ஜுபைல் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

ஜுபைல் : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.69
அல் அஹ்மதி 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.27
அல் ஃபஹஹீல் 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.27
அல் ஃபர்வானியா 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.27
அல் ஃபிண்டாஸ் 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.27
அல் கோர் 17 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼225.83
அல் மாலிகியா 18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.69
அல் மங்காஃப் 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.27
அல் ரயான் 17 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼225.83
அல் வக்ரா 17 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼225.83
அர் ரிக்கா 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.27
அர் ருமைத்தியா 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.27
சலிமியாவாக 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.27
புடையா 18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.69
தம்மம் 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼224.74
தோஹா 17 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼225.83
ஹமாத் டவுன் 18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.69
ஹவல்லி 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.27
ஹோஃபுஃப் 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼224.74
ஈசா டவுன் 18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.69
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.27
ஜிதாஃப்ஸ் 18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.69
ஜுபைல் 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼224.74
கோபர் 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼224.74
குவைத் நகரம் 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.27
மனமா 18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.69
முஹாரக் 18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.69
கதிஃப் 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼224.74
ரிஃபா 18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.69
சபா அஸ் சலீம் 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك18.27
சித்ரா 18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب22.69
உம் சலால் முஹம்மது 17 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼225.83
ஜுபைல் : 22 காரட் தங்க விலை

ஜுபைல் : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
ஆலி 18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.80
அல் அஹ்மதி 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.75
அல் ஃபஹஹீல் 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.75
அல் ஃபர்வானியா 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.75
அல் ஃபிண்டாஸ் 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.75
அல் கோர் 17 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼207.00
அல் மாலிகியா 18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.80
அல் மங்காஃப் 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.75
அல் ரயான் 17 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼207.00
அல் வக்ரா 17 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼207.00
அர் ரிக்கா 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.75
அர் ருமைத்தியா 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.75
சலிமியாவாக 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.75
புடையா 18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.80
தம்மம் 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼206.00
தோஹா 17 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼207.00
ஹமாத் டவுன் 18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.80
ஹவல்லி 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.75
ஹோஃபுஃப் 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼206.00
ஈசா டவுன் 18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.80
ஜானுப் அஸ் சுர்ரா 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.75
ஜிதாஃப்ஸ் 18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.80
ஜுபைல் 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼206.00
கோபர் 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼206.00
குவைத் நகரம் 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.75
மனமா 18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.80
முஹாரக் 18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.80
கதிஃப் 17 ஏப்ரல் 2021 SAR ﷼206.00
ரிஃபா 18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.80
சபா அஸ் சலீம் 18 ஏப்ரல் 2021 KWD د.ك16.75
சித்ரா 18 ஏப்ரல் 2021 BHD .د.ب20.80
உம் சலால் முஹம்மது 17 ஏப்ரல் 2021 QAR ﷼207.00
ஜுபைல் : 22 காரட் தங்க விலை