آل احمدی, کویت : قیمت طلا

آل احمدی : 24 کارات طلا نرخ

22 اکتبر 2020
KWD د.ك19.80
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
23 اکتبر 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.00
22 اکتبر 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.00
21 اکتبر 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.11
20 اکتبر 2020 KWD د.ك19.69 KWD د.ك+0.11
19 اکتبر 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
18 اکتبر 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
17 اکتبر 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
16 اکتبر 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
15 اکتبر 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
14 اکتبر 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
آل احمدی 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : بالاترین قیمت KWD د.ك19.86
آل احمدی 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : کمترین قیمت قیمت KWD د.ك19.58
آل احمدی 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : متوسط u200bu200b قیمت KWD د.ك19.65
آل احمدی 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : افتتاح قیمت (01 اکتبر) KWD د.ك19.86
آل احمدی 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : بسته شدن قیمت (23 اکتبر) KWD د.ك19.80
آل احمدی 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك20.62
آل احمدی 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : کمترین قیمت قیمت KWD د.ك19.26
آل احمدی 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : متوسط u200bu200b قیمت KWD د.ك19.98
آل احمدی 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : افتتاح قیمت (01 سپتامبر) KWD د.ك20.62
آل احمدی 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بسته شدن قیمت (30 سپتامبر) KWD د.ك19.64
آل احمدی 24 کارات طلا نرخ - اوت : بالاترین قیمت KWD د.ك21.17
آل احمدی 24 کارات طلا نرخ - اوت : کمترین قیمت قیمت KWD د.ك19.97
آل احمدی 24 کارات طلا نرخ - اوت : متوسط u200bu200b قیمت KWD د.ك20.42
آل احمدی 24 کارات طلا نرخ - اوت : افتتاح قیمت (04 اوت) KWD د.ك20.35
آل احمدی 24 کارات طلا نرخ - اوت : بسته شدن قیمت (31 اوت) KWD د.ك20.29
آل احمدی 24 کارات طلا نرخ - جولای : بالاترین قیمت KWD د.ك20.35
آل احمدی 24 کارات طلا نرخ - جولای : کمترین قیمت قیمت KWD د.ك18.87
آل احمدی 24 کارات طلا نرخ - جولای : متوسط u200bu200b قیمت KWD د.ك19.21
آل احمدی 24 کارات طلا نرخ - جولای : افتتاح قیمت (01 جولای) KWD د.ك18.87
آل احمدی 24 کارات طلا نرخ - جولای : بسته شدن قیمت (31 جولای) KWD د.ك20.35
آل احمدی - همه شهرها نزدیک : 24 کارات طلا قیمت

آل احمدی : 22 کارات طلا نرخ

22 اکتبر 2020
KWD د.ك18.15
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
23 اکتبر 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.00
22 اکتبر 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.00
21 اکتبر 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.10
20 اکتبر 2020 KWD د.ك18.05 KWD د.ك+0.10
19 اکتبر 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
18 اکتبر 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
17 اکتبر 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
16 اکتبر 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
15 اکتبر 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
14 اکتبر 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
آل احمدی 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : بالاترین قیمت KWD د.ك18.20
آل احمدی 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : کمترین قیمت قیمت KWD د.ك17.95
آل احمدی 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : متوسط u200bu200b قیمت KWD د.ك18.01
آل احمدی 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : افتتاح قیمت (01 اکتبر) KWD د.ك18.20
آل احمدی 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : بسته شدن قیمت (23 اکتبر) KWD د.ك18.15
آل احمدی 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك18.90
آل احمدی 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : کمترین قیمت قیمت KWD د.ك17.65
آل احمدی 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : متوسط u200bu200b قیمت KWD د.ك18.32
آل احمدی 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : افتتاح قیمت (01 سپتامبر) KWD د.ك18.90
آل احمدی 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بسته شدن قیمت (30 سپتامبر) KWD د.ك18.00
آل احمدی 22 کارات طلا نرخ - اوت : بالاترین قیمت KWD د.ك19.40
آل احمدی 22 کارات طلا نرخ - اوت : کمترین قیمت قیمت KWD د.ك18.30
آل احمدی 22 کارات طلا نرخ - اوت : متوسط u200bu200b قیمت KWD د.ك18.72
آل احمدی 22 کارات طلا نرخ - اوت : افتتاح قیمت (04 اوت) KWD د.ك18.65
آل احمدی 22 کارات طلا نرخ - اوت : بسته شدن قیمت (31 اوت) KWD د.ك18.60
آل احمدی 22 کارات طلا نرخ - جولای : بالاترین قیمت KWD د.ك18.65
آل احمدی 22 کارات طلا نرخ - جولای : کمترین قیمت قیمت KWD د.ك17.30
آل احمدی 22 کارات طلا نرخ - جولای : متوسط u200bu200b قیمت KWD د.ك17.61
آل احمدی 22 کارات طلا نرخ - جولای : افتتاح قیمت (01 جولای) KWD د.ك17.30
آل احمدی 22 کارات طلا نرخ - جولای : بسته شدن قیمت (31 جولای) KWD د.ك18.65
آل احمدی - همه شهرها نزدیک : 22 کارات طلا قیمت