மக்கா : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்க விலை

மக்கா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க விலை

மக்கா : 24 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் குன்ஃபுதா 21 மே 2022 SAR ﷼232.00
ஜெட்டா 21 மே 2022 SAR ﷼232.00
மக்கா 21 மே 2022 SAR ﷼232.00
தா என்றால் 21 மே 2022 SAR ﷼232.00
மக்கா : 22 காரட் தங்க விலை

மக்கா : 22 காரட் தங்க வீதம் அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும்

நகரம் தேதி விலை
அல் குன்ஃபுதா 21 மே 2022 SAR ﷼214.00
ஜெட்டா 21 மே 2022 SAR ﷼214.00
மக்கா 21 மே 2022 SAR ﷼214.00
தா என்றால் 21 மே 2022 SAR ﷼214.00
மக்கா : 22 காரட் தங்க விலை