாவாக 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00
புடையா 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.10
தம்மம் 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼267.00
தோஹா 24 ஜூன் 2024 QAR ﷼266.50
ஹமாத் டவுன் 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.10
ஹவல்லி 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00
ஹோஃபுஃப் 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼267.00
ஈசா டவுன் 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.10
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00
ஜிதாஃப்ஸ் 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.10
ஜுபைல் 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼267.00
கோபர் 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼267.00
குவைத் நகரம் 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00
மனமா 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.10
முஹாரக் 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.10
கதிஃப் 24 ஜூன் 2024 SAR ﷼267.00
ரிஃபா 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.10
சபா அஸ் சலீம் 22 ஜூன் 2024 KWD د.ك22.00
சித்ரா 24 ஜூன் 2024 BHD .د.ب27.10
உம் சலால் முஹம்மது 24 ஜூன் 2024 QAR ﷼266.50
ஜுபைல் : 22 காரட் தங்க விலை