மெக்கா : தங்கம் விலை என்பதை எல்லா அருகே நகரங்கள்

மெக்கா : 24 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
அல் Qunfudhah 28 நவம்பர் 2020 SAR ﷼226.93
ஜெட்டாவில் 28 நவம்பர் 2020 SAR ﷼226.93
மெக்கா 28 நவம்பர் 2020 SAR ﷼226.93
Ta என்றால் 28 நவம்பர் 2020 SAR ﷼226.93
மெக்கா : 22 காரத் தங்கம் விலை

மெக்கா : 22 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
அல் Qunfudhah 28 நவம்பர் 2020 SAR ﷼208.00
ஜெட்டாவில் 28 நவம்பர் 2020 SAR ﷼208.00
மெக்கா 28 நவம்பர் 2020 SAR ﷼208.00
Ta என்றால் 28 நவம்பர் 2020 SAR ﷼208.00
மெக்கா : 22 காரத் தங்கம் விலை