آل احمدی, کویت : قیمت طلا

آل احمدی : نرخ طلای 24 کارات

23 اکتبر 2021
KWD د.ك18.49
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
23 اکتبر 2021 KWD د.ك18.49 KWD د.ك-0.11
22 اکتبر 2021 KWD د.ك18.60 KWD د.ك+0.22
21 اکتبر 2021 KWD د.ك18.38 KWD د.ك+0.00
20 اکتبر 2021 KWD د.ك18.38 KWD د.ك+0.00
19 اکتبر 2021 KWD د.ك18.38 KWD د.ك+0.16
18 اکتبر 2021 KWD د.ك18.22 KWD د.ك-0.11
17 اکتبر 2021 KWD د.ك18.33 KWD د.ك+0.00
16 اکتبر 2021 KWD د.ك18.33 KWD د.ك+0.00
15 اکتبر 2021 KWD د.ك18.33 KWD د.ك-0.22
14 اکتبر 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.17
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت KWD د.ك18.60
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.11
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین KWD د.ك18.28
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) KWD د.ك18.11
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (23 اکتبر) KWD د.ك18.49
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك18.66
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.84
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین KWD د.ك18.31
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) KWD د.ك18.55
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) KWD د.ك18.11
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت KWD د.ك18.55
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.73
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین KWD د.ك18.32
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) KWD د.ك18.55
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) KWD د.ك18.55
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت KWD د.ك18.71
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.22
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین KWD د.ك18.52
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) KWD د.ك18.22
آل احمدی نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) KWD د.ك18.55
آل احمدی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

آل احمدی : نرخ طلای 22 کارات

23 اکتبر 2021
KWD د.ك16.95
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
23 اکتبر 2021 KWD د.ك16.95 KWD د.ك-0.10
22 اکتبر 2021 KWD د.ك17.05 KWD د.ك+0.20
21 اکتبر 2021 KWD د.ك16.85 KWD د.ك+0.00
20 اکتبر 2021 KWD د.ك16.85 KWD د.ك+0.00
19 اکتبر 2021 KWD د.ك16.85 KWD د.ك+0.15
18 اکتبر 2021 KWD د.ك16.70 KWD د.ك-0.10
17 اکتبر 2021 KWD د.ك16.80 KWD د.ك+0.00
16 اکتبر 2021 KWD د.ك16.80 KWD د.ك+0.00
15 اکتبر 2021 KWD د.ك16.80 KWD د.ك-0.20
14 اکتبر 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.15
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت KWD د.ك17.05
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.60
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین KWD د.ك16.76
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) KWD د.ك16.60
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (23 اکتبر) KWD د.ك16.95
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك17.10
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.35
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین KWD د.ك16.78
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) KWD د.ك17.00
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) KWD د.ك16.60
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت KWD د.ك17.00
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.25
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین KWD د.ك16.79
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) KWD د.ك17.00
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) KWD د.ك17.00
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت KWD د.ك17.15
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.70
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین KWD د.ك16.97
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) KWD د.ك16.70
آل احمدی نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) KWD د.ك17.00
آل احمدی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار