آل احمدی, کویت : قیمت طلا

آل احمدی : نرخ طلای 24 کارات

01 فوریه 2023
KWD د.ك19.35
+0.15
تاریخ قیمت تغییر دادن
31 ژانویه 2023 KWD د.ك19.20 KWD د.ك-0.15
30 ژانویه 2023 KWD د.ك19.35 KWD د.ك+0.00
29 ژانویه 2023 KWD د.ك19.35 KWD د.ك+0.00
28 ژانویه 2023 KWD د.ك19.35 KWD د.ك+0.00
27 ژانویه 2023 KWD د.ك19.35 KWD د.ك-0.15
26 ژانویه 2023 KWD د.ك19.50 KWD د.ك+0.00
25 ژانویه 2023 KWD د.ك19.50 KWD د.ك+0.00
24 ژانویه 2023 KWD د.ك19.50 KWD د.ك+0.10
23 ژانویه 2023 KWD د.ك19.40 KWD د.ك+0.00
22 ژانویه 2023 KWD د.ك19.40 KWD د.ك+0.00
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت KWD د.ك
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت KWD د.ك
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین KWD د.ك
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه () KWD د.ك
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی () KWD د.ك
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت KWD د.ك19.50
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.40
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین KWD د.ك19.17
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) KWD د.ك18.40
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) KWD د.ك19.20
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك18.50
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.00
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین KWD د.ك18.22
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) KWD د.ك18.25
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) KWD د.ك18.40
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك18.05
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.65
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین KWD د.ك17.63
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) KWD د.ك16.85
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) KWD د.ك17.80
آل احمدی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

آل احمدی : نرخ طلای 22 کارات

01 فوریه 2023
KWD د.ك18.25
+0.15
تاریخ قیمت تغییر دادن
31 ژانویه 2023 KWD د.ك18.10 KWD د.ك-0.25
30 ژانویه 2023 KWD د.ك18.35 KWD د.ك+0.00
29 ژانویه 2023 KWD د.ك18.35 KWD د.ك+0.00
28 ژانویه 2023 KWD د.ك18.35 KWD د.ك+0.00
27 ژانویه 2023 KWD د.ك18.35 KWD د.ك-0.15
26 ژانویه 2023 KWD د.ك18.50 KWD د.ك+0.00
25 ژانویه 2023 KWD د.ك18.50 KWD د.ك+0.00
24 ژانویه 2023 KWD د.ك18.50 KWD د.ك+0.10
23 ژانویه 2023 KWD د.ك18.40 KWD د.ك+0.00
22 ژانویه 2023 KWD د.ك18.40 KWD د.ك+0.00
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت KWD د.ك
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت KWD د.ك
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین KWD د.ك
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه () KWD د.ك
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی () KWD د.ك
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت KWD د.ك18.50
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.50
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین KWD د.ك18.18
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) KWD د.ك17.50
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) KWD د.ك18.10
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك17.55
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.10
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین KWD د.ك17.32
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) KWD د.ك17.35
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) KWD د.ك17.50
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك17.20
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك15.90
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین KWD د.ك16.80
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) KWD د.ك16.10
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) KWD د.ك16.95
آل احمدی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار