மதீனா : தங்கம் விலை என்பதை எல்லா அருகே நகரங்கள்

மதீனா : 24 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
மதீனா 28 நவம்பர் 2020 SAR ﷼226.93
ய்யாந்பு 28 நவம்பர் 2020 SAR ﷼226.93
மதீனா : 22 காரத் தங்கம் விலை

மதீனா : 22 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
மதீனா 28 நவம்பர் 2020 SAR ﷼208.00
ய்யாந்பு 28 நவம்பர் 2020 SAR ﷼208.00
மதீனா : 22 காரத் தங்கம் விலை