آل احمدی, کویت : قیمت طلا

آل احمدی : نرخ طلای 24 کارات

امروز 18 ژانویه 2021
KWD د.ك18.87
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
17 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك+0.00
16 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك-0.22
15 ژانویه 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
14 ژانویه 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
13 ژانویه 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
12 ژانویه 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
11 ژانویه 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
10 ژانویه 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
09 ژانویه 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك-0.60
08 ژانویه 2021 KWD د.ك19.69 KWD د.ك+0.00
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت KWD د.ك20.02
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.87
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین KWD د.ك19.34
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) KWD د.ك19.42
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (17 ژانویه) KWD د.ك18.87
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك19.42
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.66
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین KWD د.ك19.19
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) KWD د.ك18.66
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) KWD د.ك19.42
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك20.18
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.33
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین KWD د.ك19.31
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) KWD د.ك19.53
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) KWD د.ك18.33
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت KWD د.ك19.86
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك19.53
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین KWD د.ك19.65
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) KWD د.ك19.86
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) KWD د.ك19.53
آل احمدی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

آل احمدی : نرخ طلای 22 کارات

امروز 18 ژانویه 2021
KWD د.ك17.30
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
17 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك+0.00
16 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك-0.20
15 ژانویه 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
14 ژانویه 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
13 ژانویه 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
12 ژانویه 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
11 ژانویه 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
10 ژانویه 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
09 ژانویه 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك-0.55
08 ژانویه 2021 KWD د.ك18.05 KWD د.ك+0.00
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت KWD د.ك18.35
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.30
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین KWD د.ك17.73
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) KWD د.ك17.80
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (17 ژانویه) KWD د.ك17.30
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك17.80
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.10
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین KWD د.ك17.59
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) KWD د.ك17.10
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) KWD د.ك17.80
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك18.50
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.80
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین KWD د.ك17.70
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) KWD د.ك17.90
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) KWD د.ك16.80
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت KWD د.ك18.20
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.90
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین KWD د.ك18.01
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) KWD د.ك18.20
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) KWD د.ك17.90
آل احمدی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار