ஷார்ஜா நகரம் : தங்கம் விலை என்பதை எல்லா அருகே நகரங்கள்

ஷார்ஜா நகரம் : 24 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
அபு தாபியில் நகரம் 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ221.47
அஜ்மான் நகரம் 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ221.47
அல் ஐன் 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ221.47
அல் Buraimi 26 நவம்பர் 2020 OMR ﷼24.17
அல் மேடம் 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ221.47
அல் Quoz 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ221.47
அல் சோஹார் 26 நவம்பர் 2020 OMR ﷼24.17
AR ராம்ஸ் 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ221.47
Suwayq என 26 நவம்பர் 2020 OMR ﷼24.17
Barka 26 நவம்பர் 2020 OMR ﷼24.17
Dhaid 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ221.47
டிப்பா அல் ஃபுஜைரா 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ221.47
டிப்பா அல் Hisn 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ221.47
துபாய் நகரம் 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ221.47
ஃபுஜைரா நகரம் 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ221.47
Ghayathi 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ221.47
ஹத்தா 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ221.47
இப்ரி 26 நவம்பர் 2020 OMR ﷼24.17
ஜெபல் அலி 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ221.47
Kalba 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ221.47
க்ஹோர் Fakkan 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ221.47
லிவா ஒயாசிஸ் 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ221.47
Madinat சயீத் 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ221.47
ராஸ் அல் கைமா 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ221.47
Rustaq 26 நவம்பர் 2020 OMR ﷼24.17
Ruwais 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ221.47
Saham 26 நவம்பர் 2020 OMR ﷼24.17
ஷார்ஜா நகரம் 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ221.47
உம் அல் குவைன் 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ221.47
ஷார்ஜா நகரம் : 22 காரத் தங்கம் விலை

ஷார்ஜா நகரம் : 22 காரத் தங்கம் இலும் விகிதம் எல்லா அருகே நகரங்கள்

பெருநகரம் தேதி விலை
அபு தாபியில் நகரம் 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.00
அஜ்மான் நகரம் 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.00
அல் ஐன் 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.00
அல் Buraimi 26 நவம்பர் 2020 OMR ﷼22.15
அல் மேடம் 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.00
அல் Quoz 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.00
அல் சோஹார் 26 நவம்பர் 2020 OMR ﷼22.15
AR ராம்ஸ் 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.00
Suwayq என 26 நவம்பர் 2020 OMR ﷼22.15
Barka 26 நவம்பர் 2020 OMR ﷼22.15
Dhaid 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.00
டிப்பா அல் ஃபுஜைரா 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.00
டிப்பா அல் Hisn 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.00
துபாய் நகரம் 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.00
ஃபுஜைரா நகரம் 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.00
Ghayathi 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.00
ஹத்தா 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.00
இப்ரி 26 நவம்பர் 2020 OMR ﷼22.15
ஜெபல் அலி 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.00
Kalba 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.00
க்ஹோர் Fakkan 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.00
லிவா ஒயாசிஸ் 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.00
Madinat சயீத் 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.00
ராஸ் அல் கைமா 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.00
Rustaq 26 நவம்பர் 2020 OMR ﷼22.15
Ruwais 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.00
Saham 26 நவம்பர் 2020 OMR ﷼22.15
ஷார்ஜா நகரம் 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.00
உம் அல் குவைன் 27 நவம்பர் 2020 AED د.إ203.00
ஷார்ஜா நகரம் : 22 காரத் தங்கம் விலை