ரியாத் : தங்கம் விலை என்பதை எல்லா அருகே நகரங்கள்

ரியாத் : 24 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
Hofuf 04 டிசம்பர் 2020 SAR ﷼232.38
Kharj 04 டிசம்பர் 2020 SAR ﷼232.38
ரியாத் 04 டிசம்பர் 2020 SAR ﷼232.38
ரியாத் : 22 காரத் தங்கம் விலை

ரியாத் : 22 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
Hofuf 04 டிசம்பர் 2020 SAR ﷼213.00
Kharj 04 டிசம்பர் 2020 SAR ﷼213.00
ரியாத் 04 டிசம்பர் 2020 SAR ﷼213.00
ரியாத் : 22 காரத் தங்கம் விலை